ⅩⅣ
Ⅰ ตต: ปรํ นิรีกฺษมาเณน มยา เมษศาวโก ทฺฤษฺฏ: ส สิโยนปรฺวฺวตโสฺยปรฺยฺยติษฺฐตฺ, อปรํ เยษำ ภาเลษุ ตสฺย นาม ตตฺปิตุศฺจ นาม ลิขิตมาเสฺต ตาทฺฤศาศฺจตุศฺจตฺวารึศตฺสหสฺราธิกา ลกฺษโลกาเสฺตน สารฺทฺธมฺ อาสนฺฯ
Ⅱ อนนฺตรํ พหุโตยานำ รว อิว คุรุตรสฺตนิตสฺย จ รว อิว เอโก รว: สฺวรฺคาตฺ มยาศฺราวิฯ มยา ศฺรุต: ส รโว วีณาวาทกานำ วีณาวาทนสฺย สทฺฤศ:ฯ
Ⅲ สึหสนสฺยานฺติเก ปฺราณิจตุษฺฏยสฺย ปฺราจีนวรฺคสฺย จานฺติเก 'ปิ เต นวีนเมกํ คีตมฺ อคายนฺ กินฺตุ ธรณีต: ปริกฺรีตานฺ ตานฺ จตุศฺจตฺวารึศตฺยหสฺราธิกลกฺษโลกานฺ วินา นาปเรณ เกนาปิ ตทฺ คีตํ ศิกฺษิตุํ ศกฺยเตฯ
Ⅳ อิเม โยษิตำ สงฺเคน น กลงฺกิตา ยตเสฺต 'ไมถุนา เมษศาวโก ยตฺ กิมปิ สฺถานํ คจฺเฉตฺ ตตฺสรฺวฺวสฺมินฺ สฺถาเน ตมฺ อนุคจฺฉนฺติ ยตเสฺต มนุษฺยาณำ มธฺยต: ปฺรถมผลานีเวศฺวรสฺย เมษศาวกสฺย จ กฺฤเต ปริกฺรีตา:ฯ
Ⅴ เตษำ วทเนษุ จานฺฤตํ กิมปิ น วิทฺยเต ยตเสฺต นิรฺทฺโทษา อีศฺวรสึหาสนสฺยานฺติเก ติษฺฐนฺติฯ
Ⅵ อนนฺตรมฺ อากาศมเธฺยโนฑฺฑียมาโน 'ปร เอโก ทูโต มยา ทฺฤษฺฏ: โส 'นนฺตกาลียํ สุสํวาทํ ธารยติ ส จ สุสํวาท: สรฺวฺวชาตียานฺ สรฺวฺววํศียานฺ สรฺวฺวภาษาวาทิน: สรฺวฺวเทศียำศฺจ ปฺฤถิวีนิวาสิน: ปฺรติ เตน โฆษิตวฺย:ฯ
Ⅶ ส อุจฺไจ:สฺวเรเณทํ คทติ ยูยมีศฺวราทฺ พิภีต ตสฺย สฺตวํ กุรุต จ ยตสฺตทียวิจารสฺย ทณฺฑ อุปาติษฺฐตฺ ตสฺมาทฺ อากาศมณฺฑลสฺย ปฺฤถิวฺยา: สมุทฺรสฺย โตยปฺรสฺรวณานาญฺจ สฺรษฺฏา ยุษฺมาภิ: ปฺรณมฺยตำฯ
Ⅷ ตตฺปศฺจาทฺ ทฺวิตีย เอโก ทูต อุปสฺถายาวทตฺ ปติตา ปติตา สา มหาพาพิลฺ ยา สรฺวฺวชาตียานฺ สฺวกียํ วฺยภิจารรูปํ โกฺรธมทมฺ อปายยตฺฯ
Ⅸ ตตฺปศฺจาทฺ ตฺฤตีโย ทูต อุปสฺถาโยจฺไจรวทตฺ, ย: กศฺจิต ตํ ศศุํ ตสฺย ปฺรติมาญฺจ ปฺรณมติ สฺวภาเล สฺวกเร วา กลงฺกํ คฺฤหฺลาติ จ
