Ⅰ อิผิษสฺถสมิเต รฺทูตํ ปฺรติ ตฺวมฺ อิทํ ลิข; โย ทกฺษิณกเรณ สปฺต ตารา ธารยติ สปฺตานำ สุวรฺณทีปวฺฤกฺษาณำ มเธฺย คมนาคมเน กโรติ จ เตเนทมฺ อุจฺยเตฯ
Ⅱ ตว กฺริยา: ศฺรม: สหิษฺณุตา จ มม โคจรา:, ตฺวํ ทุษฺฏานฺ โสฒุํ น ศกฺโนษิ เย จ เปฺรริตา น สนฺต: สฺวานฺ เปฺรริตานฺ วทนฺติ ตฺวํ ตานฺ ปรีกฺษฺย มฺฤษาภาษิโณ วิชฺญาตวานฺ,
Ⅲ อปรํ ตฺวํ ติติกฺษำ วิทธาสิ มม นามารฺถํ พหุ โสฒวานสิ ตถาปิ น ปรฺยฺยกฺลามฺยสฺตทปิ ชานามิฯ
Ⅳ กิญฺจ ตว วิรุทฺธํ มไยตตฺ วกฺตวฺยํ ยตฺ ตว ปฺรถมํ เปฺรม ตฺวยา วฺยหียตฯ
Ⅴ อต: กุต: ปติโต 'สิ ตตฺ สฺมฺฤตฺวา มน: ปราวรฺตฺตฺย ปูรฺวฺวียกฺริยา: กุรุ น เจตฺ ตฺวยา มนสิ น ปริวรฺตฺติเต 'หํ ตูรฺณมฺ อาคตฺย ตว ทีปวฺฤกฺษํ สฺวสฺถานาทฺ อปสารยิษฺยามิฯ
Ⅵ ตถาปิ ตเวษ คุโณ วิทฺยเต ยตฺ นีกลายตียโลกานำ ยา: กฺริยา อหมฺ ฤตีเย ตาสฺตฺวมปิ ฤตียเมฯ
Ⅶ ยสฺย โศฺรตฺรํ วิทฺยเต ส สมิตี: ปฺรตฺยุจฺยมานามฺ อาตฺมน: กถำ ศฺฤโณตุฯ โย ชโน ชยติ ตสฺมา อหมฺ อีศฺวรสฺยารามสฺถชีวนตโร: ผลํ โภกฺตุํ ทาสฺยามิฯ
Ⅷ อปรํ สฺมุรฺณาสฺถสมิเต รฺทูตํ ปฺรตีทํ ลิข; ย อาทิรนฺตศฺจ โย มฺฤตวานฺ ปุนรฺชีวิตวำศฺจ เตเนทมฺ อุจฺยเต,
Ⅸ ตว กฺริยา: เกฺลโศ ไทนฺยญฺจ มม โคจรา: กินฺตุ ตฺวํ ธนวานสิ เย จ ยิหูทียา น สนฺต: ศยตานสฺย สมาชา: สนฺติ ตถาปิ สฺวานฺ ยิหูทียานฺ วทนฺติ เตษำ นินฺทามปฺยหํ ชานามิฯ
Ⅹ ตฺวยา โย ย: เกฺลศ: โสฒวฺยสฺตสฺมาตฺ มา ไภษี: ปศฺย ศยตาโน ยุษฺมากํ ปรีกฺษารฺถํ กำศฺจิตฺ การายำ นิกฺเษปฺสฺยติ ทศ ทินานิ ยาวตฺ เกฺลโศ ยุษฺมาสุ วรฺตฺติษฺยเต จฯ ตฺวํ มฺฤตฺยุปรฺยฺยนฺตํ วิศฺวาโสฺย ภว เตนาหํ ชีวนกิรีฏํ ตุภฺยํ ทาสฺยามิฯ
Ⅺ ยสฺย โศฺรตฺรํ วิทฺยเต ส สมิตี: ปฺรตฺยุจฺยมานามฺ อาตฺมน: กถำ ศฺฤโณตุฯ โย ชยติ ส ทฺวิตียมฺฤตฺยุนา น หึสิษฺยเตฯ
Ⅻ อปรํ ปรฺคามสฺถสมิเต รฺทูตํ ปฺรตีทํ ลิข, ยสฺตีกฺษฺณํ ทฺวิธารํ ขงฺคํ ธารยติ ส เอว ภาษเตฯ
ⅩⅢ ตว กฺริยา มม โคจรา:, ยตฺร ศยตานสฺย สึหาสนํ ตไตฺรว ตฺวํ วสสิ ตทปิ ชานามิฯ ตฺวํ มม นาม ธารยสิ มทฺภกฺเตรสฺวีการสฺตฺวยา น กฺฤโต มม วิศฺวาสฺยสากฺษิณ อานฺติปา: สมเย 'ปิ น กฺฤต:ฯ ส ตุ ยุษฺมนฺมเธฺย 'ฆานิ ยต: ศยตานสฺตไตฺรว นิวสติฯ
ⅩⅣ ตถาปิ ตว วิรุทฺธํ มม กิญฺจิทฺ วกฺตวฺยํ ยโต เทวปฺรสาทาทนาย ปรทารคมนาย เจสฺราเยล: สนฺตานานำ สมฺมุข อุนฺมาถํ สฺถาปยิตุํ พาลากฺ เยนาศิกฺษฺยต ตสฺย พิลิยม: ศิกฺษาวลมฺพินสฺตว เกจิตฺ ชนาสฺตตฺร สนฺติฯ
