อิผิษิณ: ปตฺรํ
Ⅰ อีศฺวรเสฺยจฺฉยา ยีศุขฺรีษฺฏสฺย เปฺรริต: เปาล อิผิษนครสฺถานฺ ปวิตฺรานฺ ขฺรีษฺฏยีเศา วิศฺวาสิโน โลกานฺ ปฺรติ ปตฺรํ ลิขติฯ
Ⅱ อสฺมากํ ตาตเสฺยศฺวรสฺย ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย จานุคฺรห: ศานฺติศฺจ ยุษฺมาสุ วรฺตฺตตำฯ
Ⅲ อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีโศ: ขฺรีษฺฏสฺย ตาต อีศฺวโร ธโนฺย ภวตุ; ยต: ส ขฺรีษฺเฏนาสฺมภฺยํ สรฺวฺวมฺ อาธฺยาตฺมิกํ สฺวรฺคียวรํ ทตฺตวานฺฯ
Ⅳ วยํ ยตฺ ตสฺย สมกฺษํ เปฺรมฺนา ปวิตฺรา นิษฺกลงฺกาศฺจ ภวามสฺตทรฺถํ ส ชคต: สฺฤษฺเฏ ปูรฺวฺวํ เตนาสฺมานฺ อภิโรจิตวานฺ, นิชาภิลษิตานุโรธาจฺจ
Ⅴ ยีศุนา ขฺรีษฺเฏน สฺวสฺย นิมิตฺตํ ปุตฺรตฺวปเท'สฺมานฺ สฺวกียานุคฺรหสฺย มหตฺตฺวสฺย ปฺรศํสารฺถํ ปูรฺวฺวํ นิยุกฺตวานฺฯ
Ⅵ ตสฺมาทฺ อนุคฺรหาตฺ ส เยน ปฺริยตเมน ปุเตฺรณาสฺมานฺ อนุคฺฤหีตวานฺ,
Ⅶ วยํ ตสฺย โศณิเตน มุกฺติมฺ อรฺถต: ปาปกฺษมำ ลพฺธวนฺต:ฯ
Ⅷ ตสฺย ย อีทฺฤโศ'นุคฺรหนิธิสฺตสฺมาตฺ โส'สฺมภฺยํ สรฺวฺววิธํ ชฺญานํ พุทฺธิญฺจ พาหุลฺยรูเปณ วิตริตวานฺฯ
Ⅸ สฺวรฺคปฺฤถิโวฺย รฺยทฺยทฺ วิทฺยเต ตตฺสรฺวฺวํ ส ขฺรีษฺเฏ สํคฺรหีษฺยตีติ หิไตษิณา
Ⅹ เตน กฺฤโต โย มโนรถ: สมฺปูรฺณตำ คตวตฺสุ สมเยษุ สาธยิตวฺยสฺตมธิ ส สฺวกียาภิลาษสฺย นิคูฒํ ภาวมฺ อสฺมานฺ ชฺญาปิตวานฺฯ
Ⅺ ปูรฺวฺวํ ขฺรีษฺเฏ วิศฺวาสิโน เย วยมฺ อสฺมตฺโต ยตฺ ตสฺย มหิมฺน: ปฺรศํสา ชายเต,
Ⅻ ตทรฺถํ ย: สฺวกีเยจฺฉายา: มนฺตฺรณาต: สรฺวฺวาณิ สาธยติ ตสฺย มโนรถาทฺ วยํ ขฺรีษฺเฏน ปูรฺวฺวํ นิรูปิตา: สนฺโต'ธิการิโณ ชาตา:ฯ
ⅩⅢ ยูยมปิ สตฺยํ วากฺยมฺ อรฺถโต ยุษฺมตฺปริตฺราณสฺย สุสํวาทํ นิศมฺย ตสฺมินฺเนว ขฺรีษฺเฏ วิศฺวสิตวนฺต: ปฺรติชฺญาเตน ปวิเตฺรณาตฺมนา มุทฺรเยวางฺกิตาศฺจฯ
ⅩⅣ ยตสฺตสฺย มหิมฺน: ปฺรกาศาย เตน กฺรีตานำ โลกานำ มุกฺติ รฺยาวนฺน ภวิษฺยติ ตาวตฺ ส อาตฺมาสฺมากมฺ อธิการิตฺวสฺย สตฺยงฺการสฺย ปณสฺวรูโป ภวติฯ
ⅩⅤ ปฺรเภา ยีเศา ยุษฺมากํ วิศฺวาส: สรฺเวฺวษุ ปวิตฺรโลเกษุ เปฺรม จาสฺต อิติ วารฺตฺตำ ศฺรุตฺวาหมปิ
ⅩⅥ ยุษฺมานธิ นิรนฺตรมฺ อีศฺวรํ ธนฺยํ วทนฺ ปฺรารฺถนาสมเย จ ยุษฺมานฺ สฺมรนฺ วรมิมํ ยาจามิฯ
ⅩⅦ อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย ตาโต ย: ปฺรภาวากร อีศฺวร: ส สฺวกียตตฺตฺวชฺญานาย ยุษฺมภฺยํ ชฺญานชนกมฺ ปฺรกาศิตวากฺยโพธกญฺจาตฺมานํ เทยาตฺฯ
ⅩⅧ ยุษฺมากํ ชฺญานจกฺษูํษิ จ ทีปฺติยุกฺตานิ กฺฤตฺวา ตสฺยาหฺวานํ กีทฺฤศฺยา ปฺรตฺยาศยา สมฺพลิตํ ปวิตฺรโลกานำ มเธฺย เตน ทตฺโต'ธิการ: กีทฺฤศ: ปฺรภาวนิธิ รฺวิศฺวาสิษุ จาสฺมาสุ ปฺรกาศมานสฺย
ⅩⅨ ตทียมหาปรากฺรมสฺย มหตฺวํ กีทฺฤคฺ อนุปมํ ตตฺ สรฺวฺวํ ยุษฺมานฺ ชฺญาปยตุฯ
ⅩⅩ ยต: ส ยสฺยา: ศกฺเต: ปฺรพลตำ ขฺรีษฺเฏ ปฺรกาศยนฺ มฺฤตคณมธฺยาตฺ ตมฺ อุตฺถาปิตวานฺ,
ⅩⅪ อธิปติตฺวปทํ ศาสนปทํ ปรากฺรโม ราชตฺวญฺเจตินามานิ ยาวนฺติ ปทานีห โลเก ปรโลเก จ วิทฺยนฺเต เตษำ สรฺเวฺวษามฺ อูรฺทฺเธฺว สฺวรฺเค นิชทกฺษิณปารฺเศฺว ตมฺ อุปเวศิตวานฺ,
ⅩⅫ สรฺวฺวาณิ ตสฺย จรณโยรโธ นิหิตวานฺ ยา สมิติสฺตสฺย ศรีรํ สรฺวฺวตฺร สรฺเวฺวษำ ปูรยิตุ: ปูรกญฺจ ภวติ ตํ ตสฺยา มูรฺทฺธานํ กฺฤตฺวา
ⅩⅩⅢ สรฺเวฺวษามฺ อุปรฺยฺยุปริ นิยุกฺตวำศฺจ ไสว ศกฺติรสฺมาสฺวปิ เตน ปฺรกาศฺยเตฯ