ⅩⅨ
Ⅰ ตต: ปรํ สฺวรฺคสฺถานำ มหาชนตายา มหาศพฺโท 'ยํ มยา ศฺรูต:, พฺรูต ปเรศฺวรํ ธนฺยมฺ อสฺมทีโย ย อีศฺวร:ฯ ตสฺยาภวตฺ ปริตฺราณำ ปฺรภาวศฺจ ปรากฺรม:ฯ
Ⅱ วิจาราชฺญาศฺจ ตไสฺยว สตฺยา นฺยายฺยา ภวนฺติ จฯ ยา สฺวเวศฺยากฺริยาภิศฺจ วฺยกโรตฺ กฺฤตฺสฺนเมทินีํฯ ตำ ส ทณฺฑิตวานฺ เวศฺยำ ตสฺยาศฺจ กรตสฺตถาฯ โศณิตสฺย สฺวทาสานำ สํโศธํ ส คฺฤหีตวานฺ๚
Ⅲ ปุนรปิ ไตริทมุกฺตํ ยถา, พฺรูต ปเรศฺวรํ ธนฺยํ ยนฺนิตฺยํ นิตฺยเมว จฯ ตสฺยา ทาหสฺย ธูโม 'เสา ทิศมูรฺทฺธฺวมุเทษฺยติ๚
Ⅳ ตต: ปรํ จตุรฺวฺวึศติปฺราจีนาศฺจตฺวาร: ปฺราณินศฺจ ปฺรณิปตฺย สึหาสโนปวิษฺฏมฺ อีศฺวรํ ปฺรณมฺยาวทนฺ, ตถาสฺตุ ปรเมศศฺจ สรฺไวฺวเรว ปฺรศสฺยตำ๚
Ⅴ อนนฺตรํ สึหาสนมธฺยาทฺ เอษ รโว นิรฺคโต, ยถา, เห อีศฺวรสฺย ทาเสยาสฺตทฺภกฺตา: สกลา นรา:ฯ ยูยํ กฺษุทฺรา มหานฺตศฺจ ปฺรศํสต ว อีศฺวรํ๚
Ⅵ ตต: ปรํ มหาชนตายา: ศพฺท อิว พหุโตยานาญฺจ ศพฺท อิว คฺฤรุตรสฺตนิตานาญฺจ ศพฺท อิว ศพฺโท 'ยํ มยา ศฺรุต:, พฺรูต ปเรศฺวรํ ธนฺยํ ราชตฺวํ ปฺราปฺตวานฺ ยต:ฯ ส ปรเมศฺวโร 'สฺมากํ ย: สรฺวฺวศกฺติมานฺ ปฺรภุ:ฯ
Ⅶ กีรฺตฺตยาม: สฺตวํ ตสฺย หฺฤษฺฏาศฺโจลฺลาสิตา วยํฯ ยนฺเมษศาวกไสฺยว วิวาหสมโย 'ภวตฺฯ วาคฺทตฺตา จาภวตฺ ตไสฺม ยา กนฺยา สา สุสชฺชิตาฯ
Ⅷ ปริธานาย ตไสฺย จ ทตฺต: ศุภฺร: สุเจลก:๚
Ⅸ ส สุเจลก: ปวิตฺรโลกานำ ปุณฺยานิฯ ตต: ส มามฺ อุกฺตวานฺ ตฺวมิทํ ลิข เมษศาวกสฺย วิวาหโภชฺยาย เย นิมนฺตฺริตาเสฺต ธนฺยา อิติฯ ปุนรปิ มามฺ อวทตฺ, อิมานีศฺวรสฺย สตฺยานิ วากฺยานิฯ
Ⅹ อนนฺตรํ อหํ ตสฺย จรณโยรนฺติเก นิปตฺย ตํ ปฺรณนฺตุมุทฺยต:ฯ ตต: ส มามฺ อุกฺตวานฺ สาวธานสฺติษฺฐ ไมวํ กุรุ ยีโศ: สากฺษฺยวิศิษฺไฏสฺตว ภฺราตฺฤภิสฺตฺวยา จ สหทาโส 'หํฯ อีศฺวรเมว ปฺรณม ยสฺมาทฺ ยีโศ: สากฺษฺยํ ภวิษฺยทฺวากฺยสฺย สารํฯ
