ปฺรกาศิตํ ภวิษฺยทฺวากฺยํ
Ⅰ ยตฺ ปฺรกาศิตํ วากฺยมฺ อีศฺวร: สฺวทาสานำ นิกฏํ ศีฆฺรมุปสฺถาสฺยนฺตีนำ ฆฏนานำ ทรฺศนารฺถํ ยีศุขฺรีษฺเฏ สมรฺปิตวานฺ ตตฺ ส สฺวียทูตํ เปฺรษฺย นิชเสวกํ โยหนํ ชฺญาปิตวานฺฯ
Ⅱ ส เจศฺวรสฺย วาเกฺย ขฺรีษฺฏสฺย สากฺเษฺย จ ยทฺยทฺ ทฺฤษฺฏวานฺ ตสฺย ปฺรมาณํ ทตฺตวานฺฯ
Ⅲ เอตสฺย ภวิษฺยทฺวกฺตฺฤคฺรนฺถสฺย วากฺยานำ ปาฐก: โศฺรตารศฺจ ตนฺมเธฺย ลิขิตาชฺญาคฺราหิณศฺจ ธนฺยา ยต: ส กาล: สนฺนิกฏ:ฯ
Ⅳ โยหนฺ อาศิยาเทศสฺถา: สปฺต สมิตี: ปฺรติ ปตฺรํ ลิขติฯ โย วรฺตฺตมาโน ภูโต ภวิษฺยํศฺจ เย จ สปฺตาตฺมานสฺตสฺย สึหาสนสฺย สมฺมุเขे ติษฺฐนฺติ
Ⅴ ยศฺจ ยีศุขฺรีษฺโฏ วิศฺวสฺต: สากฺษี มฺฤตานำ มเธฺย ปฺรถมชาโต ภูมณฺฑลสฺถราชานามฺ อธิปติศฺจ ภวติ, เอเตโภฺย 'นุคฺรห: ศานฺติศฺจ ยุษฺมาสุ วรฺตฺตตำฯ
Ⅵ โย 'สฺมาสุ ปฺรีตวานฺ สฺวรุธิเรณาสฺมานฺ สฺวปาเปภฺย: ปฺรกฺษาลิตวานฺ ตสฺย ปิตุรีศฺวรสฺย ยาชกานฺ กฺฤตฺวาสฺมานฺ ราชวรฺเค นิยุกฺตวำศฺจ ตสฺมินฺ มหิมา ปรากฺรมศฺจานนฺตกาลํ ยาวทฺ วรฺตฺตตำฯ อาเมนฺฯ
Ⅶ ปศฺยต ส เมไฆราคจฺฉติ เตไนไกกสฺย จกฺษุสฺตํ ทฺรกฺษฺยติ เย จ ตํ วิทฺธวนฺตเสฺต 'ปิ ตํ วิโลกิษฺยนฺเต ตสฺย กฺฤเต ปฺฤถิวีสฺถา: สรฺเวฺว วํศา วิลปิษฺยนฺติฯ สตฺยมฺ อาเมนฺฯ
Ⅷ วรฺตฺตมาโน ภูโต ภวิษฺยํศฺจ ย: สรฺวฺวศกฺติมานฺ ปฺรภุ: ปรเมศฺวร: ส คทติ, อหเมว ก: กฺษศฺจารฺถต อาทิรนฺตศฺจฯ
Ⅸ ยุษฺมากํ ภฺราตา ยีศุขฺรีษฺฏสฺย เกฺลศราชฺยติติกฺษาณำ สหภาคี จาหํ โยหนฺ อีศฺวรสฺย วากฺยเหโต รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย สากฺษฺยเหโตศฺจ ปาตฺมนามก อุปทฺวีป อาสํฯ
Ⅹ ตตฺร ปฺรโภ รฺทิเน อาตฺมนาวิษฺโฏ 'หํ สฺวปศฺจาตฺ ตูรีธฺวนิวตฺ มหารวมฺ อเศฺราษํ,
Ⅺ เตโนกฺตมฺ, อหํ ก: กฺษศฺจารฺถต อาทิรนฺตศฺจฯ ตฺวํ ยทฺ ทฺรกฺษฺยสิ ตทฺ คฺรนฺเถ ลิขิตฺวาศิยาเทศสฺถานำ สปฺต สมิตีนำ สมีปมฺ อิผิษํ สฺมุรฺณำ ถุยาตีรำ สารฺทฺทึ ผิลาทิลฺผิยำ ลายทีเกยาญฺจ เปฺรษยฯ
Ⅻ ตโต มยา สมฺภาษมาณสฺย กสฺย รว: ศฺรูยเต ตทฺทรฺศนารฺถํ มุขํ ปราวรฺตฺติตํ ตตฺ ปราวรฺตฺย สฺวรฺณมยา: สปฺต ทีปวฺฤกฺษา ทฺฤษฺฏา:ฯ
ⅩⅢ เตษำ สปฺต ทีปวฺฤกฺษาณำ มเธฺย ทีรฺฆปริจฺฉทปริหิต: สุวรฺณศฺฤงฺขเลน เวษฺฏิตวกฺษศฺจ มนุษฺยปุตฺรากฺฤติเรโก ชนสฺติษฺฐติ,
ⅩⅣ ตสฺย ศิร: เกศศฺจ เศฺวตเมษโลมานีว หิมวตฺ เศฺรเตา โลจเน วหฺนิศิขาสเม
ⅩⅤ จรเณา วหฺนิกุณฺเฑตาปิตสุปิตฺตลสทฺฤเศา รวศฺจ พหุโตยานำ รวตุลฺย:ฯ
ⅩⅥ ตสฺย ทกฺษิณหเสฺต สปฺต ตารา วิทฺยนฺเต วกฺตฺราจฺจ ตีกฺษฺโณ ทฺวิธาร: ขงฺโค นิรฺคจฺฉติ มุขมณฺฑลญฺจ สฺวเตชสา เททีปฺยมานสฺย สูรฺยฺยสฺย สทฺฤศํฯ
ⅩⅦ ตํ ทฺฤษฺฏฺวาหํ มฺฤตกลฺปสฺตจฺจรเณ ปติตสฺตต: สฺวทกฺษิณกรํ มยิ นิธาย เตโนกฺตมฺ มา ไภษี:; อหมฺ อาทิรนฺตศฺจฯ
ⅩⅧ อหมฺ อมรสฺตถาปิ มฺฤตวานฺ กินฺตุ ปศฺยาหมฺ อนนฺตกาลํ ยาวตฺ ชีวามิฯ อาเมนฺฯ มฺฤโตฺย: ปรโลกสฺย จ กุญฺชิกา มม หสฺตคตา:ฯ
ⅩⅨ อโต ยทฺ ภวติ ยจฺเจต: ปรํ ภวิษฺยติ ตฺวยา ทฺฤษฺฏํ ตตฺ สรฺวฺวํ ลิขฺยตำฯ
ⅩⅩ มม ทกฺษิณหเสฺต สฺถิตา ยา: สปฺต ตารา เย จ สฺวรฺณมยา: สปฺต ทีปวฺฤกฺษาสฺตฺวยา ทฺฤษฺฏาสฺตตฺตาตฺปรฺยฺยมิทํ ตา: สปฺต ตารา: สปฺต สมิตีนำ ทูตา: สุวรฺณมยา: สปฺต ทีปวฺฤกฺษาศฺจ สปฺต สมิตย: สนฺติฯ