ⅩⅤ
Ⅰ he bhraatara.h, ya.h susa.mvaado mayaa yu.smatsamiipe nivedito yuuya nca ya.m g.rhiitavanta aa"sritavanta"sca ta.m puna ryu.smaan vij naapayaami|
Ⅱ yu.smaaka.m vi"svaaso yadi vitatho na bhavet tarhi susa.mvaadayuktaani mama vaakyaani smarataa.m yu.smaaka.m tena susa.mvaadena paritraa.na.m jaayate|
Ⅲ yato.aha.m yad yat j naapitastadanusaaraat yu.smaasu mukhyaa.m yaa.m "sik.saa.m samaarpaya.m seya.m, "saastraanusaaraat khrii.s.to.asmaaka.m paapamocanaartha.m praa.naan tyaktavaan,
Ⅳ "sma"saane sthaapita"sca t.rtiiyadine "saastraanusaaraat punarutthaapita.h|
Ⅴ sa caagre kaiphai tata.h para.m dvaada"sa"si.syebhyo dar"sana.m dattavaan|
Ⅵ tata.h para.m pa nca"sataadhikasa.mkhyakebhyo bhraat.rbhyo yugapad dar"sana.m dattavaan te.saa.m kecit mahaanidraa.m gataa bahutaraa"scaadyaapi varttante|
Ⅶ tadanantara.m yaakuubaaya tatpa"scaat sarvvebhya.h preritebhyo dar"sana.m dattavaan|
Ⅷ sarvva"se.se.akaalajaatatulyo yo.aha.m, so.ahamapi tasya dar"sana.m praaptavaan|
Ⅸ ii"svarasya samiti.m prati dauraatmyaacara.naad aha.m preritanaama dharttum ayogyastasmaat preritaanaa.m madhye k.sudratama"scaasmi|
Ⅹ yaad.r"so.asmi taad.r"sa ii"svarasyaanugrahe.naivaasmi; apara.m maa.m prati tasyaanugraho ni.sphalo naabhavat, anyebhya.h sarvvebhyo mayaadhika.h "srama.h k.rta.h, kintu sa mayaa k.rtastannahi matsahakaari.ne"svarasyaanugrahe.naiva|
Ⅺ ataeva mayaa bhavet tai rvaa bhavet asmaabhistaad.r"sii vaarttaa gho.syate saiva ca yu.smaabhi rvi"svaasena g.rhiitaa|
Ⅻ m.rtyuda"saata.h khrii.s.ta utthaapita iti vaarttaa yadi tamadhi gho.syate tarhi m.rtalokaanaam utthiti rnaastiiti vaag yu.smaaka.m madhye kai"scit kuta.h kathyate?
ⅩⅢ m.rtaanaam utthiti ryadi na bhavet tarhi khrii.s.to.api notthaapita.h
ⅩⅣ khrii.s.ta"sca yadyanutthaapita.h syaat tarhyasmaaka.m gho.sa.na.m vitatha.m yu.smaaka.m vi"svaaso.api vitatha.h|
ⅩⅤ vaya nce"svarasya m.r.saasaak.si.no bhavaama.h, yata.h khrii.s.ta stenotthaapita.h iti saak.syam asmaabhirii"svaramadhi datta.m kintu m.rtaanaamutthiti ryadi na bhavet tarhi sa tena notthaapita.h|
ⅩⅥ yato m.rtaanaamutthiti ryati na bhavet tarhi khrii.s.to.apyutthaapitatva.m na gata.h|
ⅩⅦ khrii.s.tasya yadyanutthaapita.h syaat tarhi yu.smaaka.m vi"svaaso vitatha.h, yuuyam adyaapi svapaape.su magnaasti.s.thatha|
ⅩⅧ apara.m khrii.s.taa"sritaa ye maanavaa mahaanidraa.m gataaste.api naa"sa.m gataa.h|
ⅩⅨ khrii.s.to yadi kevalamihaloke .asmaaka.m pratyaa"saabhuumi.h syaat tarhi sarvvamartyebhyo vayameva durbhaagyaa.h|
ⅩⅩ idaanii.m khrii.s.to m.rtyuda"saata utthaapito mahaanidraagataanaa.m madhye prathamaphalasvaruupo jaata"sca|
