Ⅰ he bhraatara.h, yuuya.m yad aatmikaan daayaan anavagataasti.s.thatha tadaha.m naabhila.saami|
Ⅱ puurvva.m bhinnajaatiiyaa yuuya.m yadvad viniitaastadvad avaakpratimaanaam anugaamina aadhbam iti jaaniitha|
Ⅲ iti hetoraha.m yu.smabhya.m nivedayaami, ii"svarasyaatmanaa bhaa.samaa.na.h ko.api yii"su.m "sapta iti na vyaaharati, puna"sca pavitre.naatmanaa viniita.m vinaanya.h ko.api yii"su.m prabhuriti vyaaharttu.m na "saknoti|
Ⅳ daayaa bahuvidhaa.h kintveka aatmaa
Ⅴ paricaryyaa"sca bahuvidhaa.h kintveka.h prabhu.h|
Ⅵ saadhanaani bahuvidhaani kintu sarvve.su sarvvasaadhaka ii"svara eka.h|
Ⅶ ekaikasmai tasyaatmano dar"sana.m parahitaartha.m diiyate|
Ⅷ ekasmai tenaatmanaa j naanavaakya.m diiyate, anyasmai tenaivaatmanaadi.s.ta.m vidyaavaakyam,
Ⅸ anyasmai tenaivaatmanaa vi"svaasa.h, anyasmai tenaivaatmanaa svaasthyadaana"sakti.h,
Ⅹ anyasmai du.hsaadhyasaadhana"saktiranyasmai ce"svariiyaade"sa.h, anyasmai caatimaanu.sikasyaade"sasya vicaarasaamarthyam, anyasmai parabhaa.saabhaa.sa.na"saktiranyasmai ca bhaa.saarthabhaa.sa.nasaamarya.m diiyate|
Ⅺ ekenaadvitiiyenaatmanaa yathaabhilaa.sam ekaikasmai janaayaikaika.m daana.m vitarataa taani sarvvaa.ni saadhyante|
Ⅻ deha eka.h sannapi yadvad bahva"ngayukto bhavati, tasyaikasya vapu.so .a"ngaanaa.m bahutvena yadvad eka.m vapu rbhavati, tadvat khrii.s.ta.h|
ⅩⅢ yato heto ryihuudibhinnajaatiiyadaasasvatantraa vaya.m sarvve majjanenaikenaatmanaikadehiik.rtaa.h sarvve caikaatmabhuktaa abhavaama|
ⅩⅣ ekenaa"ngena vapu rna bhavati kintu bahubhi.h|
ⅩⅤ tatra cara.na.m yadi vadet naaha.m hastastasmaat "sariirasya bhaago naasmiiti tarhyanena "sariiraat tasya viyogo na bhavati|
ⅩⅥ "srotra.m vaa yadi vadet naaha.m nayana.m tasmaat "sariirasyaa.m"so naasmiiti tarhyanena "sariiraat tasya viyogo na bhavati|
ⅩⅦ k.rtsna.m "sariira.m yadi dar"sanendriya.m bhavet tarhi "srava.nendriya.m kutra sthaasyati? tat k.rtsna.m yadi vaa "srava.nendriya.m bhavet tarhi ghra.nendriya.m kutra sthaasyati?
ⅩⅧ kintvidaaniim ii"svare.na yathaabhila.sita.m tathaivaa"ngapratya"ngaanaam ekaika.m "sariire sthaapita.m|
ⅩⅨ tat k.rtsna.m yadyekaa"ngaruupi bhavet tarhi "sariire kutra sthaasyati?
ⅩⅩ tasmaad a"ngaani bahuuni santi "sariira.m tvekameva|
ⅩⅪ ataeva tvayaa mama prayojana.m naastiiti vaaca.m paa.ni.m vaditu.m nayana.m na "saknoti, tathaa yuvaabhyaa.m mama prayojana.m naastiiti muurddhaa cara.nau vaditu.m na "saknoti.h;
ⅩⅫ vastutastu vigrahasya yaanya"ngaanyasmaabhi rdurbbalaani budhyante taanyeva saprayojanaani santi|
ⅩⅩⅢ yaani ca "sariiramadhye.avamanyaani budhyate taanyasmaabhiradhika.m "sobhyante| yaani ca kud.r"syaani taani sud.r"syataraa.ni kriyante
ⅩⅩⅣ kintu yaani svaya.m sud.r"syaani te.saa.m "sobhanam ni.sprayojana.m|
ⅩⅩⅤ "sariiramadhye yad bhedo na bhavet kintu sarvvaa.nya"ngaani yad aikyabhaavena sarvve.saa.m hita.m cintayanti tadartham ii"svare.naapradhaanam aadara.niiya.m k.rtvaa "sariira.m viracita.m|
ⅩⅩⅥ tasmaad ekasyaa"ngasya pii.daayaa.m jaataayaa.m sarvvaa.nya"ngaani tena saha pii.dyante, ekasya samaadare jaate ca sarvvaa.ni tena saha sa.mh.r.syanti|
ⅩⅩⅦ yuuya nca khrii.s.tasya "sariira.m, yu.smaakam ekaika"sca tasyaikaikam a"nga.m|
ⅩⅩⅧ kecit kecit samitaavii"svare.na prathamata.h preritaa dvitiiyata ii"svariiyaade"savaktaarast.rtiiyata upade.s.taaro niyuktaa.h, tata.h para.m kebhyo.api citrakaaryyasaadhanasaamarthyam anaamayakara.na"saktirupak.rtau loka"saasane vaa naipu.nya.m naanaabhaa.saabhaa.sa.nasaamarthya.m vaa tena vyataari|
ⅩⅩⅨ sarvve ki.m preritaa.h? sarvve kim ii"svariiyaade"savaktaara.h? sarvve kim upade.s.taara.h? sarvve ki.m citrakaaryyasaadhakaa.h?
ⅩⅩⅩ sarvve kim anaamayakara.na"saktiyuktaa.h? sarvve ki.m parabhaa.saavaadina.h? sarvve vaa ki.m parabhaa.saarthaprakaa"sakaa.h?
ⅩⅩⅪ yuuya.m "sre.s.thadaayaan labdhu.m yatadhva.m| anena yuuya.m mayaa sarvvottamamaarga.m dar"sayitavyaa.h|