ยิหูทา: ปตฺรํ
Ⅰ ยีศุขฺรีษฺฏสฺย ทาโส ยากูโพ ภฺราตา ยิหูทาสฺตาเตเนศฺวเรณ ปวิตฺรีกฺฤตานฺ ยีศุขฺรีษฺเฏน รกฺษิตำศฺจาหูตานฺ โลกานฺ ปฺรติ ปตฺรํ ลิขติฯ
Ⅱ กฺฤปา ศานฺติ: เปฺรม จ พาหุลฺยรูเปณ ยุษฺมาสฺวธิติษฺฐตุฯ
Ⅲ เห ปฺริยา:, สาธารณปริตฺราณมธิ ยุษฺมานฺ ปฺรติ เลขิตุํ มม พหุยตฺเน ชาเต ปูรฺวฺวกาเล ปวิตฺรโลเกษุ สมรฺปิโต โย ธรฺมฺมสฺตทรฺถํ ยูยํ ปฺราณวฺยเยนาปิ สเจษฺฏา ภวเตติ วินยารฺถํ ยุษฺมานฺ ปฺรติ ปตฺรเลขนมาวศฺยกมฺ อมเนฺยฯ
Ⅳ ยสฺมาทฺ เอตทฺรูปทณฺฑปฺราปฺตเย ปูรฺวฺวํ ลิขิตา: เกจิชฺชนา อสฺมานฺ อุปสฺฤปฺตวนฺต:, เต 'ธารฺมฺมิกโลกา อสฺมากมฺ อีศฺวรสฺยานุคฺรหํ ธฺวชีกฺฤตฺย ลมฺปฏตามฺ อาจรนฺติ, อทฺวิตีโย 'ธิปติ โรฺย 'สฺมากํ ปฺรภุ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺตํ นางฺคีกุรฺวฺวนฺติฯ
Ⅴ ตสฺมาทฺ ยูยํ ปุรา ยทฺ อวคตาสฺตตฺ ปุน รฺยุษฺมานฺ สฺมารยิตุมฺ อิจฺฉามิ, ผลต: ปฺรภุเรกกฺฤตฺว: สฺวปฺรชา มิสรเทศาทฺ อุทธาร ยตฺ ตต: ปรมฺ อวิศฺวาสิโน วฺยนาศยตฺฯ
Ⅵ เย จ สฺวรฺคทูตา: สฺวียกรฺตฺฤตฺวปเท น สฺถิตฺวา สฺววาสสฺถานํ ปริตฺยกฺตวนฺตสฺตานฺ ส มหาทินสฺย วิจารารฺถมฺ อนฺธการมเย 'ธ:สฺถาเน สทาสฺถายิภิ รฺพนฺธไนรพธฺนาตฺฯ
Ⅶ อปรํ สิโทมมฺ อโมรา ตนฺนิกฏสฺถนคราณิ ไจเตษำ นิวาสินสฺตตฺสมรูปํ วฺยภิจารํ กฺฤตวนฺโต วิษมไมถุนสฺย เจษฺฏยา วิปถํ คตวนฺตศฺจ ตสฺมาตฺ ตานฺยปิ ทฺฤษฺฏานฺตสฺวรูปาณิ ภูตฺวา สทาตนวหฺนินา ทณฺฑํ ภุญฺชเตฯ
Ⅷ ตไถเวเม สฺวปฺนาจาริโณ'ปิ สฺวศรีราณิ กลงฺกยนฺติ ราชาธีนตำ น สฺวีกุรฺวฺวนฺตฺยุจฺจปทสฺถานฺ นินฺทนฺติ จฯ
Ⅸ กินฺตุ ปฺรธานทิวฺยทูโต มีขาเยโล ยทา มูสโส เทเห ศยตาเนน วิวทมาน: สมภาษต ตทา ติสฺมนฺ นินฺทารูปํ ทณฺฑํ สมรฺปยิตุํ สาหสํ น กฺฤตฺวากถยตฺ ปฺรภุสฺตฺวำ ภรฺตฺสยตำฯ
Ⅹ กินฺตฺวิเม ยนฺน พุธฺยนฺเต ตนฺนินฺทนฺติ ยจฺจ นิรฺพฺโพธปศว อิเวนฺทฺริไยรวคจฺฉนฺติ เตน นศฺยนฺติฯ
Ⅺ ตานฺ ธิกฺ, เต กาพิโล มารฺเค จรนฺติ ปาริโตษิกสฺยาศาโต พิลิยโม ภฺรานฺติมนุธาวนฺติ โกรหสฺย ทุรฺมฺมุขเตฺวน วินศฺยนฺติ จฯ
