Ⅰ เห ภฺราตร:, ยุษฺมากํ กศฺจิทฺ ยทิ กสฺมึศฺจิตฺ ปาเป ปตติ ตรฺหฺยาตฺมิกภาวยุกฺไต รฺยุษฺมาภิสฺติติกฺษาภาวํ วิธาย ส ปุนรุตฺถาปฺยตำ ยูยมปิ ยถา ตาทฺฤกฺปรีกฺษายำ น ปตถ ตถา สาวธานา ภวตฯ
Ⅱ ยุษฺมากมฺ เอไกโก ชน: ปรสฺย ภารํ วหตฺวเนน ปฺรกาเรณ ขฺรีษฺฏสฺย วิธึ ปาลยตฯ
Ⅲ ยทิ กศฺจน กฺษุทฺร: สนฺ สฺวํ มหานฺตํ มนฺยเต ตรฺหิ ตสฺยาตฺมวญฺจนา ชายเตฯ
Ⅳ อต เอไกเกน ชเนน สฺวกียกรฺมฺมณ: ปรีกฺษา กฺริยตำ เตน ปรํ นาโลกฺย เกวลมฺ อาตฺมาโลกนาตฺ ตสฺย ศฺลฆา สมฺภวิษฺยติฯ
Ⅴ ยต เอไกโกे ชน: สฺวกียํ ภารํ วกฺษฺยติฯ
Ⅵ โย ชโน ธรฺมฺโมปเทศํ ลภเต ส อุปเทษฺฏารํ สฺวียสรฺวฺวสมฺปตฺเต รฺภาคินํ กโรตุฯ
Ⅶ ยุษฺมากํ ภฺรานฺติ รฺน ภวตุ, อีศฺวโร โนปหสิตวฺย:, เยน ยทฺ พีชมฺ อุปฺยเต เตน ตชฺชาตํ ศสฺยํ กรฺตฺติษฺยเตฯ
Ⅷ สฺวศรีรารฺถํ เยน พีชมฺ อุปฺยเต เตน ศรีราทฺ วินาศรูปํ ศสฺยํ ลปฺสฺยเต กินฺตฺวาตฺมน: กฺฤเต เยน พีชมฺ อุปฺยเต เตนาตฺมโต'นนฺตชีวิตรูปํ ศสฺยํ ลปฺสฺยเตฯ
Ⅸ สตฺกรฺมฺมกรเณ'สฺมาภิรศฺรานฺไต รฺภวิตวฺยํ ยโต'กฺลานฺเตาสฺติษฺฐทฺภิรสฺมาภิรุปยุกฺตสมเย ตตฺ ผลานิ ลปฺสฺยนฺเตฯ
Ⅹ อโต ยาวตฺ สมยสฺติษฺฐติ ตาวตฺ สรฺวฺวานฺ ปฺรติ วิเศษโต วิศฺวาสเวศฺมวาสิน: ปฺรตฺยสฺมาภิ รฺหิตาจาร: กรฺตฺตวฺย:ฯ
Ⅺ เห ภฺราตร:, อหํ สฺวหเสฺตน ยุษฺมานฺ ปฺรติ กิยทฺวฺฤหตฺ ปตฺรํ ลิขิตวานฺ ตทฺ ยุษฺมาภิ รฺทฺฤศฺยตำฯ
Ⅻ เย ศารีริกวิษเย สุทฺฤศฺยา ภวิตุมิจฺฉนฺติ เต ยตฺ ขฺรีษฺฏสฺย กฺรุศสฺย การณาทุปทฺรวสฺย ภาคิโน น ภวนฺติ เกวลํ ตทรฺถํ ตฺวกฺเฉเท ยุษฺมานฺ ปฺรวรฺตฺตยนฺติฯ
ⅩⅢ เต ตฺวกฺเฉทคฺราหิโณ'ปิ วฺยวสฺถำ น ปาลยนฺติ กินฺตุ ยุษฺมจฺฉรีราตฺ ศฺลาฆาลาภารฺถํ ยุษฺมากํ ตฺวกฺเฉทมฺ อิจฺฉนฺติฯ
ⅩⅣ กินฺตุ เยนาหํ สํสาราย หต: สํสาโร'ปิ มหฺยํ หตสฺตทสฺมตฺปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย กฺรุศํ วินานฺยตฺร กุตฺราปิ มม ศฺลาฆนํ กทาปิ น ภวตุฯ
ⅩⅤ ขฺรีษฺเฏ ยีเศา ตฺวกฺเฉทาตฺวกฺเฉทโย: กิมปิ คุณํ นาสฺติ กินฺตุ นวีนา สฺฤษฺฏิเรว คุณยุกฺตาฯ
ⅩⅥ อปรํ ยาวนฺโต โลกา เอตสฺมินฺ มารฺเค จรนฺติ เตษามฺ อีศฺวรียสฺย กฺฤตฺสฺนเสฺยสฺราเยลศฺจ ศานฺติ รฺทยาลาภศฺจ ภูยาตฺฯ
ⅩⅦ อิต: ปรํ โก'ปิ มำ น กฺลิศฺนาตุ ยสฺมาทฺ อหํ สฺวคาเตฺร ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย จิหฺนานิ ธารเยฯ
ⅩⅧ เห ภฺราตร: อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย ปฺรสาโท ยุษฺมากมฺ อาตฺมนิ เสฺถยาตฺฯ ตถาสฺตุฯ