Ⅰ เห ภฺราตร:, มากิทนิยาเทศสฺถาสุ สมิติษุ ปฺรกาศิโต ย อีศฺวรสฺยานุคฺรหสฺตมหํ ยุษฺมานฺ ชฺญาปยามิฯ
Ⅱ วสฺตุโต พหุเกฺลศปรีกฺษาสมเย เตษำ มหานนฺโท'ตีวทีนตา จ วทานฺยตายา: ปฺรจุรผลมฺ อผลยตำฯ
Ⅲ เต เสฺวจฺฉยา ยถาศกฺติ กิญฺจาติศกฺติ ทาน อุทฺยุกฺตา อภวนฺ อิติ มยา ปฺรมาณีกฺริยเตฯ
Ⅳ วยญฺจ ยตฺ ปวิตฺรโลเกภฺยเสฺตษำ ทานมฺ อุปการารฺถกมฺ อํศนญฺจ คฺฤหฺลามสฺตทฺ พหุนุนเยนาสฺมานฺ ปฺรารฺถิตวนฺต:ฯ
Ⅴ วยํ ยาทฺฤกฺ ปฺรไตฺย×กฺษามหิ ตาทฺฤคฺ อกฺฤตฺวา เต'เคฺร ปฺรภเว ตต: ปรมฺ อีศฺวรเสฺยจฺฉยาสฺมภฺยมปิ สฺวานฺ นฺยเวทยนฺฯ
Ⅵ อโต เหโตสฺตฺวํ ยถารพฺธวานฺ ตไถว กรินฺถินำ มเธฺย'ปิ ตทฺ ทานคฺรหณํ สาธเยติ ยุษฺมานฺ อธิ วยํ ตีตํ ปฺรารฺถยามหิฯ
Ⅶ อโต วิศฺวาโส วากฺปฏุตา ชฺญานํ สรฺโวฺวตฺสาโห 'สฺมาสุ เปฺรม ไจไต รฺคุไณ รฺยูยํ ยถาปรานฺ อติเศเธฺว ตไถไวเตน คุเณนาปฺยติเศธฺวํฯ
Ⅷ เอตทฺ อหมฺ อาชฺญยา กถยามีติ นหิ กินฺตฺวเนฺยษามฺ อุตฺสาหการณาทฺ ยุษฺมากมปิ เปฺรมฺน: สารลฺยํ ปรีกฺษิตุมิจฺฉตา มไยตตฺ กถฺยเตฯ
Ⅸ ยูยญฺจาสฺมตฺปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺยานุคฺรหํ ชานีถ ยตสฺตสฺย นิรฺธนเตฺวน ยูยํ ยทฺ ธนิโน ภวถ ตทรฺถํ ส ธนี สนฺนปิ ยุษฺมตฺกฺฤเต นิรฺธโน'ภวตฺฯ
Ⅹ เอตสฺมินฺ อหํ ยุษฺมานฺ สฺววิจารํ ชฺญาปยามิฯ คตํ สํวตฺสรมฺ อารภฺย ยูยํ เกวลํ กรฺมฺม กรฺตฺตํ ตนฺนหิ กินฺตฺวิจฺฉุกตำ ปฺรกาศยิตุมปฺยุปากฺราภฺยธฺวํ ตโต เหโต รฺยุษฺมตฺกฺฤเต มม มนฺตฺรณา ภทฺราฯ
Ⅺ อโต 'ธุนา ตตฺกรฺมฺมสาธนํ ยุษฺมาภิ: กฺริยตำ เตน ยทฺวทฺ อิจฺฉุกตายามฺ อุตฺสาหสฺตทฺวทฺ เอไกกสฺย สมฺปทนุสาเรณ กรฺมฺมสาธนมฺ อปิ ชนิษฺยเตฯ
