Ⅰ ตต: ปรํ สปฺตมทูเตน ตูรฺยฺยำ วาทิตายำ คคนาตฺ ปฺฤถิวฺยำ นิปติต เอกสฺตารโก มยา ทฺฤษฺฏ:, ตไสฺม รสาตลกูปสฺย กุญฺชิกาทายิฯ
Ⅱ เตน รสาตลกูเป มุกฺเต มหาคฺนิกุณฺฑสฺย ธูม อิว ธูมสฺตสฺมาตฺ กูปาทฺ อุทฺคต:ฯ ตสฺมาตฺ กูปธูมาตฺ สูรฺยฺยากาเศา ติมิราวฺฤเตาฯ
Ⅲ ตสฺมาทฺ ธูมาตฺ ปตงฺเคษุ ปฺฤถิวฺยำ นิรฺคเตษุ นรโลกสฺถวฺฤศฺจิกวตฺ พลํ เตโภฺย'ทายิฯ
Ⅳ อปรํ ปฺฤถิวฺยาสฺตฺฤณานิ หริทฺวรฺณศากาทโย วฺฤกฺษาศฺจ ไต รฺน สึหิตวฺยา: กินฺตุ เยษำ ภาเลษฺวีศฺวรสฺย มุทฺรายา องฺโก นาสฺติ เกวลํ เต มานวาไสฺต รฺหึสิตวฺยา อิทํ ต อาทิษฺฏา:ฯ
Ⅴ ปรนฺตุ เตษำ พธาย นหิ เกวลํ ปญฺจ มาสานฺ ยาวตฺ ยาตนาทานาย เตภฺย: สามรฺถฺยมทายิฯ วฺฤศฺจิเกน ทษฺฏสฺย มานวสฺย ยาทฺฤศี ยาตนา ชายเต ไตรปิ ตาทฺฤศี ยาตนา ปฺรทียเตฯ
Ⅵ ตสฺมินฺ สมเย มานวา มฺฤตฺยุํ มฺฤคยิษฺยนฺเต กินฺตุ ปฺราปฺตุํ น ศกฺษฺยนฺติ, เต ปฺราณานฺ ตฺยกฺตุมฺ อภิลษิษฺยนฺติ กินฺตุ มฺฤตฺยุเสฺตโภฺย ทูรํ ปลายิษฺยเตฯ
Ⅶ เตษำ ปตงฺคานามฺ อากาโร ยุทฺธารฺถํ สุสชฺชิตานามฺ อศฺวานามฺ อาการสฺย ตุลฺย:, เตษำ ศิร:สุ สุวรฺณกิรีฏานีว กิรีฏานิ วิทฺยนฺเต, มุขมณฺฑลานิ จ มานุษิกมุขตุลฺยานิ,
Ⅷ เกศาศฺจ โยษิตำ เกศานำ สทฺฤศา:, ทนฺตาศฺจ สึหทนฺตตุลฺยา:,
Ⅸ เลาหกวจวตฺ เตษำ กวจานิ สนฺติ, เตษำ ปกฺษาณำ ศพฺโท รณาย ธาวตามศฺวรถานำ สมูหสฺย ศพฺทตุลฺย:ฯ
Ⅹ วฺฤศฺจิกานามิว เตษำ ลางฺคูลานิ สนฺติ, เตษุ ลางฺคูเลษุ กณฺฏกานิ วิทฺยนฺเต, อปรํ ปญฺจ มาสานฺ ยาวตฺ มานวานำ หึสนาย เต สามรฺถฺยปฺราปฺตา:ฯ
Ⅺ เตษำ ราชา จ รสาตลสฺย ทูตสฺตสฺย นาม อิพฺรียภาษยา อพทฺโทนฺ ยูนานียภาษยา จ อปลฺลุโยนฺ อรฺถโต วินาศก อิติฯ
Ⅻ ปฺรถม: สนฺตาโป คตวานฺ ปศฺย อิต: ปรมปิ ทฺวาภฺยำ สนฺตาปาภฺยามฺ อุปสฺถาตวฺยํฯ
ⅩⅢ ตต: ปรํ ษษฺฐทูเตน ตูรฺยฺยำ วาทิตายามฺ อีศฺวรสฺยานฺติเก สฺถิตายา: สุวรฺณเวทฺยาศฺจตุศฺจูฑาต: กสฺยจิทฺ รโว มยาศฺราวิฯ
ⅩⅣ ส ตูรีธาริณํ ษษฺฐทูตมฺ อวทตฺ, ผราตาเขฺย มหานเท เย จตฺวาโร ทูตา พทฺธา: สนฺติ ตานฺ โมจยฯ
ⅩⅤ ตตสฺตทฺทณฺฑสฺย ตทฺทินสฺย ตนฺมาสสฺย ตทฺวตฺสรสฺย จ กฺฤเต นิรูปิตาเสฺต จตฺวาโร ทูตา มานวานำ ตฺฤตียำศสฺย พธารฺถํ โมจิตา:ฯ
ⅩⅥ อปรมฺ อศฺวาโรหิไสนฺยานำ สํขฺยา มยาศฺราวิ, เต วึศติโกฏย อาสนฺฯ
ⅩⅦ มยา เย 'ศฺวา อศฺวาโรหิณศฺจ ทฺฤษฺฏาสฺต เอตาทฺฤศา:, เตษำ วหฺนิสฺวรูปาณิ นีลปฺรสฺตรสฺวรูปาณิ คนฺธกสฺวรูปาณิ จ วรฺมฺมาณฺยาสนฺ, วาชินาญฺจ สึหมูรฺทฺธสทฺฤศา มูรฺทฺธาน:, เตษำ มุเขโภฺย วหฺนิธูมคนฺธกา นิรฺคจฺฉนฺติฯ
ⅩⅧ เอไตสฺตฺริภิ รฺทณฺไฑรรฺถตเสฺตษำ มุเขโภฺย นิรฺคจฺฉทฺภิ รฺวหฺนิธูมคนฺธไก รฺมานุษาณำ ตุตียำโศ 'ฆานิฯ
ⅩⅨ เตษำ วาชินำ พลํ มุเขษุ ลางฺคูเลษุ จ สฺถิตํ, ยตเสฺตษำ ลางฺคูลานิ สรฺปาการาณิ มสฺตกวิศิษฺฏานิ จ ไตเรว เต หึสนฺติฯ
ⅩⅩ อปรมฺ อวศิษฺฏา เย มานวา ไต รฺทณฺไฑ รฺน หตาเสฺต ยถา ทฺฤษฺฏิศฺรวณคมนศกฺติหีนานฺ สฺวรฺณเราปฺยปิตฺตลปฺรสฺตรกาษฺฐมยานฺ วิคฺรหานฺ ภูตำศฺจ น ปูชยิษฺยนฺติ ตถา สฺวหสฺตานำ กฺริยาภฺย: สฺวมนำสิ น ปราวรฺตฺติตวนฺต:
ⅩⅪ สฺวพธกุหกวฺยภิจารเจารฺโยฺยโภฺย 'ปิ มนำสิ น ปราวรฺตฺติตวนฺต:ฯ