Ⅰ อหํ กิมฺ เอก: เปฺรริโต นาสฺมิ? กิมหํ สฺวตนฺโตฺร นาสฺมิ? อสฺมากํ ปฺรภุ รฺยีศุ: ขฺรีษฺฏ: กึ มยา นาทรฺศิ? ยูยมปิ กึ ปฺรภุนา มทียศฺรมผลสฺวรูปา น ภวถ?
Ⅱ อนฺยโลกานำ กฺฤเต ยทฺยปฺยหํ เปฺรริโต น ภเวยํ ตถาจ ยุษฺมตฺกฺฤเต เปฺรริโต'สฺมิ ยต: ปฺรภุนา มม เปฺรริตตฺวปทสฺย มุทฺราสฺวรูปา ยูยเมวาเธฺวฯ
Ⅲ เย โลกา มยิ โทษมาโรปยนฺติ ตานฺ ปฺรติ มม ปฺรตฺยุตฺตรเมตตฺฯ
Ⅳ โภชนปานโย: กิมสฺมากํ กฺษมตา นาสฺติ?
Ⅴ อเนฺย เปฺรริตา: ปฺรโภ รฺภฺราตเรา ไกผาศฺจ ยตฺ กุรฺวฺวนฺติ ตทฺวตฺ กาญฺจิตฺ ธรฺมฺมภคินีํ วฺยูหฺย ตยา สารฺทฺธํ ปรฺยฺยฏิตุํ วยํ กึ น ศกฺนุม:?
Ⅵ สำสาริกศฺรมสฺย ปริตฺยาคาตฺ กึ เกวลมหํ พรฺณพฺพาศฺจ นิวาริเตา?
Ⅶ นิชธนวฺยเยน ก: สํคฺรามํ กโรติ? โก วา ทฺรากฺษากฺเษตฺรํ กฺฤตฺวา ตตฺผลานิ น ภุงฺกฺเต? โก วา ปศุวฺรชํ ปาลยนฺ ตตฺปโย น ปิวติ?
Ⅷ กิมหํ เกวลำ มานุษิกำ วาจํ วทามิ? วฺยวสฺถายำ กิเมตาทฺฤศํ วจนํ น วิทฺยเต?
Ⅸ มูสาวฺยวสฺถาคฺรนฺเถ ลิขิตมาเสฺต, ตฺวํ ศสฺยมรฺทฺทกวฺฤษสฺยาสฺยํ น ภํตฺสฺยสีติฯ อีศฺวเรณ พลีวรฺทฺทานาเมว จินฺตา กึ กฺริยเต?
Ⅹ กึ วา สรฺวฺวถาสฺมากํ กฺฤเต ตทฺวจนํ เตโนกฺตํ? อสฺมากเมว กฺฤเต ตลฺลิขิตํฯ ย: เกฺษตฺรํ กรฺษติ เตน ปฺรตฺยาศายุกฺเตน กรฺษฺฏวฺยํ, ยศฺจ ศสฺยานิ มรฺทฺทยติ เตน ลาภปฺรตฺยาศายุกฺเตน มรฺทฺทิตวฺยํฯ
Ⅺ ยุษฺมตฺกฺฤเต'สฺมาภิ: ปารตฺริกาณิ พีชานิ โรปิตานิ, อโต ยุษฺมากไมหิกผลานำ วยมฺ อํศิโน ภวิษฺยาม: กิเมตตฺ มหตฺ กรฺมฺม?
Ⅻ ยุษฺมาสุ โย'ธิการสฺตสฺย ภาคิโน ยทฺยเนฺย ภเวยุสฺตรฺหฺยสฺมาภิสฺตโต'ธิกํ กึ ตสฺย ภาคิภิ รฺน ภวิตวฺยํ? อธิกนฺตุ วยํ เตนาธิกาเรณ น วฺยวหฺฤตวนฺต: กินฺตุ ขฺรีษฺฏียสุสํวาทสฺย โก'ปิ วฺยาฆาโต'สฺมาภิรฺยนฺน ชาเยต ตทรฺถํ สรฺวฺวํ สหามเหฯ
ⅩⅢ อปรํ เย ปวิตฺรวสฺตูนำ ปริจรฺยฺยำ กุรฺวฺวนฺติ เต ปวิตฺรวสฺตุโต ภกฺษฺยาณิ ลภนฺเต, เย จ เวทฺยา: ปริจรฺยฺยำ กุรฺวฺวนฺติ เต เวทิสฺถวสฺตูนามฺ อํศิโน ภวนฺเตฺยตทฺ ยูยํ กึ น วิท?