ⅩⅪ yato yadvat maanu.sadvaaraa m.rtyu.h praadurbhuutastadvat maanu.sadvaaraa m.rtaanaa.m punarutthitirapi pradurbhuutaa|
ⅩⅫ aadamaa yathaa sarvve mara.naadhiinaa jaataastathaa khrii.s.tena sarvve jiivayi.syante|
ⅩⅩⅢ kintvekaikena janena nije nije paryyaaya utthaatavya.m prathamata.h prathamajaataphalasvaruupena khrii.s.tena, dvitiiyatastasyaagamanasamaye khrii.s.tasya lokai.h|
ⅩⅩⅣ tata.h param anto bhavi.syati tadaanii.m sa sarvva.m "saasanam adhipatitva.m paraakrama nca luptvaa svapitarii"svare raajatva.m samarpayi.syati|
ⅩⅩⅤ yata.h khrii.s.tasya ripava.h sarvve yaavat tena svapaadayoradho na nipaatayi.syante taavat tenaiva raajatva.m karttavya.m|
ⅩⅩⅥ tena vijetavyo ya.h "se.saripu.h sa m.rtyureva|
ⅩⅩⅦ likhitamaaste sarvvaa.ni tasya paadayo rva"siik.rtaani| kintu sarvvaa.nyeva tasya va"siik.rtaaniityukte sati sarvvaa.ni yena tasya va"siik.rtaani sa svaya.m tasya va"siibhuuto na jaata iti vyakta.m|
ⅩⅩⅧ sarvve.su tasya va"siibhuute.su sarvvaa.ni yena putrasya va"siik.rtaani svaya.m putro.api tasya va"siibhuuto bhavi.syati tata ii"svara.h sarvve.su sarvva eva bhavi.syati|
ⅩⅩⅨ apara.m paretalokaanaa.m vinimayena ye majjyante tai.h ki.m lapsyate? ye.saa.m paretalokaanaam utthiti.h kenaapi prakaare.na na bhavi.syati te.saa.m vinimayena kuto majjanamapi taira"ngiikriyate?
ⅩⅩⅩ vayamapi kuta.h pratida.n.da.m praa.nabhiitim a"ngiikurmmahe?
ⅩⅩⅪ asmatprabhunaa yii"sukhrii.s.tena yu.smatto mama yaa "slaaghaaste tasyaa.h "sapatha.m k.rtvaa kathayaami dine dine.aha.m m.rtyu.m gacchaami|
ⅩⅩⅫ iphi.sanagare vanyapa"subhi.h saarddha.m yadi laukikabhaavaat mayaa yuddha.m k.rta.m tarhi tena mama ko laabha.h? m.rtaanaam utthiti ryadi na bhavet tarhi, kurmmo bhojanapaane.adya "svastu m.rtyu rbhavi.syati|
ⅩⅩⅩⅢ ityanena dharmmaat maa bhra.m"sadhva.m| kusa.msarge.na lokaanaa.m sadaacaaro vina"syati|
ⅩⅩⅩⅣ yuuya.m yathocita.m sacaitanyaasti.s.thata, paapa.m maa kurudhva.m, yato yu.smaaka.m madhya ii"svariiyaj naanahiinaa.h ke.api vidyante yu.smaaka.m trapaayai mayeda.m gadyate|
ⅩⅩⅩⅤ apara.m m.rtalokaa.h katham utthaasyanti? kiid.r"sa.m vaa "sariira.m labdhvaa punare.syantiiti vaakya.m ka"scit prak.syati|
ⅩⅩⅩⅥ he aj na tvayaa yad biijam upyate tad yadi na mriyeta tarhi na jiivayi.syate|
ⅩⅩⅩⅦ yayaa muurttyaa nirgantavya.m saa tvayaa nopyate kintu "su.ska.m biijameva; tacca godhuumaadiinaa.m kimapi biija.m bhavitu.m "saknoti|
ⅩⅩⅩⅧ ii"svare.neva yathaabhilaa.sa.m tasmai muurtti rdiiyate, ekaikasmai biijaaya svaa svaa muurttireva diiyate|
ⅩⅩⅩⅨ sarvvaa.ni palalaani naikavidhaani santi, manu.syapa"supak.simatsyaadiinaa.m bhinnaruupaa.ni palalaani santi|