ⅩⅤ ตถา นีกลายตียานำ ศิกฺษาวลมฺพินสฺตว เกจิตฺ ชนา อปิ สนฺติ ตเทวาหมฺ ฤตีเยฯ
ⅩⅥ อโต เหโตสฺตฺวํ มน: ปริวรฺตฺตย น เจทหํ ตฺวรยา ตว สมีปมุปสฺถาย มทฺวกฺตสฺถขงฺเคน ไต: สห โยตฺสฺยามิฯ
ⅩⅦ ยสฺย โศฺรตฺรํ วิทฺยเต ส สมิตี: ปฺรตฺยุจฺยมานามฺ อาตฺมน: กถำ ศฺฤโณตุฯ โย ชโน ชยติ ตสฺมา อหํ คุปฺตมานฺนำ โภกฺตุํ ทาสฺยามิ ศุภฺรปฺรสฺตรมปิ ตไสฺม ทาสฺยามิ ตตฺร ปฺรสฺตเร นูตนํ นาม ลิขิตํ ตจฺจ คฺรหีตารํ วินา นาเนฺยน เกนาปฺยวคมฺยเตฯ
ⅩⅧ อปรํ ถุยาตีราสฺถสมิเต รฺทูตํ ปฺรตีทํ ลิขฯ ยสฺย โลจเน วหฺนิศิขาสทฺฤเศ จรเณา จ สุปิตฺตลสงฺกาเศา ส อีศฺวรปุโตฺร ภาษเต,
ⅩⅨ ตว กฺริยา: เปฺรม วิศฺวาส: ปริจรฺยฺยา สหิษฺณุตา จ มม โคจรา:, ตว ปฺรถมกฺริยาภฺย: เศษกฺริยา: เศฺรษฺฐาสฺตทปิ ชานามิฯ
ⅩⅩ ตถาปิ ตว วิรุทฺธํ มยา กิญฺจิทฺ วกฺตวฺยํ ยโต ยา อีเษพลฺนามิกา โยษิตฺ สฺวำ ภวิษฺยทฺวาทินีํ มนฺยเต เวศฺยาคมนาย เทวปฺรสาทาศนาย จ มม ทาสานฺ ศิกฺษยติ ภฺรามยติ จ สา ตฺวยา น นิวารฺยฺยเตฯ
ⅩⅪ อหํ มน:ปริวรฺตฺตนาย ตไสฺย สมยํ ทตฺตวานฺ กินฺตุ สา สฺวียเวศฺยากฺริยาโต มน:ปริวรฺตฺตยิตุํ นาภิลษติฯ
ⅩⅫ ปศฺยาหํ ตำ ศยฺยายำ นิกฺเษปฺสฺยามิ, เย ตยา สารฺทฺธํ วฺยภิจารํ กุรฺวฺวนฺติ เต ยทิ สฺวกฺริยาโภฺย มนำสิ น ปราวรฺตฺตยนฺติ ตรฺหิ ตานปิ มหาเกฺลเศ นิกฺเษปฺสฺยามิ
ⅩⅩⅢ ตสฺยา: สนฺตานำศฺจ มฺฤตฺยุนา หนิษฺยามิฯ เตนาหมฺ อนฺต:กรณานำ มนสาญฺจานุสนฺธานการี ยุษฺมากเมไกกไสฺม จ สฺวกฺริยาณำ ผลํ มยา ทาตวฺยมิติ สรฺวฺวา: สมิตโย ชฺญาสฺยนฺติฯ
ⅩⅩⅣ อปรมฺ อวศิษฺฏานฺ ถุยาตีรสฺถโลกานฺ อรฺถโต ยาวนฺตสฺตำ ศิกฺษำ น ธารยนฺติ เย จ ไกศฺจิตฺ ศยตานสฺย คมฺภีรารฺถา อุจฺยนฺเต ตานฺ เย นาวคตวนฺตสฺตานหํ วทามิ ยุษฺมาสุ กมปฺยปรํ ภารํ นาโรปยิษฺยามิ;
ⅩⅩⅤ กินฺตุ ยทฺ ยุษฺมากํ วิทฺยเต ตตฺ มมาคมนํ ยาวทฺ ธารยตฯ
ⅩⅩⅥ โย ชโน ชยติ เศษปรฺยฺยนฺตํ มม กฺริยา: ปาลยติ จ ตสฺมา อหมฺ อนฺยชาตียานามฺ อาธิปตฺยํ ทาสฺยามิ;
ⅩⅩⅦ ปิตฺฤโต มยา ยทฺวตฺ กรฺตฺฤตฺวํ ลพฺธํ ตทฺวตฺ โส 'ปิ เลาหทณฺเฑน ตานฺ จารยิษฺยติ เตน มฺฤทฺภาชนานีว เต จูรฺณา ภวิษฺยนฺติฯ
ⅩⅩⅧ อปรมฺ อหํ ตไสฺม ปฺรภาตียตารามฺ อปิ ทาสฺยามิฯ
ⅩⅩⅨ ยสฺย โศฺรตฺรํ วิทฺยเต ส สมิตี: ปฺรตฺยุจฺยมานามฺ อาตฺมน: กถำ ศฺฤโณตุฯ