Ⅰ ยาวนฺโต โลกา ยุคธาริโณ ทาสา: สนฺติ เต สฺวสฺวสฺวามินํ ปูรฺณสมาทรโยคฺยํ มนฺยนฺตำ โน เจทฺ อีศฺวรสฺย นามฺน อุปเทศสฺย จ นินฺทา สมฺภวิษฺยติฯ
Ⅱ เยษาญฺจ สฺวามิโน วิศฺวาสิน: ภวนฺติ ไตเสฺต ภฺราตฺฤตฺวาตฺ นาวชฺเญยา: กินฺตุ เต กรฺมฺมผลโภคิโน วิศฺวาสิน: ปฺริยาศฺจ ภวนฺตีติ เหโต: เสวนียา เอว, ตฺวมฺ เอตานิ ศิกฺษย สมุปทิศ จฯ
Ⅲ ย: กศฺจิทฺ อิตรศิกฺษำ กโรติ, อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย หิตวากฺยานีศฺวรภกฺเต โรฺยคฺยำ ศิกฺษาญฺจ น สฺวีกโรติ
Ⅳ ส ทรฺปธฺมาต: สรฺวฺวถา ชฺญานหีนศฺจ วิวาไท รฺวาคฺยุทฺไธศฺจ โรคยุกฺตศฺจ ภวติฯ
Ⅴ ตาทฺฤศาทฺ ภาวาทฺ อีรฺษฺยาวิโรธาปวาททุษฺฏาสูยา ภฺรษฺฏมนสำ สตฺยชฺญานหีนานามฺ อีศฺวรภกฺตึ ลาโภปายมฺ อิว มนฺยมานานำ โลกานำ วิวาทาศฺจ ชายนฺเต ตาทฺฤเศโภฺย โลเกภฺยสฺตฺวํ ปฺฤถกฺ ติษฺฐฯ
Ⅵ สํยเตจฺฉยา ยุกฺตา เยศฺวรภกฺติ: สา มหาลาโภปาโย ภวตีติ สตฺยํฯ
Ⅶ เอตชฺชคตฺปฺรเวศนกาเล'สฺมาภิ: กิมปิ นานายิ ตตฺตยชนกาเล'ปิ กิมปิ เนตุํ น ศกฺษฺยต อิติ นิศฺจิตํฯ
Ⅷ อเตอว ขาทฺยานฺยาจฺฉาทนานิ จ ปฺราปฺยาสฺมาภิ: สนฺตุษฺไฏ รฺภวิตวฺยํฯ
Ⅸ เย ตุ ธนิโน ภวิตุํ เจษฺฏนฺเต เต ปรีกฺษายามฺ อุนฺมาเถ ปตนฺติ เย จาภิลาษา มานวานฺ วินาเศ นรเก จ มชฺชยนฺติ ตาทฺฤเศษฺวชฺญานาหิตาภิลาเษษฺวปิ ปตนฺติฯ
Ⅹ ยโต'รฺถสฺปฺฤหา สรฺเวฺวษำ ทุริตานำ มูลํ ภวติ ตามวลมฺพฺย เกจิทฺ วิศฺวาสาทฺ อภฺรํศนฺต นานาเกฺลไศศฺจ สฺวานฺ อวิธฺยนฺฯ
Ⅺ เห อีศฺวรสฺย โลก ตฺวมฺ เอเตภฺย: ปลายฺย ธรฺมฺม อีศฺวรภกฺติ รฺวิศฺวาส: เปฺรม สหิษฺณุตา กฺษานฺติศฺไจตานฺยาจรฯ
Ⅻ วิศฺวาสรูปมฺ อุตฺตมยุทฺธํ กุรุ, อนนฺตชีวนมฺ อาลมฺพสฺว ยตสฺตทรฺถํ ตฺวมฺ อาหูโต 'ภว:, พหุสากฺษิณำ สมกฺษญฺโจตฺตมำ ปฺรติชฺญำ สฺวีกฺฤตวานฺฯ
ⅩⅢ อปรํ สรฺเวฺวษำ ชีวยิตุรีศฺวรสฺย สากฺษาทฺ ยศฺจ ขฺรีษฺโฏ ยีศุ: ปนฺตียปีลาตสฺย สมกฺษมฺ อุตฺตมำ ปฺรติชฺญำ สฺวีกฺฤตวานฺ ตสฺย สากฺษาทฺ อหํ ตฺวามฺ อิทมฺ อาชฺญาปยามิฯ
ⅩⅣ อีศฺวเรณ สฺวสมเย ปฺรกาศิตวฺยมฺ อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺยาคมนํ ยาวตฺ ตฺวยา นิษฺกลงฺกเตฺวน นิรฺทฺโทษเตฺวน จ วิธี รกฺษฺยตำฯ
ⅩⅤ ส อีศฺวร: สจฺจิทานนฺท:, อทฺวิตียสมฺราฏฺ, ราชฺญำ ราชา, ปฺรภูนำ ปฺรภุ:,
ⅩⅥ อมรตายา อทฺวิตีย อากร:, อคมฺยเตโชนิวาสี, มรฺตฺตฺยานำ เกนาปิ น ทฺฤษฺฏ: เกนาปิ น ทฺฤศฺยศฺจฯ ตสฺย เคารวปรากฺรเมา สทาตเนา ภูยาสฺตำฯ อาเมนฺฯ
ⅩⅦ อิหโลเก เย ธนินเสฺต จิตฺตสมุนฺนตึ จปเล ธเน วิศฺวาสญฺจ น กุรฺวฺวตำ กินฺตุ โภคารฺถมฺ อสฺมภฺยํ ปฺรจุรเตฺวน สรฺวฺวทาตา
ⅩⅧ โย'มร อีศฺวรสฺตสฺมินฺ วิศฺวสนฺตุ สทาจารํ กุรฺวฺวนฺตุ สตฺกรฺมฺมธเนน ธนิโน สุกลา ทาตารศฺจ ภวนฺตุ,
ⅩⅨ ยถา จ สตฺยํ ชีวนํ ปาปฺนุยุสฺตถา ปารตฺริกามฺ อุตฺตมสมฺปทํ สญฺจินฺวนฺเตฺวติ ตฺวยาทิศฺยนฺตำฯ
ⅩⅩ เห ตีมถิย, ตฺวมฺ อุปนิธึ โคปย กาลฺปนิกวิทฺยายา อปวิตฺรํ ปฺรลาปํ วิโรโธกฺติญฺจ ตฺยช จ,
ⅩⅪ ยต: กติปยา โลกาสฺตำ วิทฺยามวลมฺพฺย วิศฺวาสาทฺ ภฺรษฺฏา อภวนฯ ปฺรสาทสฺตว สหาโย ภูยาตฺฯ อาเมนฺฯ