Ⅰ อปรํ สารฺทฺทิสฺถสมิเต รฺทูตํ ปฺรตีทํ ลิข, โย ชน อีศฺวรสฺย สปฺตาตฺมน: สปฺต ตาราศฺจ ธารยติ ส เอว ภาษเต, ตว กฺริยา มม โคจรา:, ตฺวํ ชีวทาโขฺย 'สิ ตถาปิ มฺฤโต 'สิ ตทปิ ชานามิฯ
Ⅱ ปฺรพุทฺโธ ภว, อวศิษฺฏํ ยทฺยตฺ มฺฤตกลฺปํ ตทปิ สพลีกุรุ ยต อีศฺวรสฺย สากฺษาตฺ ตว กรฺมฺมาณิ น สิทฺธานีติ ปฺรมาณํ มยา ปฺราปฺตํฯ
Ⅲ อต: กีทฺฤศีํ ศิกฺษำ ลพฺธวานฺ ศฺรุตวาศฺจาสิ ตตฺ สฺมรนฺ ตำ ปาลย สฺวมน: ปริวรฺตฺตย จฯ เจตฺ ปฺรพุทฺโธ น ภเวสฺตรฺหฺยหํ เสฺตน อิว ตว สมีปมฺ อุปสฺถาสฺยามิ กิญฺจ กสฺมินฺ ทณฺเฑ อุปสฺถาสฺยามิ ตนฺน ชฺญาสฺยสิฯ
Ⅳ ตถาปิ ไย: สฺววาสำสิ น กลงฺกิตานิ ตาทฺฤศา: กติปยโลกา: สารฺทฺทินคเร 'ปิ ตว วิทฺยนฺเต เต ศุภฺรปริจฺฉไท รฺมม สงฺเค คมนาคมเน กริษฺยนฺติ ยตเสฺต โยคฺยา:ฯ
Ⅴ โย ชโน ชยติ ส ศุภฺรปริจฺฉทํ ปริธาปยิษฺยนฺเต, อหญฺจ ชีวนคฺรนฺถาตฺ ตสฺย นาม นานฺตรฺธาปยิษฺยามิ กินฺตุ มตฺปิตุ: สากฺษาตฺ ตสฺย ทูตานำ สากฺษาจฺจ ตสฺย นาม สฺวีกริษฺยามิฯ
Ⅵ ยสฺย โศฺรตฺรํ วิทฺยเต ส สมิตี: ปฺรตฺยุจฺยมานามฺ อาตฺมน: กถำ ศฺฤโณตุฯ
Ⅶ อปรญฺจ ผิลาทิลฺผิยาสฺถสมิเต รฺทูตํ ปฺรตีทํ ลิข, ย: ปวิตฺร: สตฺยมยศฺจาสฺติ ทายูท: กุญฺชิกำ ธารยติ จ เยน โมจิเต 'ปร: โก'ปิ น รุณทฺธิ รุทฺเธ จาปร: โก'ปิ น โมจยติ ส เอว ภาษเตฯ
Ⅷ ตว กฺริยา มม โคจรา: ปศฺย ตว สมีเป 'หํ มุกฺตํ ทฺวารํ สฺถาปิตวานฺ ตตฺ เกนาปิ โรทฺธุํ น ศกฺยเต ยตสฺตวาลฺปํ พลมาเสฺต ตถาปิ ตฺวํ มม วากฺยํ ปาลิตวานฺ มม นามฺโน 'สฺวีการํ น กฺฤตวำศฺจฯ
Ⅸ ปศฺย ยิหูทียา น สนฺโต เย มฺฤษาวาทิน: สฺวานฺ ยิหูทียานฺ วทนฺติ เตษำ ศยตานสมาชียานำ กำศฺจิทฺ อหมฺ อาเนษฺยามิ ปศฺย เต มทาชฺญาต อาคตฺย ตว จรณโย: ปฺรณํสฺยนฺติ ตฺวญฺจ มม ปฺริโย 'สีติ ชฺญาสฺยนฺติฯ
Ⅹ ตฺวํ มม สหิษฺณุตาสูจกํ วากฺยํ รกฺษิตวานสิ ตตฺการณาตฺ ปฺฤถิวีนิวาสินำ ปรีกฺษารฺถํ กฺฤตฺสฺนํ ชคทฺ เยนาคามิปรีกฺษาทิเนนากฺรมิษฺยเต ตสฺมาทฺ อหมปิ ตฺวำ รกฺษิษฺยามิฯ
