ⅩⅥ
Ⅰ pavitralokaanaa.m k.rte yo.arthasa.mgrahastamadhi gaalaatiiyade"sasya samaajaa mayaa yad aadi.s.taastad yu.smaabhirapi kriyataa.m|
Ⅱ mamaagamanakaale yad arthasa.mgraho na bhavet tannimitta.m yu.smaakamekaikena svasampadaanusaaraat sa ncaya.m k.rtvaa saptaahasya prathamadivase svasamiipe ki ncit nik.sipyataa.m|
Ⅲ tato mamaagamanasamaye yuuya.m yaaneva vi"svaasyaa iti vedi.syatha tebhyo.aha.m patraa.ni dattvaa yu.smaaka.m taddaanasya yiruu"saalama.m nayanaartha.m taan pre.sayi.syaami|
Ⅳ kintu yadi tatra mamaapi gamanam ucita.m bhavet tarhi te mayaa saha yaasyanti|
Ⅴ saamprata.m maakidaniyaade"samaha.m paryya.taami ta.m paryya.tya yu.smatsamiipam aagami.syaami|
Ⅵ anantara.m ki.m jaanaami yu.smatsannidhim avasthaasye "siitakaalamapi yaapayi.syaami ca pa"scaat mama yat sthaana.m gantavya.m tatraiva yu.smaabhiraha.m prerayitavya.h|
Ⅶ yato.aha.m yaatraakaale k.sa.namaatra.m yu.smaan dra.s.tu.m necchaami kintu prabhu ryadyanujaaniiyaat tarhi ki ncid diirghakaala.m yu.smatsamiipe pravastum icchaami|
Ⅷ tathaapi nistaarotsavaat para.m pa ncaa"sattamadina.m yaavad iphi.sapuryyaa.m sthaasyaami|
Ⅸ yasmaad atra kaaryyasaadhanaartha.m mamaantike b.rhad dvaara.m mukta.m bahavo vipak.saa api vidyante|
Ⅹ timathi ryadi yu.smaaka.m samiipam aagacchet tarhi yena nirbhaya.m yu.smanmadhye vartteta tatra yu.smaabhi rmano nidhiiyataa.m yasmaad aha.m yaad.rk so.api taad.rk prabho.h karmma.ne yatate|
Ⅺ ko.api ta.m pratyanaadara.m na karotu kintu sa mamaantika.m yad aagantu.m "saknuyaat tadartha.m yu.smaabhi.h saku"sala.m pre.syataa.m| bhraat.rbhi.h saarddhamaha.m ta.m pratiik.se|
Ⅻ aapallu.m bhraataramadhyaha.m nivedayaami bhraat.rbhi.h saaka.m so.api yad yu.smaaka.m samiipa.m vrajet tadartha.m mayaa sa puna.h punaryaacita.h kintvidaanii.m gamana.m sarvvathaa tasmai naarocata, ita.hpara.m susamaya.m praapya sa gami.syati|
ⅩⅢ yuuya.m jaag.rta vi"svaase susthiraa bhavata pauru.sa.m prakaa"sayata balavanto bhavata|
ⅩⅣ yu.smaabhi.h sarvvaa.ni karmmaa.ni premnaa ni.spaadyantaa.m|
ⅩⅤ he bhraatara.h, aha.m yu.smaan idam abhiyaace stiphaanasya parijanaa aakhaayaade"sasya prathamajaataphalasvaruupaa.h, pavitralokaanaa.m paricaryyaayai ca ta aatmano nyavedayan iti yu.smaabhi rj naayate|
ⅩⅥ ato yuuyamapi taad.r"salokaanaam asmatsahaayaanaa.m "sramakaari.naa nca sarvve.saa.m va"syaa bhavata|
ⅩⅦ stiphaana.h pharttuunaata aakhaayika"sca yad atraagaman tenaaham aanandaami yato yu.smaabhiryat nyuunita.m tat tai.h sampuurita.m|
ⅩⅧ tai ryu.smaaka.m mama ca manaa.msyaapyaayitaani| tasmaat taad.r"saa lokaa yu.smaabhi.h sammantavyaa.h|
ⅩⅨ yu.smabhyam aa"siyaade"sasthasamaajaanaa.m namask.rtim aakkilapriskillayostanma.n.dapasthasamite"sca bahunamask.rti.m prajaaniita|
ⅩⅩ sarvve bhraataro yu.smaan namaskurvvante| yuuya.m pavitracumbanena mitho namata|
ⅩⅪ paulo.aha.m svakaralikhita.m namask.rti.m yu.smaan vedaye|
ⅩⅫ yadi ka"scid yii"sukhrii.s.te na priiyate tarhi sa "saapagrasto bhavet prabhuraayaati|
ⅩⅩⅢ asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaanugraho yu.smaan prati bhuuyaat|
ⅩⅩⅣ khrii.s.ta.m yii"sum aa"sritaan yu.smaan prati mama prema ti.s.thatu| iti||