ⅩⅬ apara.m svargiiyaa muurttaya.h paarthivaa muurttaya"sca vidyante kintu svargiiyaanaam ekaruupa.m teja.h paarthivaanaa nca tadanyaruupa.m tejo.asti|
ⅩⅬⅠ suuryyasya teja ekavidha.m candrasya tejastadanyavidha.m taaraa.naa nca tejo.anyavidha.m, taaraa.naa.m madhye.api tejasastaaratamya.m vidyate|
ⅩⅬⅡ tatra likhitamaaste yathaa, ‘aadipuru.sa aadam jiivatpraa.nii babhuuva,` kintvantima aadam (khrii.s.to) jiivanadaayaka aatmaa babhuuva|
ⅩⅬⅢ yad upyate tat tuccha.m yaccotthaasyati tad gauravaanvita.m; yad upyate tannirbbala.m yaccotthaasyati tat "saktiyukta.m|
ⅩⅬⅣ yat "sariiram upyate tat praa.naanaa.m sadma, yacca "sariiram utthaasyati tad aatmana.h sadma| praa.nasadmasvaruupa.m "sariira.m vidyate, aatmasadmasvaruupamapi "sariira.m vidyate|
ⅩⅬⅤ tatra likhitamaaste yathaa, aadipuru.sa aadam jiivatpraa.nii babhuuva, kintvantima aadam (khrii.s.to) jiivanadaayaka aatmaa babhuuva|
ⅩⅬⅥ aatmasadma na prathama.m kintu praa.nasadmaiva tatpa"scaad aatmasadma|
ⅩⅬⅦ aadya.h puru.se m.rda utpannatvaat m.r.nmayo dvitiiya"sca puru.sa.h svargaad aagata.h prabhu.h|
ⅩⅬⅧ m.r.nmayo yaad.r"sa aasiit m.r.nmayaa.h sarvve taad.r"saa bhavanti svargiiya"sca yaad.r"so.asti svargiiyaa.h sarvve taad.r"saa bhavanti|
ⅩⅬⅨ m.r.nmayasya ruupa.m yadvad asmaabhi rdhaarita.m tadvat svargiiyasya ruupamapi dhaarayi.syate|
Ⅼ he bhraatara.h, yu.smaan prati vyaaharaami, ii"svarasya raajye raktamaa.msayoradhikaaro bhavitu.m na "saknoti, ak.sayatve ca k.sayasyaadhikaaro na bhavi.syati|
ⅬⅠ pa"syataaha.m yu.smabhya.m niguu.dhaa.m kathaa.m nivedayaami|
ⅬⅡ sarvvairasmaabhi rmahaanidraa na gami.syate kintvantimadine tuuryyaa.m vaaditaayaam ekasmin vipale nimi.saikamadhye sarvvai ruupaantara.m gami.syate, yatastuurii vaadi.syate, m.rtalokaa"scaak.sayiibhuutaa utthaasyanti vaya nca ruupaantara.m gami.syaama.h|
ⅬⅢ yata.h k.saya.niiyenaitena "sariire.naak.sayatva.m parihitavya.m, mara.naadhiinenaitena dehena caamaratva.m parihitavya.m|
ⅬⅣ etasmin k.saya.niiye "sariire .ak.sayatva.m gate, etasman mara.naadhiine dehe caamaratva.m gate "saastre likhita.m vacanamida.m setsyati, yathaa, jayena grasyate m.rtyu.h|
ⅬⅤ m.rtyo te ka.n.taka.m kutra paraloka jaya.h kka te||
ⅬⅥ m.rtyo.h ka.n.taka.m paapameva paapasya ca bala.m vyavasthaa|
ⅬⅦ ii"svara"sca dhanyo bhavatu yata.h so.asmaaka.m prabhunaa yii"sukhrii.s.tenaasmaan jayayuktaan vidhaapayati|
ⅬⅧ ato he mama priyabhraatara.h; yuuya.m susthiraa ni"scalaa"sca bhavata prabho.h sevaayaa.m yu.smaaka.m pari"sramo ni.sphalo na bhavi.syatiiti j naatvaa prabho.h kaaryye sadaa tatparaa bhavata|