Ⅰ ปวิตฺรโลกานามฺ อุปการารฺถกเสวามธิ ยุษฺมานฺ ปฺรติ มม ลิขนํ นิษฺปฺรโยชนํฯ
Ⅱ ยต อาขายาเทศสฺถา โลกา คตวรฺษมฺ อารภฺย ตตฺการฺยฺย อุทฺยตา: สนฺตีติ วาเกฺยนาหํ มากิทนียโลกานำ สมีเป ยุษฺมากํ ยามฺ อิจฺฉุกตามธิ ศฺลาเฆ ตามฺ อวคโต'สฺมิ ยุษฺมากํ ตสฺมาทฺ อุตฺสาหาจฺจาปเรษำ พหูนามฺ อุโทฺยโค ชาต:ฯ
Ⅲ กิญฺไจตสฺมินฺ ยุษฺมานฺ อธฺยสฺมากํ ศฺลาฆา ยทฺ อตถฺยา น ภเวตฺ ยูยญฺจ มม วากฺยานุสาราทฺ ยทฺ อุทฺยตาสฺติษฺเฐต ตทรฺถเมว เต ภฺราตโร มยา เปฺรษิตา:ฯ
Ⅳ ยสฺมาตฺ มยา สารฺทฺธํ ไกศฺจิตฺ มากิทนียภฺราตฺฤภิราคตฺย ยูยมนุทฺยตา อิติ ยทิ ทฺฤศฺยเต ตรฺหิ ตสฺมาทฺ ทฺฤฒวิศฺวาสาทฺ ยุษฺมากํ ลชฺชา ชนิษฺยต อิตฺยสฺมาภิ รฺน วกฺตวฺยํ กินฺตฺวสฺมากเมว ลชฺชา ชนิษฺยเตฯ
Ⅴ อต: ปฺรากฺ ปฺรติชฺญาตํ ยุษฺมากํ ทานํ ยตฺ สญฺจิตํ ภเวตฺ ตจฺจ ยทฺ คฺราหกตายา: ผลมฺ อภูตฺวา ทานศีลตายา เอว ผลํ ภเวตฺ ตทรฺถํ มมาเคฺร คมนาย ตตฺสญฺจยนาย จ ตานฺ ภฺราตฺฤนฺ อาเทษฺฏุมหํ ปฺรโยชนมฺ อมเนฺยฯ
Ⅵ อปรมปิ วฺยาหรามิ เกนจิตฺ กฺษุทฺรภาเวน พีเชษูปฺเตษุ สฺวลฺปานิ ศสฺยานิ กรฺตฺติษฺยนฺเต, กิญฺจ เกนจิทฺ พหุทภเวน พีเชษูปฺเตษุ พหูนิ ศสฺยานิ กรฺตฺติษฺยนฺเตฯ
Ⅶ เอไกเกน สฺวมนสิ ยถา นิศฺจียเต ตไถว ทียตำ เกนาปิ กาตเรณ ภีเตน วา น ทียตำ ยต อีศฺวโร หฺฤษฺฏมานเส ทาตริ ปฺรียเตฯ
Ⅷ อปรมฺ อีศฺวโร ยุษฺมานฺ ปฺรติ สรฺวฺววิธํ พหุปฺรทํ ปฺรสาทํ ปฺรกาศยิตุมฺ อรฺหติ เตน ยูยํ สรฺวฺววิษเย ยเถษฺฏํ ปฺราปฺย สรฺเวฺวณ สตฺกรฺมฺมณา พหุผลวนฺโต ภวิษฺยถฯ
Ⅸ เอตสฺมินฺ ลิขิตมาเสฺต, ยถา, วฺยยเต ส ชโน รายํ ทุรฺคเตโภฺย ททาติ จฯ นิตฺยสฺถายี จ ตทฺธรฺมฺม:
Ⅹ พีชํ เภชนียมฺ อนฺนญฺจ วปฺเตฺร เยน วิศฺราณฺยเต ส ยุษฺมภฺยมฺ อปิ พีชํ วิศฺราณฺย พหุลีกริษฺยติ ยุษฺมากํ ธรฺมฺมผลานิ วรฺทฺธยิษฺยติ จฯ
Ⅺ เตน สรฺวฺววิษเย สธนีภูไต รฺยุษฺมาภิ: สรฺวฺววิษเย ทานศีลตายำ ปฺรกาศิตายามฺ อสฺมาภิรีศฺวรสฺย ธนฺยวาท: สาธยิษฺยเตฯ
Ⅻ เอตโยปการเสวยา ปวิตฺรโลกานามฺ อรฺถาภาวสฺย ปฺรตีกาโร ชายต อิติ เกวลํ นหิ กินฺตฺวีศฺจรสฺย ธนฺยวาโท'ปิ พาหุเลฺยโนตฺปาทฺยเตฯ
ⅩⅢ ยต เอตสฺมาทฺ อุปการกรณาทฺ ยุษฺมากํ ปรีกฺษิตตฺวํ พุทฺธฺวา พหุภิ: ขฺรีษฺฏสุสํวาทางฺคีกรเณ ยุษฺมากมฺ อาชฺญาคฺราหิตฺวาตฺ ตทฺภาคิเตฺว จ ตานฺ อปรำศฺจ ปฺรติ ยุษฺมากํ ทาตฺฤตฺวาทฺ อีศฺวรสฺย ธนฺยวาท: การิษฺยเต,
ⅩⅣ ยุษฺมทรฺถํ ปฺรารฺถนำ กฺฤตฺวา จ ยุษฺมาสฺวีศฺวรสฺย คริษฺฐานุคฺรหาทฺ ยุษฺมาสุ ไต: เปฺรม การิษฺยเตฯ
ⅩⅤ อปรมฺ อีศฺวรสฺยานิรฺวฺวจนียทานาตฺ ส ธโนฺย ภูยาตฺฯ