Ⅹ โส 'ปีศฺวรสฺย โกฺรธปาเตฺร สฺถิตมฺ อมิศฺริตํ มทตฺ อรฺถต อีศฺวรสฺย โกฺรธมทํ ปาสฺยติ ปวิตฺรทูตานำ เมษศาวกสฺย จ สากฺษาทฺ วหฺนิคนฺธกโย รฺยาตนำ ลปฺสฺยเต จฯ
Ⅺ เตษำ ยาตนายา ธูโม 'นนฺตกาลํ ยาวทฺ อุทฺคมิษฺยติ เย จ ปศุํ ตสฺย ปฺรติมาญฺจ ปูชยนฺติ ตสฺย นามฺโน 'งฺกํ วา คฺฤหฺลนฺติ เต ทิวานิศํ กญฺจน วิรามํ น ปฺราปฺสฺยนฺติฯ
Ⅻ เย มานวา อีศฺวรสฺยาชฺญา ยีเศา วิศฺวาสญฺจ ปาลยนฺติ เตษำ ปวิตฺรโลกานำ สหิษฺณุตยาตฺร ปฺรกาศิตวฺยํฯ
ⅩⅢ อปรํ สฺวรฺคาตฺ มยา สห สมฺภาษมาณ เอโก รโว มยาศฺราวิ เตโนกฺตํ ตฺวํ ลิข, อิทานีมารภฺย เย ปฺรเภา มฺริยนฺเต เต มฺฤตา ธนฺยา อิติ; อาตฺมา ภาษเต สตฺยํ สฺวศฺรเมภฺยไสฺต รฺวิราม: ปฺราปฺตวฺย: เตษำ กรฺมฺมาณิ จ ตานฺ อนุคจฺฉนฺติฯ
ⅩⅣ ตทนนฺตรํ นิรีกฺษมาเณน มยา เศฺวตวรฺณ เอโก เมโฆ ทฺฤษฺฏสฺตนฺเมฆารูโฒ ชโน มานวปุตฺรากฺฤติรสฺติ ตสฺย ศิรสิ สุวรฺณกิรีฏํ กเร จ ตีกฺษฺณํ ทาตฺรํ ติษฺฐติฯ
ⅩⅤ ตต: ปรมฺ อนฺย เอโก ทูโต มนฺทิราตฺ นิรฺคโตฺยจฺไจ:สฺวเรณ ตํ เมฆารูฒํ สมฺภาษฺยาวทตฺ ตฺวยา ทาตฺรํ ปฺรสารฺยฺย ศสฺยจฺเฉทนํ กฺริยตำ ศสฺยจฺเฉทนสฺย สมย อุปสฺถิโต ยโต เมทินฺยา: ศสฺยานิ ปริปกฺกานิฯ
ⅩⅥ ตตเสฺตน เมฆารูเฒน ปฺฤถิวฺยำ ทาตฺรํ ปฺรสารฺยฺย ปฺฤถิวฺยา: ศสฺยจฺเฉทนํ กฺฤตํฯ
ⅩⅦ อนนฺตรมฺ อปร เอโก ทูต: สฺวรฺคสฺถมนฺทิราตฺ นิรฺคต: โส 'ปิ ตีกฺษฺณํ ทาตฺรํ ธารยติฯ
ⅩⅧ อปรมฺ อนฺย เอโก ทูโต เวทิโต นิรฺคต: ส วเหฺนรธิปติ: ส อุจฺไจ:สฺวเรณ ตํ ตีกฺษฺณทาตฺรธาริณํ สมฺภาษฺยาวทตฺ ตฺวยา สฺวํ ตีกฺษฺณํ ทาตฺรํ ปฺรสารฺยฺย เมทินฺยา ทฺรากฺษาคุจฺฉจฺเฉทนํ กฺริยตำ ยตสฺตตฺผลานิ ปริณตานิฯ
ⅩⅨ ตต: ส ทูต: ปฺฤถิวฺยำ สฺวทาตฺรํ ปฺรสารฺยฺย ปฺฤถิวฺยา ทฺรากฺษาผลจฺเฉทนมฺ อกโรตฺ ตตฺผลานิ เจศฺวรสฺย โกฺรธสฺวรูปสฺย มหากุณฺฑสฺย มธฺยํ นิรกฺษิปตฺฯ
ⅩⅩ ตตฺกุณฺฑสฺถผลานิ จ พหิ รฺมรฺทฺทิตานิ ตต: กุณฺฑมธฺยาตฺ นิรฺคตํ รกฺตํ โกฺรศศตปรฺยฺยนฺตมฺ อศฺวานำ ขลีนานฺ ยาวทฺ วฺยาปฺโนตฺฯ