ⅩⅣ
Ⅰ yuuya.m premaacara.ne prayatadhvam aatmikaan daayaanapi vi"se.sata ii"svariiyaade"sakathanasaamarthya.m praaptu.m ce.s.tadhva.m|
Ⅱ yo jana.h parabhaa.saa.m bhaa.sate sa maanu.saan na sambhaa.sate kintvii"svarameva yata.h kenaapi kimapi na budhyate sa caatmanaa niguu.dhavaakyaani kathayati;
Ⅲ kintu yo jana ii"svariiyaade"sa.m kathayati sa pare.saa.m ni.s.thaayai hitopade"saaya saantvanaayai ca bhaa.sate|
Ⅳ parabhaa.saavaadyaatmana eva ni.s.thaa.m janayati kintvii"svariiyaade"savaadii samite rni.s.thaa.m janayati|
Ⅴ yu.smaaka.m sarvve.saa.m parabhaa.saabhaa.sa.nam icchaamyaha.m kintvii"svariiyaade"sakathanam adhikamapiicchaami| yata.h samite rni.s.thaayai yena svavaakyaanaam artho na kriyate tasmaat parabhaa.saavaadita ii"svariiyaade"savaadii "sreyaan|
Ⅵ he bhraatara.h, idaanii.m mayaa yadi yu.smatsamiipa.m gamyate tarhii"svariiyadar"sanasya j naanasya ve"svariiyaade"sasya vaa "sik.saayaa vaa vaakyaani na bhaa.sitvaa parabhaa.saa.m bhaa.samaa.nena mayaa yuuya.m kimupakaari.syadhve?
Ⅶ apara.m va.m"siivallakyaadi.su ni.spraa.ni.su vaadyayantre.su vaadite.su yadi kka.naa na vi"si.syante tarhi ki.m vaadya.m ki.m vaa gaana.m bhavati tat kena boddhu.m "sakyate?
Ⅷ apara.m ra.natuuryyaa nisva.no yadyavyakto bhavet tarhi yuddhaaya ka.h sajji.syate?
Ⅸ tadvat jihvaabhi ryadi sugamyaa vaak yu.smaabhi rna gadyeta tarhi yad gadyate tat kena bhotsyate? vastuto yuuya.m digaalaapina iva bhavi.syatha|
Ⅹ jagati katiprakaaraa uktayo vidyante? taasaamekaapi nirarthikaa nahi;
Ⅺ kintuukterartho yadi mayaa na budhyate tarhyaha.m vaktraa mleccha iva ma.msye vaktaapi mayaa mleccha iva ma.msyate|
Ⅻ tasmaad aatmikadaayalipsavo yuuya.m samite rni.s.thaartha.m praaptabahuvaraa bhavitu.m yatadhva.m,
ⅩⅢ ataeva parabhaa.saavaadii yad arthakaro.api bhavet tat praarthayataa.m|
ⅩⅣ yadyaha.m parabhaa.sayaa prarthanaa.m kuryyaa.m tarhi madiiya aatmaa praarthayate, kintu mama buddhi rni.sphalaa ti.s.thati|
ⅩⅤ ityanena ki.m kara.niiya.m? aham aatmanaa praarthayi.sye buddhyaapi praarthayi.sye; apara.m aatmanaa gaasyaami buddhyaapi gaasyaami|
ⅩⅥ tva.m yadaatmanaa dhanyavaada.m karo.si tadaa yad vadasi tad yadi "si.syenevopasthitena janena na buddhyate tarhi tava dhanyavaadasyaante tathaastviti tena vakta.m katha.m "sakyate?
ⅩⅦ tva.m samyag ii"svara.m dhanya.m vadasiiti satya.m tathaapi tatra parasya ni.s.thaa na bhavati|
ⅩⅧ yu.smaaka.m sarvvebhyo.aha.m parabhaa.saabhaa.sa.ne samartho.asmiiti kaara.naad ii"svara.m dhanya.m vadaami;
ⅩⅨ tathaapi samitau paropade"saartha.m mayaa kathitaani pa nca vaakyaani vara.m na ca lak.sa.m parabhaa.siiyaani vaakyaani|
ⅩⅩ he bhraatara.h,yuuya.m buddhyaa baalakaaiva maa bhuuta parantu du.s.tatayaa "si"sava_iva bhuutvaa buddhyaa siddhaa bhavata|
ⅩⅪ "saastra ida.m likhitamaaste, yathaa, ityavocat pare"so.aham aabhaa.si.sya imaan janaan| bhaa.saabhi.h parakiiyaabhi rvaktrai"sca parade"sibhi.h| tathaa mayaa k.rte.apiime na grahii.syanti madvaca.h||
ⅩⅫ ataeva tat parabhaa.saabhaa.sa.na.m avi"scaasina.h prati cihnaruupa.m bhavati na ca vi"svaasina.h prati; kintvii"svariiyaade"sakathana.m naavi"svaasina.h prati tad vi"svaasina.h pratyeva|
ⅩⅩⅢ samitibhukte.su sarvve.su ekasmin sthaane militvaa parabhaa.saa.m bhaa.samaa.ne.su yadi j naanaakaa"nk.si.no.avi"svaasino vaa tatraagaccheyustarhi yu.smaan unmattaan ki.m na vadi.syanti?