Ⅺ อนนฺตรํ มยา มุกฺต: สฺวรฺโค ทฺฤษฺฏ:, เอก: เศฺวตวรฺโณ 'โศฺว 'ปิ ทฺฤษฺฏสฺตทารูโฒ ชโน วิศฺวาสฺย: สตฺยมยศฺเจติ นามฺนา ขฺยาต: ส ยาถารฺเถฺยน วิจารํ ยุทฺธญฺจ กโรติฯ
Ⅻ ตสฺย เนเตฺร 'คฺนิศิขาตุเลฺย ศิรสิ จ พหุกิรีฏานิ วิทฺยนฺเต ตตฺร ตสฺย นาม ลิขิตมสฺติ ตเมว วินา นาปร: โก 'ปิ ตนฺนาม ชานาติฯ
ⅩⅢ ส รุธิรมคฺเนน ปริจฺฉเทนาจฺฉาทิต อีศฺวรวาท อิติ นามฺนาภิธียเต จฯ
ⅩⅣ อปรํ สฺวรฺคสฺถไสนฺยานิ เศฺวตาศฺวารูฒานิ ปริหิตนิรฺมฺมลเศฺวตสูกฺษฺมวสฺตฺราณิ จ ภูตฺวา ตมนุคจฺฉนฺติฯ
ⅩⅤ ตสฺย วกฺตฺราทฺ เอกสฺตีกฺษณ: ขงฺโค นิรฺคจฺฉติ เตน ขงฺเคน สรฺวฺวชาตียาเสฺตนาฆาติตวฺยา: ส จ เลาหทณฺเฑน ตานฺ จารยิษฺยติ สรฺวฺวศกฺติมต อีศฺวรสฺย ปฺรจณฺฑโกปรโสตฺปาทกทฺรากฺษากุณฺเฑ ยทฺยตฺ ติษฺฐติ ตตฺ สรฺวฺวํ ส เอว ปทาภฺยำ ปินษฺฏิฯ
ⅩⅥ อปรํ ตสฺย ปริจฺฉท อุรสิ จ ราชฺญำ ราชา ปฺรภูนำ ปฺรภุศฺเจติ นาม นิขิตมสฺติฯ
ⅩⅦ อนนฺตรํ สูรฺเยฺย ติษฺฐนฺ เอโก ทูโต มยา ทฺฤษฺฏ:, อากาศมธฺย อุฑฺฑียมานานฺ สรฺวฺวานฺ ปกฺษิณ: ปฺรติ ส อุจฺไจ:สฺวเรเณทํ โฆษยติ, อตฺราคจฺฉตฯ
ⅩⅧ อีศฺวรสฺย มหาโภเชฺย มิลต, ราชฺญำ กฺรวฺยาณิ เสนาปตีนำ กฺรวฺยาณิ วีราณำ กฺรวฺยาณฺยศฺวานำ ตทารูฒานาญฺจ กฺรวฺยาณิ ทาสมุกฺตานำ กฺษุทฺรมหตำ สรฺเวฺวษาเมว กฺรวฺยาณิ จ ยุษฺมาภิ รฺภกฺษิตวฺยานิฯ
ⅩⅨ ตต: ปรํ เตนาศฺวารูฒชเนน ตทียไสไนฺยศฺจ สารฺทฺธํ ยุทฺธํ กรฺตฺตุํ ส ปศุ: ปฺฤถิวฺยา ราชานเสฺตษำ ไสนฺยานิ จ สมาคจฺฉนฺตีติ มยา ทฺฤษฺฏํฯ
ⅩⅩ ตต: ส ปศุ รฺธฺฤโต ยศฺจ มิถฺยาภวิษฺยทฺวกฺตา ตสฺยานฺติเก จิตฺรกรฺมฺมาณิ กุรฺวฺวนฺ ไตเรว ปศฺวงฺกธาริณสฺตตฺปฺรติมาปูชกำศฺจ ภฺรมิตวานฺ โส 'ปิ เตน สารฺทฺธํ ธฺฤต:ฯ เตา จ วหฺนิคนฺธกชฺวลิตหฺรเท ชีวนฺเตา นิกฺษิปฺเตาฯ
ⅩⅪ อวศิษฺฏาศฺจ ตสฺยาศฺวารูฒสฺย วกฺตฺรนิรฺคตขงฺเคน หตา:, เตษำ กฺรไวฺยศฺจ ปกฺษิณ: สรฺเวฺว ตฺฤปฺตึ คตา:ฯ