Ⅰ อาตฺมศฺลาฆา มมานุปยุกฺตา กินฺตฺวหํ ปฺรโภ รฺทรฺศนาเทศานามฺ อาขฺยานํ กถยิตุํ ปฺรวรฺตฺเตฯ
Ⅱ อิตศฺจตุรฺทศวตฺสเรภฺย: ปูรฺวฺวํ มยา ปริจิต เอโก ชนสฺตฺฤตียํ สฺวรฺคมนียต, ส สศรีเรณ นิ:ศรีเรณ วา ตตฺ สฺถานมนียต ตทหํ น ชานามิ กินฺตฺวีศฺวโร ชานาติฯ
Ⅲ ส มานว: สฺวรฺคํ นีต: สนฺ อกถฺยานิ มรฺตฺตฺยวาคตีตานิ จ วากฺยานิ ศฺรุตวานฺฯ
Ⅳ กินฺตุ ตทานีํ ส สศรีโร นิ:ศรีโร วาสีตฺ ตนฺมยา น ชฺญายเต ตทฺ อีศฺวเรไณว ชฺญายเตฯ
Ⅴ ตมธฺยหํ ศฺลาฆิเษฺย มามธิ นาเนฺยน เกนจิทฺ วิษเยณ ศฺลาฆิเษฺย เกวลํ สฺวเทารฺพฺพเลฺยน ศฺลาฆิเษฺยฯ
Ⅵ ยทฺยหมฺ อาตฺมศฺลาฆำ กรฺตฺตุมฺ อิจฺเฉยํ ตถาปิ นิรฺพฺโพธ อิว น ภวิษฺยามิ ยต: สตฺยเมว กถยิษฺยามิ, กินฺตุ โลกา มำ ยาทฺฤศํ ปศฺยนฺติ มม วากฺยํ ศฺรุตฺวา วา ยาทฺฤศํ มำ มนฺยเต ตสฺมาตฺ เศฺรษฺฐํ มำ ยนฺน คณยนฺติ ตทรฺถมหํ ตโต วิรํสฺยามิฯ
Ⅶ อปรมฺ อุตฺกฺฤษฺฏทรฺศนปฺราปฺติโต ยทหมฺ อาตฺมาภิมานี น ภวามิ ตทรฺถํ ศรีรเวธกมฺ เอกํ ศูลํ มหฺยมฺ อทายิ ตตฺ มทียาตฺมาภิมานนิวารณารฺถํ มม ตาฑยิตา ศยตาโน ทูต:ฯ
Ⅷ มตฺตสฺตสฺย ปฺรสฺถานํ ยาจิตุมหํ ตฺริสฺตมธิ ปฺรภุมุทฺทิศฺย ปฺรารฺถนำ กฺฤตวานฺฯ
Ⅸ ตต: ส มามุกฺตวานฺ มมานุคฺรหสฺตว สรฺวฺวสาธก:, ยโต เทารฺพฺพลฺยาตฺ มม ศกฺติ: ปูรฺณตำ คจฺฉตีติฯ อต: ขฺรีษฺฏสฺย ศกฺติ รฺยนฺมามฺ อาศฺรยติ ตทรฺถํ สฺวเทารฺพฺพเลฺยน มม ศฺลาฆนํ สุขทํฯ
Ⅹ ตสฺมาตฺ ขฺรีษฺฏเหโต เรฺทารฺพฺพลฺยนินฺทาทริทฺรตาวิปกฺษตากษฺฏาทิษุ สนฺตุษฺยามฺยหํฯ ยทาหํ ทุรฺพฺพโล'สฺมิ ตไทว สพโล ภวามิฯ
Ⅺ เอเตนาตฺมศฺลาฆเนนาหํ นิรฺพฺโพธ อิวาภวํ กินฺตุ ยูยํ ตสฺย การณํ ยโต มม ปฺรศํสา ยุษฺมาภิเรว กรฺตฺตวฺยาสีตฺฯ ยทฺยปฺยมฺ อคโณฺย ภเวยํ ตถาปิ มุขฺยตเมภฺย: เปฺรริเตภฺย: เกนาปิ ปฺรกาเรณ นาหํ นฺยูโน'สฺมิฯ
