Ⅰ ยุษฺมตฺปฺรตฺยกฺเษ นมฺร: กินฺตุ ปโรกฺเษ ปฺรคลฺภ: เปาโล'หํ ขฺรีษฺฏสฺย กฺษานฺตฺยา วินีตฺยา จ ยุษฺมานฺ ปฺรารฺถเยฯ
Ⅱ มม ปฺรารฺถนียมิทํ วยํ ไย: ศารีริกาจาริโณ มนฺยามเห ตานฺ ปฺรติ ยำ ปฺรคลฺภตำ ปฺรกาศยิตุํ นิศฺจิโนมิ สา ปฺรคลฺภตา สมาคเตน มยาจริตวฺยา น ภวตุฯ
Ⅲ ยต: ศรีเร จรนฺโต'ปิ วยํ ศารีริกํ ยุทฺธํ น กุรฺมฺม:ฯ
Ⅳ อสฺมากํ ยุทฺธาสฺตฺราณิ จ น ศารีริกานิ กินฺตฺวีศฺวเรณ ทุรฺคภญฺชนาย ปฺรพลานิ ภวนฺติ,
Ⅴ ไตศฺจ วยํ วิตรฺกานฺ อีศฺวรียตตฺตฺวชฺญานสฺย ปฺรติพนฺธิกำ สรฺวฺวำ จิตฺตสมุนฺนติญฺจ นิปาตยาม: สรฺวฺวสงฺกลฺปญฺจ พนฺทินํ กฺฤตฺวา ขฺรีษฺฏสฺยาชฺญาคฺราหิณํ กุรฺมฺม:,
Ⅵ ยุษฺมากมฺ อาชฺญาคฺราหิเตฺว สิทฺเธ สติ สรฺวฺวสฺยาชฺญาลงฺฆนสฺย ปฺรตีการํ กรฺตฺตุมฺ อุทฺยตา อาสฺมเห จฯ
Ⅶ ยทฺ ทฺฤษฺฏิโคจรํ ตทฺ ยุษฺมาภิ รฺทฺฤศฺยตำฯ อหํ ขฺรีษฺฏสฺย โลก อิติ สฺวมนสิ เยน วิชฺญายเต ส ยถา ขฺรีษฺฏสฺย ภวติ วยมฺ อปิ ตถา ขฺรีษฺฏสฺย ภวาม อิติ ปุนรฺวิวิจฺย เตน พุธฺยตำฯ
Ⅷ ยุษฺมากํ นิปาตาย ตนฺนหิ กินฺตุ นิษฺฐาไย ปฺรภุนา ทตฺตํ ยทสฺมากํ สามรฺถฺยํ เตน ยทฺยปิ กิญฺจิทฺ อธิกํ ศฺลาเฆ ตถาปิ ตสฺมานฺน ตฺรปิเษฺยฯ
Ⅸ อหํ ปไตฺร รฺยุษฺมานฺ ตฺราสยามิ ยุษฺมาภิเรตนฺน มนฺยตำฯ
Ⅹ ตสฺย ปตฺราณิ คุรุตราณิ ปฺรพลานิ จ ภวนฺติ กินฺตุ ตสฺย ศารีรสากฺษาตฺกาโร ทุรฺพฺพล อาลาปศฺจ ตุจฺฉนีย อิติ ไกศฺจิทฺ อุจฺยเตฯ
Ⅺ กินฺตุ ปโรกฺเษ ปไตฺร รฺภาษมาณา วยํ ยาทฺฤศา: ปฺรกาศามเห ปฺรตฺยกฺเษ กรฺมฺม กุรฺวฺวนฺโต'ปิ ตาทฺฤศา เอว ปฺรกาศิษฺยามเห ตตฺ ตาทฺฤเศน วาจาเลน ชฺญายตำฯ
Ⅻ สฺวปฺรศํสกานำ เกษาญฺจินฺมเธฺย สฺวานฺ คณยิตุํ ไต: สฺวานฺ อุปมาตุํ วา วยํ ปฺรคลฺภา น ภวาม:, ยตเสฺต สฺวปริมาเณน สฺวานฺ ปริมิมเต ไสฺวศฺจ สฺวานฺ อุปมิภเต ตสฺมาตฺ นิรฺพฺโพธา ภวนฺติ จฯ
ⅩⅢ วยมฺ อปริมิเตน น ศฺลาฆิษฺยามเห กินฺตฺวีศฺวเรณ สฺวรชฺชฺวา ยุษฺมทฺเทศคามิ ยตฺ ปริมาณมฺ อสฺมทรฺถํ นิรูปิตํ เตไนว ศฺลาฆิษฺยามเหฯ
ⅩⅣ ยุษฺมากํ เทโศ'สฺมาภิรคนฺตวฺยสฺตสฺมาทฺ วยํ สฺวสีมามฺ อุลฺลงฺฆามเห ตนฺนหิ ยต: ขฺรีษฺฏสฺย สุสํวาเทนาปเรษำ ปฺราคฺ วยเมว ยุษฺมานฺ ปฺราปฺตวนฺต:ฯ
ⅩⅤ วยํ สฺวสีมามฺ อุลฺลงฺฆฺย ปรกฺเษเตฺรณ ศฺลาฆามเห ตนฺนหิ, กิญฺจ ยุษฺมากํ วิศฺวาเส วฺฤทฺธึ คเต ยุษฺมทฺเทเศ'สฺมากํ สีมา ยุษฺมาภิรฺทีรฺฆํ วิสฺตารยิษฺยเต,
ⅩⅥ เตน วยํ ยุษฺมากํ ปศฺจิมทิกฺเสฺถษุ สฺถาเนษุ สุสํวาทํ โฆษยิษฺยาม:, อิตฺถํ ปรสีมายำ ปเรณ ยตฺ ปริษฺกฺฤตํ เตน น ศฺลาฆิษฺยามเหฯ
ⅩⅦ ย: กศฺจิตฺ ศฺลาฆมาน: สฺยาตฺ ศฺลาฆตำ ปฺรภุนา ส หิฯ
ⅩⅧ เสฺวน ย: ปฺรศํสฺยเต ส ปรีกฺษิโต นหิ กินฺตุ ปฺรภุนา ย: ปฺรศํสฺยเต ส เอว ปรีกฺษิต:ฯ