Ⅺ ปศฺย มยา ศีฆฺรมฺ อาคนฺตวฺยํ ตว ยทสฺติ ตตฺ ธารย โก 'ปิ ตว กิรีฏํ นาปหรตุฯ
Ⅻ โย ชโน ชยติ ตมหํ มทีเยศฺวรสฺย มนฺทิเร สฺตมฺภํ กฺฤตฺวา สฺถาปยิสฺยามิ ส ปุน รฺน นิรฺคมิษฺยติฯ อปรญฺจ ตสฺมินฺ มทีเยศฺวรสฺย นาม มทีเยศฺวรสฺย ปุรฺยฺยา อปิ นาม อรฺถโต ยา นวีนา ยิรูศานมฺ ปุรี สฺวรฺคาตฺ มทีเยศฺวรสฺย สมีปาทฺ อวโรกฺษฺยติ ตสฺยา นาม มมาปิ นูตนํ นาม เลขิษฺยามิฯ
ⅩⅢ ยสฺย โศฺรตฺรํ วิทฺยเต ส สมิตี: ปฺรตฺยุจฺยมานามฺ อาตฺมน: กถำ ศฺฤโณตุฯ
ⅩⅣ อปรญฺจ ลายทิเกยาสฺถสมิเต รฺทูตํ ปฺรตีทํ ลิข, ย อาเมนฺ อรฺถโต วิศฺวาสฺย: สตฺยมยศฺจ สากฺษี, อีศฺวรสฺย สฺฤษฺเฏราทิศฺจาสฺติ ส เอว ภาษเตฯ
ⅩⅤ ตว กฺริยา มม โคจรา: ตฺวํ ศีโต นาสิ ตปฺโต 'ปิ นาสีติ ชานามิฯ
ⅩⅥ ตว ศีตตฺวํ ตปฺตตฺวํ วา วรํ ภเวตฺ, ศีโต น ภูตฺวา ตปฺโต 'ปิ น ภูตฺวา ตฺวเมวมฺภูต: กทูษฺโณ 'สิ ตตฺการณาทฺ อหํ สฺวมุขาตฺ ตฺวามฺ อุทฺวมิษฺยามิฯ
ⅩⅦ อหํ ธนี สมฺฤทฺธศฺจาสฺมิ มม กสฺยาปฺยภาโว น ภวตีติ ตฺวํ วทสิ กินฺตุ ตฺวเมว ทุ:ขารฺตฺโต ทุรฺคโต ทริโทฺร 'โนฺธ นคฺนศฺจาสิ ตตฺ ตฺวยา นาวคมฺยเตฯ
ⅩⅧ ตฺวํ ยทฺ ธนี ภเวสฺตทรฺถํ มตฺโต วเหฺนา ตาปิตํ สุวรฺณํ กฺรีณีหิ นคฺนตฺวาตฺ ตว ลชฺชา ยนฺน ปฺรกาเศต ตทรฺถํ ปริธานาย มตฺต: ศุภฺรวาสำสิ กฺรีณีหิ ยจฺจ ตว ทฺฤษฺฏิ: ปฺรสนฺนา ภเวตฺ ตทรฺถํ จกฺษุเรฺลปนายาญฺชนํ มตฺต: กฺรีณีหีติ มม มนฺตฺรณาฯ
ⅩⅨ เยษฺวหํ ปฺรีเย ตานฺ สรฺวฺวานฺ ภรฺตฺสยามิ ศาสฺมิ จ, อตสฺตฺวมฺ อุทฺยมํ วิธาย มน: ปริวรฺตฺตยฯ
ⅩⅩ ปศฺยาหํ ทฺวาริ ติษฺฐนฺ ตทฺ อาหนฺมิ ยทิ กศฺจิตฺ มม รวํ ศฺรุตฺวา ทฺวารํ โมจยติ ตรฺหฺยหํ ตสฺย สนฺนิธึ ปฺรวิศฺย เตน สารฺทฺธํ โภกฺเษฺย โส 'ปิ มยา สารฺทฺธํ โภกฺษฺยเตฯ
ⅩⅪ อปรมหํ ยถา ชิตวานฺ มม ปิตฺรา จ สห ตสฺย สึหาสน อุปวิษฺฏศฺจาสฺมิ, ตถา โย ชโน ชยติ ตมหํ มยา สารฺทฺธํ มตฺสึหาสน อุปเวศยิษฺยามิฯ
ⅩⅫ ยสฺย โศฺรตฺรํ วิทฺยเต ส สมิตี: ปฺรตฺยุจฺยมานมฺ อาตฺมน: กถำ ศฺฤโณตุฯ