ⅩⅢ
Ⅰ martyasvargiiyaa.naa.m bhaa.saa bhaa.samaa.no.aha.m yadi premahiino bhaveya.m tarhi vaadakataalasvaruupo ninaadakaaribheriisvaruupa"sca bhavaami|
Ⅱ apara nca yadyaham ii"svariiyaade"saa.dhya.h syaa.m sarvvaa.ni guptavaakyaani sarvvavidyaa nca jaaniiyaa.m puur.navi"svaasa.h san "sailaan sthaanaantariikarttu.m "saknuyaa nca kintu yadi premahiino bhaveya.m tarhyaga.naniiya eva bhavaami|
Ⅲ apara.m yadyaham annadaanena sarvvasva.m tyajeya.m daahanaaya sva"sariira.m samarpayeya nca kintu yadi premahiino bhaveya.m tarhi tatsarvva.m madartha.m ni.sphala.m bhavati|
Ⅳ prema cirasahi.s.nu hitai.si ca, prema nirdve.sam a"sa.tha.m nirgarvva nca|
Ⅴ apara.m tat kutsita.m naacarati, aatmace.s.taa.m na kurute sahasaa na krudhyati paraani.s.ta.m na cintayati,
Ⅵ adharmme na tu.syati satya eva santu.syati|
Ⅶ tat sarvva.m titik.sate sarvvatra vi"svasiti sarvvatra bhadra.m pratiik.sate sarvva.m sahate ca|
Ⅷ premno lopa.h kadaapi na bhavi.syati, ii"svariiyaade"sakathana.m lopsyate parabhaa.saabhaa.sa.na.m nivartti.syate j naanamapi lopa.m yaasyati|
Ⅸ yato.asmaaka.m j naana.m kha.n.damaatram ii"svariiyaade"sakathanamapi kha.n.damaatra.m|
Ⅹ kintvasmaasu siddhataa.m gate.su taani kha.n.damaatraa.ni lopa.m yaasyante|
Ⅺ baalyakaale.aha.m baala ivaabhaa.se baala ivaacintaya nca kintu yauvane jaate tatsarvva.m baalyaacara.na.m parityaktavaan|
Ⅻ idaaniim abhramadhyenaaspa.s.ta.m dar"sanam asmaabhi rlabhyate kintu tadaa saak.saat dar"sana.m lapsyate| adhunaa mama j naanam alpi.s.tha.m kintu tadaaha.m yathaavagamyastathaivaavagato bhavi.syaami|
ⅩⅢ idaanii.m pratyaya.h pratyaa"saa prema ca trii.nyetaani ti.s.thanti te.saa.m madhye ca prema "sre.s.tha.m|