ⅩⅩ
Ⅰ ตต: ปรํ สฺวรฺคาทฺ อวโรหนฺ เอโก ทูโต มยา ทฺฤษฺฏสฺตสฺย กเร รมาตลสฺย กุญฺชิกา มหาศฺฤงฺขลญฺไจกํ ติษฺฐต:ฯ
Ⅱ อปรํ นาโค 'รฺถต: โย วฺฤทฺธ: สรฺโป 'ปวาทก: ศยตานศฺจาสฺติ ตเมว ธฺฤตฺวา วรฺษสหสฺรํ ยาวทฺ พทฺธวานฺฯ
Ⅲ อปรํ รสาตเล ตํ นิกฺษิปฺย ตทุปริ ทฺวารํ รุทฺธฺวา มุทฺรางฺกิตวานฺ ยสฺมาตฺ ตทฺ วรฺษสหสฺรํ ยาวตฺ สมฺปูรฺณํ น ภเวตฺ ตาวทฺ ภินฺนชาตียาเสฺตน ปุน รฺน ภฺรมิตวฺยา:ฯ ตต: ปรมฺ อลฺปกาลารฺถํ ตสฺย โมจเนน ภวิตวฺยํฯ
Ⅳ อนนฺตรํ มยา สึหาสนานิ ทฺฤษฺฏานิ ตตฺร เย ชนา อุปาวิศนฺ เตโภฺย วิจารภาโร 'ทียต; อนนฺตรํ ยีโศ: สากฺษฺยสฺย การณาทฺ อีศฺวรวากฺยสฺย การณาจฺจ เยษำ ศิรศฺเฉทนํ กฺฤตํ ปโศสฺตทียปฺรติมายา วา ปูชา ไย รฺน กฺฤตา ภาเล กเร วา กลงฺโก 'ปิ น ธฺฤตเสฺตษามฺ อาตฺมาโน 'ปิ มยา ทฺฤษฺฏา:, เต ปฺราปฺตชีวนาสฺตทฺวรฺษสหสฺรํ ยาวตฺ ขฺรีษฺเฏน สารฺทฺธํ ราชตฺวมกุรฺวฺวนฺฯ
Ⅴ กินฺตฺววศิษฺฏา มฺฤตชนาสฺตสฺย วรฺษสหสฺรสฺย สมาปฺเต: ปูรฺวฺวํ ชีวนํ น ปฺราปนฺฯ
Ⅵ เอษา ปฺรถโมตฺถิติ:ฯ ย: กศฺจิตฺ ปฺรถมายา อุตฺถิเตรํศี ส ธนฺย: ปวิตฺรศฺจฯ เตษุ ทฺวิตียมฺฤโตฺย: โก 'ปฺยธิกาโร นาสฺติ ต อีศฺวรสฺย ขฺรีษฺฏสฺย จ ยาชกา ภวิษฺยนฺติ วรฺษสหสฺรํ ยาวตฺ เตน สห ราชตฺวํ กริษฺยนฺติ จฯ
Ⅶ วรฺษสหเสฺร สมาปฺเต ศยตาน: สฺวการาโต โมกฺษฺยเตฯ
Ⅷ ตต: ส ปฺฤถิวฺยาศฺจตุรฺทิกฺษุ สฺถิตานฺ สรฺวฺวชาตียานฺ วิเศษโต ชูชาขฺยานฺ มาชูชาขฺยำศฺจ สามุทฺรสิกตาวทฺ พหุสํขฺยกานฺ ชนานฺ ภฺรมยิตฺวา ยุทฺธารฺถํ สํคฺรหีตุํ นิรฺคมิษฺยติฯ
Ⅸ ตตเสฺต เมेทินฺยา: ปฺรเสฺถนาคตฺย ปวิตฺรโลกานำ ทุรฺคํ ปฺริยตมำ นครีญฺจ เวษฺฏิตวนฺต: กินฺตฺวีศฺวเรณ นิกฺษิปฺโต 'คฺนิรากาศาตฺ ปติตฺวา ตานฺ ขาทิตวานฺฯ
Ⅹ เตษำ ภฺรมยิตา จ ศยตาโน วหฺนิคนฺธกโย รฺหฺรเท 'รฺถต: ปศุ รฺมิถฺยาภวิษฺยทฺวาที จ ยตฺร ติษฺฐตสฺตไตฺรว นิกฺษิปฺต:, ตตฺรานนฺตกาลํ ยาวตฺ เต ทิวานิศํ ยาตนำ โภกฺษฺยนฺเตฯ
Ⅺ ตต: ศุกฺลมฺ เอกํ มหาสึหาสนํ มยา ทฺฤษฺฏํ ตทุปวิษฺโฏ 'ปิ ทฺฤษฺฏสฺตสฺย วทนานฺติกาทฺ ภูนโภมณฺฑเล ปลาเยตำ ปุนสฺตาภฺยำ สฺถานํ น ลพฺธํฯ
Ⅻ อปรํ กฺษุทฺรา มหานฺตศฺจ สรฺเวฺว มฺฤตา มยา ทฺฤษฺฏา:, เต สึหาสนสฺยานฺติเก 'ติษฺฐนฺ คฺรนฺถาศฺจ วฺยสฺตีรฺยฺยนฺต ชีวนปุสฺตกาขฺยมฺ อปรมฺ เอกํ ปุสฺตกมปิ วิสฺตีรฺณํฯ ตตฺร คฺรนฺเถษุ ยทฺยตฺ ลิขิตํ ตสฺมาตฺ มฺฤตานามฺ เอไกกสฺย สฺวกฺริยานุยายี วิจาร: กฺฤต:ฯ
ⅩⅢ ตทานีํ สมุเทฺรณ สฺวานฺตรสฺถา มฺฤตชนา: สมรฺปิตา:, มฺฤตฺยุปรโลกาภฺยามปิ สฺวานฺตรสฺถา มฺฤตชนา: สรฺมิปตา:, เตษาญฺไจไกกสฺย สฺวกฺริยานุยายี วิจาร: กฺฤต:ฯ
ⅩⅣ อปรํ มฺฤตฺยุปรโลเกา วหฺนิหฺรเท นิกฺษิปฺเตา, เอษ เอว ทฺวิตีโย มฺฤตฺยุ:ฯ
ⅩⅤ ยสฺย กสฺยจิตฺ นาม ชีวนปุสฺตเก ลิขิตํ นาวิทฺยต ส เอว ตสฺมินฺ วหฺนิหฺรเท นฺยกฺษิปฺยตฯ