ⅩⅢ
Ⅰ เอตตฺตฺฤตียวารมฺ อหํ ยุษฺมตฺสมีปํ คจฺฉามิ เตน สรฺวฺวา กถา ทฺวโยสฺตฺรยาณำ วา สากฺษิณำ มุเขน นิศฺเจษฺยเตฯ
Ⅱ ปูรฺวฺวํ เย กฺฤตปาปาเสฺตโภฺย'เนฺยภฺยศฺจ สรฺเวฺวโภฺย มยา ปูรฺวฺวํ กถิตํ, ปุนรปิ วิทฺยมาเนเนเวทานีมฺ อวิทฺยมาเนน มยา กถฺยเต, ยทา ปุนราคมิษฺยามิ ตทาหํ น กฺษมิเษฺยฯ
Ⅲ ขฺรีษฺโฏ มยา กถำ กถยเตฺยตสฺย ปฺรมาณํ ยูยํ มฺฤคยเธฺว, ส ตุ ยุษฺมานฺ ปฺรติ ทุรฺพฺพโล นหิ กินฺตุ สพล เอวฯ
Ⅳ ยทฺยปิ ส ทุรฺพฺพลตยา กฺรุศ อาโรปฺยต ตถาปีศฺวรียศกฺตยา ชีวติ; วยมปิ ตสฺมินฺ ทุรฺพฺพลา ภวาม:, ตถาปิ ยุษฺมานฺ ปฺรติ ปฺรกาศิตเยศฺวรียศกฺตฺยา เตน สห ชีวิษฺยาม:ฯ
Ⅴ อโต ยูยํ วิศฺวาสยุกฺตา อาเธฺว น เวติ ชฺญาตุมาตฺมปรีกฺษำ กุรุธฺวํ สฺวาเนวานุสนฺธตฺตฯ ยีศุ: ขฺรีษฺโฏ ยุษฺมนฺมเธฺย วิทฺยเต สฺวานธิ ตตฺ กึ น ปฺรติชานีถ? ตสฺมินฺ อวิทฺยมาเน ยูยํ นิษฺปฺรมาณา ภวถฯ
Ⅵ กินฺตุ วยํ นิษฺปฺรมาณา น ภวาม อิติ ยุษฺมาภิ โรฺภตฺสฺยเต ตตฺร มม ปฺรตฺยาศา ชายเตฯ
Ⅶ ยูยํ กิมปิ กุตฺสิตํ กรฺมฺม ยนฺน กุรุถ ตทหมฺ อีศฺวรมุทฺทิศฺย ปฺรารฺถเยฯ วยํ ยตฺ ปฺรามาณิกา อิว ปฺรกาศามเห ตทรฺถํ ตตฺ ปฺรารฺถยามห อิติ นหิ, กินฺตุ ยูยํ ยตฺ สทาจารํ กุรุถ วยญฺจ นิษฺปฺรมาณา อิว ภวามสฺตทรฺถํฯ
Ⅷ ยต: สตฺยตายา วิปกฺษตำ กรฺตฺตุํ วยํ น สมรฺถา: กินฺตุ สตฺยตายา: สาหายฺยํ กรฺตฺตุเมวฯ
Ⅸ วยํ ยทา ทุรฺพฺพลา ภวามสฺตทา ยุษฺมานฺ สพลานฺ ทฺฤษฺฏฺวานนฺทาโม ยุษฺมากํ สิทฺธตฺวํ ปฺรารฺถยามเห จฯ
Ⅹ อโต เหโต: ปฺรภุ รฺยุษฺมากํ วินาศาย นหิ กินฺตุ นิษฺฐาไย ยตฺ สามรฺถฺยมฺ อสฺมภฺยํ ทตฺตวานฺ เตน ยทฺ อุปสฺถิติกาเล กาฐินฺยํ มยาจริตวฺยํ น ภเวตฺ ตทรฺถมฺ อนุปสฺถิเตน มยา สรฺวฺวาเณฺยตานิ ลิขฺยนฺเตฯ
Ⅺ เห ภฺราตร:, เศเษ วทามิ ยูยมฺ อานนฺทต สิทฺธา ภวต ปรสฺปรํ ปฺรโพธยต, เอกมนโส ภวต ปฺรณยภาวมฺ อาจรตฯ เปฺรมศานฺโตฺยรากร อีศฺวโร ยุษฺมากํ สหาโย ภูยาตฺฯ
Ⅻ ยูยํ ปวิตฺรจุมฺพเนน ปรสฺปรํ นมสฺกุรุธฺวํฯ
ⅩⅢ ปวิตฺรโลกา: สรฺเวฺว ยุษฺมานฺ นมนฺติฯ
ⅩⅣ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺยานุคฺรห อีศฺวรสฺย เปฺรม ปวิตฺรสฺยาตฺมโน ภาคิตฺวญฺจ สรฺวฺวานฺ ยุษฺมานฺ ปฺรติ ภูยาตฺฯ ตถาสฺตุฯ