Ⅻ ยสฺมินฺ อิจฺฉุกตา วิทฺยเต เตน ยนฺน ธารฺยฺยเต ตสฺมาตฺ โส'นุคฺฤหฺยต อิติ นหิ กินฺตุ ยทฺ ธารฺยฺยเต ตสฺมาเทวฯ
ⅩⅢ ยต อิตเรษำ วิราเมณ ยุษฺมากญฺจ เกฺลเศน ภวิตวฺยํ ตนฺนหิ กินฺตุ สมตไยวฯ
ⅩⅣ วรฺตฺตมานสมเย ยุษฺมากํ ธนาธิเกฺยน เตษำ ธนนฺยูนตา ปูรยิตวฺยา ตสฺมาตฺ เตษามปฺยาธิเกฺยน ยุษฺมากํ นฺยูนตา ปูรยิษฺยเต เตน สมตา ชนิษฺยเตฯ
ⅩⅤ ตเทว ศาสฺเตฺร'ปิ ลิขิตมฺ อาเสฺต ยถา, เยนาธิกํ สํคฺฤหีตํ ตสฺยาธิกํ นาภวตฺ เยน จาลฺปํ สํคฺฤหีตํ ตสฺยาลฺปํ นาภวตฺฯ
ⅩⅥ ยุษฺมากํ หิตาย ตีตสฺย มนสิ ย อีศฺวร อิมมฺ อุโทฺยคํ ชนิตวานฺ ส ธโนฺย ภวตุฯ
ⅩⅦ ตีโต'สฺมากํ ปฺรารฺถนำ คฺฤหีตวานฺ กิญฺจ สฺวยมฺ อุทฺยุกฺต: สนฺ เสฺวจฺฉยา ยุษฺมตฺสมีปํ คตวานฺฯ
ⅩⅧ เตน สห โย'ปร เอโก ภฺราตาสฺมาภิ: เปฺรษิต: สุสํวาทาตฺ ตสฺย สุขฺยาตฺยา สรฺวฺวา: สมิตโย วฺยาปฺตา:ฯ
ⅩⅨ ปฺรโภ เรฺคารวาย ยุษฺมากมฺ อิจฺฉุกตาไย จ ส สมิติภิเรตไสฺย ทานเสวาไย อสฺมากํ สงฺคิเตฺว นฺยโยชฺยตฯ
ⅩⅩ ยโต ยา มโหปายนเสวาสฺมาภิ รฺวิธียเต ตามธิ วยํ ยตฺ เกนาปิ น นินฺทฺยามเห ตทรฺถํ ยตามเหฯ
ⅩⅪ ยต: เกวลํ ปฺรโภ: สากฺษาตฺ ตนฺนหิ กินฺตุ มานวานามปิ สากฺษาตฺ สทาจารํ กรฺตฺตุมฺ อาโลจามเหฯ
ⅩⅫ ตาภฺยำ สหาปร เอโก โย ภฺราตาสฺมาภิ: เปฺรษิต: โส'สฺมาภิ รฺพหุวิษเยษุ พหวารานฺ ปรีกฺษิต อุโทฺยคีว ปฺรกาศิตศฺจ กินฺตฺวธุนา ยุษฺมาสุ ทฺฤฒวิศฺวาสาตฺ ตโสฺยตฺสาโห พหุ ววฺฤเธฯ
ⅩⅩⅢ ยทิ กศฺจิตฺ ตีตสฺย ตตฺตฺวํ ชิชฺญาสเต ตรฺหิ ส มม สหภาคี ยุษฺมนฺมเธฺย สหการี จ, อปรโย รฺภฺราโตฺรสฺตตฺตฺวํ วา ยทิ ชิชฺญาสเต ตรฺหิ เตา สมิตีนำ ทูเตา ขฺรีษฺฏสฺย ปฺรติพิมฺเพา เจติ เตน ชฺญายตำฯ
ⅩⅩⅣ อโต เหโต: สมิตีนำ สมกฺษํ ยุษฺมตฺเปฺรมฺโน'สฺมากํ ศฺลาฆายาศฺจ ปฺรามาณฺยํ ตานฺ ปฺรติ ยุษฺมาภิ: ปฺรกาศยิตวฺยํฯ