Ⅰ ตฺวํ ปฺราจีนํ น ภรฺตฺสย กินฺตุ ตํ ปิตรมิว ยูนศฺจ ภฺราตฺฤนิว
Ⅱ วฺฤทฺธา: สฺตฺริยศฺจ มาตฺฤนิว ยุวตีศฺจ ปูรฺณศุจิเตฺวน ภคินีริว วินยสฺวฯ
Ⅲ อปรํ สตฺยวิธวา: สมฺมนฺยสฺวฯ
Ⅳ กสฺยาศฺจิทฺ วิธวายา ยทิ ปุตฺรา: เปาตฺรา วา วิทฺยนฺเต ตรฺหิ เต ปฺรถมต: สฺวียปริชนานฺ เสวิตุํ ปิโตฺร: ปฺรตฺยุปกรฺตฺตุญฺจ ศิกฺษนฺตำ ยตสฺตเทเวศฺวรสฺย สากฺษาทฺ อุตฺตมํ คฺราหฺยญฺจ กรฺมฺมฯ
Ⅴ อปรํ ยา นารี สตฺยวิธวา นาถหีนา จาสฺติ สา อีศฺวรสฺยาศฺรเย ติษฺฐนฺตี ทิวานิศํ นิเวทนปฺรารฺถนาภฺยำ กาลํ ยาปยติฯ
Ⅵ กินฺตุ ยา วิธวา สุขโภคาสกฺตา สา ชีวตฺยปิ มฺฤตา ภวติฯ
Ⅶ อเตอว ตา ยทฺ อนินฺทิตา ภเวยูสฺตทรฺถมฺ เอตานิ ตฺวยา นิทิศฺยนฺตำฯ
Ⅷ ยทิ กศฺจิตฺ สฺวชาตียานฺ โลกานฺ วิเศษต: สฺวียปริชนานฺ น ปาลยติ ตรฺหิ ส วิศฺวาสาทฺ ภฺรษฺโฏ 'ปฺยธมศฺจ ภวติฯ
Ⅸ วิธวาวรฺเค ยสฺยา คณนา ภวติ ตยา ษษฺฏิวตฺสเรโภฺย นฺยูนวยสฺกยา น ภวิตวฺยํ; อปรํ ปูรฺวฺวมฺ เอกสฺวามิกา ภูตฺวา
Ⅹ สา ยตฺ ศิศุโปษเณนาติถิเสวเนน ปวิตฺรโลกานำ จรณปฺรกฺษาลเนน กฺลิษฺฏานามฺ อุปกาเรณ สรฺวฺววิธสตฺกรฺมฺมาจรเณน จ สตฺกรฺมฺมกรณาตฺ สุขฺยาติปฺราปฺตา ภเวตฺ ตทปฺยาวศฺยกํฯ
Ⅺ กินฺตุ ยุวตี รฺวิธวา น คฺฤหาณ ยต: ขฺรีษฺฏสฺย ไวปรีเตฺยน ตาสำ ทรฺเป ชาเต ตา วิวาหมฺ อิจฺฉนฺติฯ
Ⅻ ตสฺมาจฺจ ปูรฺวฺวธรฺมฺมํ ปริตฺยชฺย ทณฺฑนียา ภวนฺติฯ
ⅩⅢ อนนฺตรํ ตา คฺฤหาทฺ คฺฤหํ ปรฺยฺยฏนฺตฺย อาลสฺยํ ศิกฺษนฺเต เกวลมาลสฺยํ นหิ กินฺตฺวนรฺถกาลาปํ ปราธิการจรฺจฺจาญฺจาปิ ศิกฺษมาณา อนุจิตานิ วากฺยานิ ภาษนฺเตฯ
ⅩⅣ อโต มเมจฺเฉยํ ยุวโตฺย วิธวา วิวาหํ กุรฺวฺวตามฺ อปตฺยวโตฺย ภวนฺตุ คฺฤหกรฺมฺม กุรฺวฺวตาญฺเจตฺถํ วิปกฺษาย กิมปิ นินฺทาทฺวารํ น ททตุฯ
ⅩⅤ ยต อิต: ปูรฺวฺวมฺ อปิ กาศฺจิตฺ ศยตานสฺย ปศฺจาทฺคามิโนฺย ชาตา:ฯ
ⅩⅥ อปรํ วิศฺวาสินฺยา วิศฺวาสิโน วา กสฺยาปิ ปริวาราณำ มเธฺย ยทิ วิธวา วิทฺยนฺเต ตรฺหิ ส ตา: ปฺรติปาลยตุ ตสฺมาตฺ สมิเตา ภาเร 'นาโรปิเต สตฺยวิธวานำ ปฺรติปาลนํ กรฺตฺตุํ ตยา ศกฺยเตฯ
ⅩⅦ เย ปฺราญฺจ: สมิตึ สมฺยคฺ อธิติษฺฐนฺติ วิเศษต อีศฺวรวาเกฺยโนปเทเศน จ เย ยตฺนํ วิทธเต เต ทฺวิคุณสฺยาทรสฺย โยคฺยา มานฺยนฺตำฯ
ⅩⅧ ยสฺมาตฺ ศาสฺเตฺร ลิขิตมิทมาเสฺต, ตฺวํ ศสฺยมรฺทฺทกวฺฤษสฺยาสฺยํ มา พธาเนติ, อปรมปิ การฺยฺยกฺฤทฺ เวตนสฺย โยโคฺย ภวตีติฯ
ⅩⅨ เทฺวา ตฺรีนฺ วา สากฺษิโณ วินา กสฺยาจิตฺ ปฺราจีนสฺย วิรุทฺธมฺ อภิโยคสฺตฺวยา น คฺฤหฺยตำฯ
ⅩⅩ อปรํ เย ปาปมาจรนฺติ ตานฺ สรฺเวฺวษำ สมกฺษํ ภรฺตฺสยสฺว เตนาปเรษามปิ ภีติ รฺชนิษฺยเตฯ
ⅩⅪ อหมฺ อีศฺวรสฺย ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย มโนนีตทิวฺยทูตานาญฺจ โคจเร ตฺวามฺ อิทมฺ อาชฺญาปยามิ ตฺวํ กสฺยาปฺยนุโรเธน กิมปิ น กุรฺวฺวน วินาปกฺษปาตมฺ เอตาน วิธีนฺ ปาลยฯ
ⅩⅫ กสฺยาปิ มูรฺทฺธิ หสฺตาปรฺณํ ตฺวรยา มาการฺษี:ฯ ปรปาปานาญฺจำศี มา ภวฯ สฺวํ ศุจึ รกฺษฯ
ⅩⅩⅢ อปรํ ตโวทรปีฑายา: ปุน: ปุน ทุรฺพฺพลตายาศฺจ นิมิตฺตํ เกวลํ โตยํ น ปิวนฺ กิญฺจินฺ มทฺยํ ปิวฯ
ⅩⅩⅣ เกษาญฺจิตฺ มานวานำ ปาปานิ วิจาราตฺ ปูรฺวฺวํ เกษาญฺจิตฺ ปศฺจาตฺ ปฺรกาศนฺเตฯ
ⅩⅩⅤ ตไถว สตฺกรฺมฺมาณฺยปิ ปฺรกาศนฺเต ตทนฺยถา สติ ปฺรจฺฉนฺนานิ สฺถาตุํ น ศกฺนุวนฺติฯ