Ⅻ ยุษฺมากํ เปฺรมโภเชฺยษุ เต วิฆฺนชนกา ภวนฺติ, อาตฺมมฺภรยศฺจ ภูตฺวา นิรฺลชฺชยา ยุษฺมาภิ: สารฺทฺธํ ภุญฺชเตฯ เต วายุภิศฺจาลิตา นิโสฺตยเมฆา เหมนฺตกาลิกา นิษฺผลา ทฺวิ รฺมฺฤตา อุนฺมูลิตา วฺฤกฺษา:,
ⅩⅢ สฺวกียลชฺชาเผโณทฺวมกา: ปฺรจณฺฑา: สามุทฺรตรงฺคา: สทากาลํ ยาวตฺ โฆรติมิรภาคีนิ ภฺรมณการีณิ นกฺษตฺราณิ จ ภวนฺติฯ
ⅩⅣ อาทมต: สปฺตม: ปุรุโษ โย หโนก: ส ตานุทฺทิศฺย ภวิษฺยทฺวากฺยมิทํ กถิตวานฺ, ยถา, ปศฺย สฺวกียปุณฺยานามฺ อยุไต เรฺวษฺฏิต: ปฺรภุ:ฯ
ⅩⅤ สรฺวฺวานฺ ปฺรติ วิจาราชฺญาสาธนายาคมิษฺยติฯ ตทา จาธารฺมฺมิกา: สรฺเวฺว ชาตา ไยรปราธิน:ฯ วิธรฺมฺมกรฺมฺมณำ เตษำ สรฺเวฺวษาเมว การณาตฺฯ ตถา ตไทฺวปรีเตฺยนาปฺยธรฺมฺมาจาริปาปินำฯ อุกฺตกโฐรวากฺยานำ สรฺเวฺวษามปิ การณาตฺฯ ปรเมเศน โทษิตฺวํ เตษำ ปฺรกาศยิษฺยเต๚
ⅩⅥ เต วากฺกลหการิณ: สฺวภาคฺยนินฺทกา: เสฺวจฺฉาจาริโณ ทรฺปวาทิมุขวิศิษฺฏา ลาภารฺถํ มนุษฺยสฺตาวกาศฺจ สนฺติฯ
ⅩⅦ กินฺตุ เห ปฺริยตมา:, อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย เปฺรริไต รฺยทฺ วากฺยํ ปูรฺวฺวํ ยุษฺมภฺยํ กถิตํ ตตฺ สฺมรต,
ⅩⅧ ผลต: เศษสมเย เสฺวจฺฉาโต 'ธรฺมฺมาจาริโณ นินฺทกา อุปสฺถาสฺยนฺตีติฯ
ⅩⅨ เอเต โลกา: สฺวานฺ ปฺฤถกฺ กุรฺวฺวนฺต: สำสาริกา อาตฺมหีนาศฺจ สนฺติฯ
ⅩⅩ กินฺตุ เห ปฺริยตมา:, ยูยํ เสฺวษามฺ อติปวิตฺรวิศฺวาเส นิจียมานา: ปวิเตฺรณาตฺมนา ปฺรารฺถนำ กุรฺวฺวนฺต
ⅩⅪ อีศฺวรสฺย เปฺรมฺนา สฺวานฺ รกฺษต, อนนฺตชีวนาย จาสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย กฺฤปำ ปฺรตีกฺษธฺวํฯ
ⅩⅫ อปรํ ยูยํ วิวิจฺย กำศฺจิทฺ อนุกมฺปธฺวํ
ⅩⅩⅢ กำศฺจิทฺ อคฺนิต อุทฺธฺฤตฺย ภยํ ปฺรทรฺศฺย รกฺษต, ศารีริกภาเวน กลงฺกิตํ วสฺตฺรมปิ ฤตียธฺวํฯ
ⅩⅩⅣ อปรญฺจ ยุษฺมานฺ สฺขลนาทฺ รกฺษิตุมฺ อุลฺลาเสน สฺวียเตชส: สากฺษาตฺ นิรฺทฺโทษานฺ สฺถาปยิตุญฺจ สมรฺโถ
ⅩⅩⅤ โย 'สฺมากมฺ อทฺวิตียสฺตฺราณกรฺตฺตา สรฺวฺวชฺญ อีศฺวรสฺตสฺย เคารวํ มหิมา ปรากฺรม: กรฺตฺฤตฺวญฺเจทานีมฺ อนนฺตกาลํ ยาวทฺ ภูยาตฺฯ อาเมนฺฯ