ⅩⅩⅣ kintu sarvve.svii"svariiyaade"sa.m prakaa"sayatsu yadyavi"svaasii j naanaakaa"nk.sii vaa ka"scit tatraagacchati tarhi sarvvaireva tasya paapaj naana.m pariik.saa ca jaayate,
ⅩⅩⅤ tatastasyaanta.hkara.nasya guptakalpanaasu vyaktiibhuutaasu so.adhomukha.h patan ii"svaramaaraadhya yu.smanmadhya ii"svaro vidyate iti satya.m kathaametaa.m kathayi.syati|
ⅩⅩⅥ he bhraatara.h, sammilitaanaa.m yu.smaakam ekena giitam anyenopade"so.anyena parabhaa.saanyena ai"svarikadar"sanam anyenaarthabodhaka.m vaakya.m labhyate kimetat? sarvvameva parani.s.thaartha.m yu.smaabhi.h kriyataa.m|
ⅩⅩⅦ yadi ka"scid bhaa.saantara.m vivak.sati tarhyekasmin dine dvijanena trijanena vaa parabhaaा.saa kathyataa.m tadadhikairna kathyataa.m tairapi paryyaayaanusaaraat kathyataa.m, ekena ca tadartho bodhyataa.m|
ⅩⅩⅧ kintvarthaabhidhaayaka.h ko.api yadi na vidyate tarhi sa samitau vaaca.myama.h sthitve"svaraayaatmane ca kathaa.m kathayatu|
ⅩⅩⅨ apara.m dvau trayo ve"svariiyaade"savaktaara.h sva.m svamaade"sa.m kathayantu tadanye ca ta.m vicaarayantu|
ⅩⅩⅩ kintu tatraapare.na kenacit janene"svariiyaade"se labdhe prathamena kathanaat nivarttitavya.m|
ⅩⅩⅪ sarvve yat "sik.saa.m saantvanaa nca labhante tadartha.m yuuya.m sarvve paryyaaye.ne"svariiyaade"sa.m kathayitu.m "saknutha|
ⅩⅩⅫ ii"svariiyaade"savakt.r.naa.m manaa.msi te.saam adhiinaani bhavanti|
ⅩⅩⅩⅢ yata ii"svara.h ku"saasanajanako nahi su"saasanajanaka eveti pavitralokaanaa.m sarvvasamiti.su prakaa"sate|
ⅩⅩⅩⅣ apara nca yu.smaaka.m vanitaa.h samiti.su tuu.s.niimbhuutaasti.s.thantu yata.h "saastralikhitena vidhinaa taa.h kathaapracaara.naat nivaaritaastaabhi rnighraabhi rbhavitavya.m|
ⅩⅩⅩⅤ atastaa yadi kimapi jij naasante tarhi gehe.su patiin p.rcchantu yata.h samitimadhye yo.sitaa.m kathaakathana.m nindaniiya.m|
ⅩⅩⅩⅥ ai"svara.m vaca.h ki.m yu.smatto niragamata? kevala.m yu.smaan vaa tat kim upaagata.m?
ⅩⅩⅩⅦ ya.h ka"scid aatmaanam ii"svariiyaade"savaktaaram aatmanaavi.s.ta.m vaa manyate sa yu.smaan prati mayaa yad yat likhyate tatprabhunaaj naapitam iityurarii karotu|
ⅩⅩⅩⅧ kintu ya.h ka"scit aj no bhavati so.aj na eva ti.s.thatu|
ⅩⅩⅩⅨ ataeva he bhraatara.h, yuuyam ii"svariiyaade"sakathanasaamarthya.m labdhu.m yatadhva.m parabhaa.saabhaa.sa.namapi yu.smaabhi rna nivaaryyataa.m|
ⅩⅬ sarvvakarmmaa.ni ca vidhyanusaarata.h suparipaa.tyaa kriyantaa.m|