ⅩⅢ
Ⅰ ตต: ปรมหํ สาครียสิกตายำ ติษฺฐนฺ สาคราทฺ อุทฺคจฺฉนฺตมฺ เอกํ ปศุํ ทฺฤษฺฏวานฺ ตสฺย ทศ ศฺฤงฺคาณิ สปฺต ศิรำสิ จ ทศ ศฺฤงฺเคษุ ทศ กิรีฏานิ ศิร:สุ เจศฺวรนินฺทาสูจกานิ นามานิ วิทฺยนฺเตฯ
Ⅱ มยา ทฺฤษฺฏ: ส ปศุศฺจิตฺรวฺยาฆฺรสทฺฤศ: กินฺตุ ตสฺย จรเณา ภลฺลูกเสฺยว วทนญฺจ สึหวทนมิวฯ นาคเน ตไสฺม สฺวียปรากฺรม: สฺวียํ สึหาสนํ มหาธิปตฺยญฺจาทายิฯ
Ⅲ มยิ นิรีกฺษมาเณ ตสฺย ศิรสามฺ เอกมฺ อนฺตกาฆาเตน เฉทิตมิวาทฺฤศฺยต, กินฺตุ ตสฺยานฺตกกฺษตสฺย ปฺรตีกาโร 'กฺริยต ตต: กฺฤตฺโสฺน นรโลกสฺตํ ปศุมธิ จมตฺการํ คต:,
Ⅳ ยศฺจ นาคสฺตไสฺม ปศเว สามรฺถฺยํ ทตฺตวานฺ สรฺเวฺว ตํ ปฺราณมนฺ ปศุมปิ ปฺรณมนฺโต 'กถยนฺ, โก วิทฺยเต ปโศสฺตุลฺยเสฺตน โก โยทฺธุมรฺหติฯ
Ⅴ อนนฺตรํ ตไสฺม ทรฺปวาเกฺยศฺวรนินฺทาวาทิ วทนํ ทฺวิจตฺวารึศนฺมาสานฺ ยาวทฺ อวสฺถิเต: สามรฺถฺยญฺจาทายิฯ
Ⅵ ตต: ส อีศฺวรนินฺทนารฺถํ มุขํ วฺยาทาย ตสฺย นาม ตสฺยาวาสํ สฺวรฺคนิวาสินศฺจ นินฺทิตุมฺ อารภตฯ
Ⅶ อปรํ ธารฺมฺมิไก: สห โยธนสฺย เตษำ ปราชยสฺย จานุมติ: สรฺวฺวชาตียานำ สรฺวฺววํศียานำ สรฺวฺวภาษาวาทินำ สรฺวฺวเทศียานาญฺจาธิปตฺยมปิ ตสฺมา อทายิฯ
Ⅷ ตโต ชคต: สฺฤษฺฏิกาลาตฺ เฉทิตสฺย เมษวตฺสสฺย ชีวนปุสฺตเก ยาวตำ นามานิ ลิขิตานิ น วิทฺยนฺเต เต ปฺฤถิวีนิวาสิน: สรฺเวฺว ตํ ปศุํ ปฺรณํสฺยนฺติฯ
Ⅸ ยสฺย โศฺรตฺรํ วิทฺยเต ส ศฺฤโณตุฯ
Ⅹ โย ชโน 'ปรานฺ วนฺทีกฺฤตฺย นยติ ส สฺวยํ วนฺทีภูย สฺถานานฺตรํ คมิษฺยติ, ยศฺจ ขงฺเคน หนฺติ ส สฺวยํ ขงฺเคน ฆานิษฺยเตฯ อตฺร ปวิตฺรโลกานำ สหิษฺณุตยา วิศฺวาเสน จ ปฺรกาศิตวฺยํฯ
Ⅺ อนนฺตรํ ปฺฤถิวีต อุทฺคจฺฉนฺ อปร เอก: ปศุ รฺมยา ทฺฤษฺฏ: ส เมษศาวกวตฺ ศฺฤงฺคทฺวยวิศิษฺฏ อาสีตฺ นาควจฺจาภาษตฯ
Ⅻ ส ปฺรถมปโศรนฺติเก ตสฺย สรฺวฺวํ ปรากฺรมํ วฺยวหรติ วิเศษโต ยสฺย ปฺรถมปโศรนฺติกกฺษตํ ปฺรตีการํ คตํ ตสฺย ปูชำ ปฺฤถิวีํ ตนฺนิวาสินศฺจ การยติฯ
ⅩⅢ อปรํ มานวานำ สากฺษาทฺ อากาศโต ภุวิ วหฺนิวรฺษณาทีนิ มหาจิตฺราณิ กโรติฯ
ⅩⅣ ตสฺย ปโศ: สากฺษาทฺ เยษำ จิตฺรกรฺมฺมณำ สาธนาย สามรฺถฺยํ ตไสฺม ทตฺตํ ไต: ส ปฺฤถิวีนิวาสิโน ภฺรามยติ, วิเศษโต ย: ปศุ: ขงฺเคน กฺษตยุกฺโต ภูตฺวาปฺยชีวตฺ ตสฺย ปฺรติมานิรฺมฺมาณํ ปฺฤถิวีนิวาสิน อาทิศติฯ
ⅩⅤ อปรํ ตสฺย ปโศ: ปฺรติมา ยถา ภาษเต ยาวนฺตศฺจ มานวาสฺตำ ปศุปฺรติมำ น ปูชยนฺติ เต ยถา หนฺยนฺเต ตถา ปศุปฺรติมายา: ปฺราณปฺรติษฺฐารฺถํ สามรฺถฺยํ ตสฺมา อทายิฯ
ⅩⅥ อปรํ กฺษุทฺรมหทฺธนิทริทฺรมุกฺตทาสานฺ สรฺวฺวานฺ ทกฺษิณกเร ภาเล วา กลงฺกํ คฺราหยติฯ
ⅩⅦ ตสฺมาทฺ เย ตํ กลงฺกมรฺถต: ปโศ รฺนาม ตสฺย นามฺน: สํขฺยางฺกํ วา ธารยนฺติ ตานฺ วินา ปเรณ เกนาปิ กฺรยวิกฺรเย กรฺตฺตุํ น ศเกฺยเตฯ
ⅩⅧ อตฺร ชฺญาเนน ปฺรกาศิตวฺยํฯ โย พุทฺธิวิศิษฺฏ: ส ปโศ: สํขฺยำ คณยตุ ยต: สา มานวสฺย สํขฺยา ภวติฯ สา จ สํขฺยา ษฏฺษษฺฏฺยธิกษฏฺศตานิฯ