ⅩⅣ ตทฺวทฺ เย สุสํวาทํ โฆษยนฺติ ไต: สุสํวาเทน ชีวิตวฺยมิติ ปฺรภุนาทิษฺฏํฯ
ⅩⅤ อหเมเตษำ สรฺเวฺวษำ กิมปิ นาศฺริตวานฺ มำ ปฺรติ ตทนุสาราตฺ อาจริตวฺยมิตฺยาศเยนาปิ ปตฺรมิทํ มยา น ลิขฺยเต ยต: เกนาปิ ชเนน มม ยศโส มุธากรณาตฺ มม มรณํ วรํฯ
ⅩⅥ สุสํวาทเฆษณาตฺ มม ยโศ น ชายเต ยตสฺตทฺโฆษณํ มมาวศฺยกํ ยทฺยหํ สุสํวาทํ น โฆษเยยํ ตรฺหิ มำ ธิกฺฯ
ⅩⅦ อิจฺฉุเกน ตตฺ กุรฺวฺวตา มยา ผลํ ลปฺสฺยเต กินฺตฺวนิจฺฉุเก'ปิ มยิ ตตฺกรฺมฺมโณ ภาโร'รฺปิโต'สฺติฯ
ⅩⅧ เอเตน มยา ลภฺยํ ผลํ กึ? สุสํวาเทน มม โย'ธิการ อาเสฺต ตํ ยทภทฺรภาเวน นาจเรยํ ตทรฺถํ สุสํวาทโฆษณสมเย ตสฺย ขฺรีษฺฏียสุสํวาทสฺย นิรฺวฺยยีกรณเมว มม ผลํฯ
ⅩⅨ สรฺเวฺวษามฺ อนายตฺโต'หํ ยทฺ ภูริโศ โลกานฺ ปฺรติปเทฺย ตทรฺถํ สรฺเวฺวษำ ทาสตฺวมงฺคีกฺฤตวานฺฯ
ⅩⅩ ยิหูทียานฺ ยตฺ ปฺรติปเทฺย ตทรฺถํ ยิหูทียานำ กฺฤเต ยิหูทียอิวาภวํฯ เย จ วฺยวสฺถายตฺตาสฺตานฺ ยตฺ ปฺรติปเทฺย ตทรฺถํ วฺยวสฺถานายตฺโต โย'หํ โส'หํ วฺยวสฺถายตฺตานำ กฺฤเต วฺยวสฺถายตฺตอิวาภวํฯ
ⅩⅪ เย จาลพฺธวฺยวสฺถาสฺตานฺ ยตฺ ปฺรติปเทฺย ตทรฺถมฺ อีศฺวรสฺย สากฺษาทฺ อลพฺธวฺยวโสฺถ น ภูตฺวา ขฺรีษฺเฏน ลพฺธวฺยวโสฺถ โย'หํ โส'หมฺ อลพฺธวฺยวสฺถานำ กฺฤเต'ลพฺธวฺยวสฺถ อิวาภวํฯ
ⅩⅫ ทุรฺพฺพลานฺ ยตฺ ปฺรติปเทฺย ตทรฺถมหํ ทุรฺพฺพลานำ กฺฤเต ทุรฺพฺพลอิวาภวํฯ อิตฺถํ เกนาปิ ปฺรกาเรณ กติปยา โลกา ยนฺมยา ปริตฺราณํ ปฺราปฺนุยุสฺตทรฺถํ โย ยาทฺฤศ อาสีตฺ ตสฺย กฺฤเต 'หํ ตาทฺฤศอิวาภวํฯ
ⅩⅩⅢ อิทฺฤศ อาจาร: สุสํวาทารฺถํ มยา กฺริยเต ยโต'หํ ตสฺย ผลานำ สหภาคี ภวิตุมิจฺฉามิฯ
ⅩⅩⅣ ปณฺยลาภารฺถํ เย ธาวนฺติ ธาวตำ เตษำ สรฺเวฺวษำ เกวล เอก: ปณฺยํ ลภเต ยุษฺมาภิ: กิเมตนฺน ชฺญายเต? อโต ยูยํ ยถา ปณฺยํ ลปฺสฺยเธฺว ตไถว ธาวตฯ
ⅩⅩⅤ มลฺลา อปิ สรฺวฺวโภเค ปริมิตโภคิโน ภวนฺติ เต ตุ มฺลานำ สฺรชํ ลิปฺสนฺเต กินฺตุ วยมฺ อมฺลานำ ลิปฺสามเหฯ
ⅩⅩⅥ ตสฺมาทฺ อหมปิ ธาวามิ กินฺตุ ลกฺษฺยมนุทฺทิศฺย ธาวามิ ตนฺนหิฯ อหํ มลฺลอิว ยุธฺยามิ จ กินฺตุ ฉายามาฆาตยนฺนิว ยุธฺยามิ ตนฺนหิฯ
ⅩⅩⅦ อิตรานฺ ปฺรติ สุสํวาทํ โฆษยิตฺวาหํ ยตฺ สฺวยมคฺราโหฺย น ภวามิ ตทรฺถํ เทหมฺ อาหนฺมิ วศีกุรฺเวฺว จฯ