Ⅻ สรฺวฺวถาทฺภุตกฺริยาศกฺติลกฺษไณ: เปฺรริตสฺย จิหฺนานิ ยุษฺมากํ มเธฺย สไธรฺยฺยํ มยา ปฺรกาศิตานิฯ
ⅩⅢ มม ปาลนารฺถํ ยูยํ มยา ภารากฺรานฺตา นาภวไตตทฺ เอกํ นฺยูนตฺวํ วินาปราภฺย: สมิติโภฺย ยุษฺมากํ กึ นฺยูนตฺวํ ชาตํ? อเนน มม โทษํ กฺษมธฺวํฯ
ⅩⅣ ปศฺยต ตฺฤตียวารํ ยุुษฺมตฺสมีปํ คนฺตุมุทฺยโต'สฺมิ ตตฺราปฺยหํ ยุษฺมานฺ ภารากฺรานฺตานฺ น กริษฺยามิฯ ยุษฺมากํ สมฺปตฺติมหํ น มฺฤคเย กินฺตุ ยุษฺมาเนว, ยต: ปิโตฺร: กฺฤเต สนฺตานานำ ธนสญฺจโย'นุปยุกฺต: กินฺตุ สนฺตานานำ กฺฤเต ปิโตฺร รฺธนสญฺจย อุปยุกฺต:ฯ
ⅩⅤ อปรญฺจ ยุษฺมาสุ พหุ ปฺรียมาโณ'ปฺยหํ ยทิ ยุษฺมตฺโต'ลฺปํ ปฺรม ลเภ ตถาปิ ยุษฺมากํ ปฺราณรกฺษารฺถํ สานนฺทํ พหุ วฺยยํ สรฺวฺววฺยยญฺจ กริษฺยามิฯ
ⅩⅥ ยูยํ มยา กิญฺจิทปิ น ภารากฺรานฺตา อิติ สตฺยํ, กินฺตฺวหํ ธูรฺตฺต: สนฺ ฉเลน ยุษฺมานฺ วญฺจิตวานฺ เอตตฺ กึ เกนจิทฺ วกฺตวฺยํ?
ⅩⅦ ยุษฺมตฺสมีปํ มยา เย โลกา: ปฺรหิตาเสฺตษาเมเกน กึ มม โก'ปฺยรฺถลาโภ ชาต:?
ⅩⅧ อหํ ตีตํ วินีย เตน สารฺทฺธํ ภฺราตรเมกํ เปฺรษิตวานฺ ยุษฺมตฺตสฺตีเตน กิมฺ อรฺโถ ลพฺธ:? เอกสฺมินฺ ภาว เอกสฺย ปทจิเหฺนษุ จาวำ กึ น จริตวนฺเตา?
ⅩⅨ ยุษฺมากํ สมีเป วยํ ปุน โรฺทษกฺษาลนกถำ กถยาม อิติ กึ พุธฺยเธฺว? เห ปฺริยตมา:, ยุษฺมากํ นิษฺฐารฺถํ วยมีศฺวรสฺย สมกฺษํ ขฺรีษฺเฏน สรฺวฺวาเณฺยตานิ กถยาม:ฯ
ⅩⅩ อหํ ยทาคมิษฺยามิ, ตทา ยุษฺมานฺ ยาทฺฤศานฺ ทฺรษฺฏุํ เนจฺฉามิ ตาทฺฤศานฺ ทฺรกฺษฺยามิ, ยูยมปิ มำ ยาทฺฤศํ ทฺรษฺฏุํ เนจฺฉถ ตาทฺฤศํ ทฺรกฺษฺยถ, ยุษฺมนฺมเธฺย วิวาท อีรฺษฺยา โกฺรโธ วิปกฺษตา ปราปวาท: กรฺเณชปนํ ทรฺป: กลหศฺไจเต ภวิษฺยนฺติ;
ⅩⅪ เตนาหํ ยุษฺมตฺสมีปํ ปุนราคตฺย มทีเยศฺวเรณ นมยิเษฺย, ปูรฺวฺวํ กฺฤตปาปานฺ โลกานฺ สฺวียาศุจิตาเวศฺยาคมนลมฺปฏตาจรณาทฺ อนุตาปมฺ อกฺฤตวนฺโต ทฺฤษฺฏฺวา จ ตานธิ มม โศโก ชนิษฺยต อิติ พิเภมิฯ