Ⅰ อนนฺตรํ สปฺตมมุทฺรายำ เตน โมจิตายำ สารฺทฺธทณฺฑกาลํ สฺวรฺโค นิ:ศพฺโท'ภวตฺฯ
Ⅱ อปรมฺ อหมฺ อีศฺวรสฺยานฺติเก ติษฺฐต: สปฺตทูตานฺ อปศฺยํ เตภฺย: สปฺตตูรฺโยฺย'ทียนฺตฯ
Ⅲ ตต: ปรมฺ อนฺย เอโก ทูต อาคต: ส สฺวรฺณธูปาธารํ คฺฤหีตฺวา เวทิมุปาติษฺฐตฺ ส จ ยตฺ สึหาสนสฺยานฺติเก สฺถิตายา: สุวรฺณเวทฺยา อุปริ สรฺเวฺวษำ ปวิตฺรโลกานำ ปฺรารฺถนาสุ ธูปานฺ โยชเยตฺ ตทรฺถํ ปฺรจุรธูปาสฺตไสฺม ทตฺตา:ฯ
Ⅳ ตตสฺตสฺย ทูตสฺย กราตฺ ปวิตฺรโลกานำ ปฺรารฺถนาภิ: สํยุกฺตธูปานำ ธูม อีศฺวรสฺย สมกฺษํ อุทติษฺฐตฺฯ
Ⅴ ปศฺจาตฺ ส ทูโต ธูปาธารํ คฺฤหีตฺวา เวทฺยา วหฺนินา ปูรยิตฺวา ปฺฤถิวฺยำ นิกฺษิปฺตวานฺ เตน รวา เมฆครฺชฺชนานิ วิทฺยุโต ภูมิกมฺปศฺจาภวนฺฯ
Ⅵ ตต: ปรํ สปฺตตูรี รฺธารยนฺต: สปฺตทูตาสฺตูรี รฺวาทยิตุมฺ อุทฺยตา อภวนฺฯ
Ⅶ ปฺรถเมน ตูรฺยฺยำ วาทิตายำ รกฺตมิศฺริเตา ศิลาวหฺนี สมฺภูย ปฺฤถิวฺยำ นิกฺษิปฺเตา เตน ปฺฤถิวฺยาสฺตฺฤตียำโศ ทคฺธ:, ตรูณามปิ ตฺฤตียำโศ ทคฺธ:, หริทฺวรฺณตฺฤณานิ จ สรฺวฺวาณิ ทคฺธานิฯ
Ⅷ อนนฺตรํ ทฺวิตียทูเตน ตูรฺยฺยำ วาทิตายำ วหฺนินา ปฺรชฺวลิโต มหาปรฺวฺวต: สาคเร นิกฺษิปฺตเสฺตน สาครสฺย ตฺฤตียำโศ รกฺตีภูต:
Ⅸ สาคเร สฺถิตานำ สปฺราณานำ สฺฤษฺฏวสฺตูนำ ตฺฤตียำโศ มฺฤต:, อรฺณวยานานามฺ อปิ ตฺฤตียำโศ นษฺฏ:ฯ
Ⅹ อปรํ ตฺฤตียทูเตน ตูรฺยฺยำ วาทิตายำ ทีป อิว ชฺวลนฺตี เอกา มหตี ตารา คคณาตฺ นิปตฺย นทีนำ ชลปฺรสฺรวณานาญฺโจปรฺยฺยาวตีรฺณาฯ
Ⅺ ตสฺยาสฺตารายา นาม นาคทมนกมิติ, เตน โตยานำ ตฺฤตียำเศ นาคทมนกีภูเต โตยานำ ติกฺตตฺวาตฺ พหโว มานวา มฺฤตา:ฯ
Ⅻ อปรํ จตุรฺถทูเตน ตูรฺยฺยำ วาทิตายำ สูรฺยฺยสฺย ตฺฤตียำศศฺจนฺทฺรสฺย ตฺฤตียำโศ นกฺษตฺราณาญฺจ ตฺฤตียำศ: ปฺรหฺฤต:, เตน เตษำ ตฺฤตียำเศ 'นฺธการีภูเต ทิวสสฺตฺฤตียำศกาลํ ยาวตฺ เตโชหีโน ภวติ นิศาปิ ตาเมวาวสฺถำ คจฺฉติฯ
ⅩⅢ ตทา นิรีกฺษมาเณน มยากาศมเธฺยนาภิปตต เอกสฺย ทูตสฺย รว: ศฺรุต: ส อุจฺไจ รฺคทติ, อปไร ไรฺยสฺตฺริภิ รฺทูไตสฺตูรฺโยฺย วาทิตวฺยาเสฺตษามฺ อวศิษฺฏตูรีธฺวนิต: ปฺฤถิวีนิวาสินำ สนฺตาป: สนฺตาป: สนฺตาปศฺจ สมฺภวิษฺยติฯ