Ⅰ he bhraatara.h, yuuya.m sarvvasmin kaaryye maa.m smaratha mayaa ca yaad.rgupadi.s.taastaad.rgaacarathaitatkaara.naat mayaa pra"sa.msaniiyaa aadhbe|
Ⅱ tathaapi mamai.saa vaa nchaa yad yuuyamidam avagataa bhavatha,
Ⅲ ekaikasya puru.sasyottamaa"ngasvaruupa.h khrii.s.ta.h, yo.sita"scottamaa"ngasvaruupa.h pumaan, khrii.s.tasya cottamaa"ngasvaruupa ii"svara.h|
Ⅳ aparam aacchaaditottamaa"ngena yena pu.msaa praarthanaa kriyata ii"svariiyavaa.nii kathyate vaa tena sviiyottamaa"ngam avaj naayate|
Ⅴ anaacchaaditottamaa"ngayaa yayaa yo.sitaa ca praarthanaa kriyata ii"svariiyavaa.nii kathyate vaa tayaapi sviiyottamaa"ngam avaj naayate yata.h saa mu.n.dita"sira.hsad.r"saa|
Ⅵ anaacchaaditamastakaa yaa yo.sit tasyaa.h "sira.h mu.n.daniiyameva kintu yo.sita.h ke"sacchedana.m "siromu.n.dana.m vaa yadi lajjaajanaka.m bhavet tarhi tayaa sva"sira aacchaadyataa.m|
Ⅶ pumaan ii"svarasya pratimuurtti.h pratiteja.hsvaruupa"sca tasmaat tena "siro naacchaadaniiya.m kintu siimantinii pu.msa.h pratibimbasvaruupaa|
Ⅷ yato yo.saata.h pumaan nodapaadi kintu pu.mso yo.sid udapaadi|
Ⅸ adhikantu yo.sita.h k.rte pu.msa.h s.r.s.ti rna babhuuva kintu pu.msa.h k.rte yo.sita.h s.r.s.ti rbabhuuva|
Ⅹ iti heto rduutaanaam aadaraad yo.sitaa "sirasyadhiinataasuucakam aavara.na.m dharttavya.m|
Ⅺ tathaapi prabho rvidhinaa pumaa.msa.m vinaa yo.sinna jaayate yo.sita nca vinaa pumaan na jaayate|
Ⅻ yato yathaa pu.mso yo.sid udapaadi tathaa yo.sita.h pumaan jaayate, sarvvavastuuni ce"svaraad utpadyante|
ⅩⅢ yu.smaabhirevaitad vivicyataa.m, anaav.rtayaa yo.sitaa praarthana.m ki.m sud.r"sya.m bhavet?
ⅩⅣ puru.sasya diirghake"satva.m tasya lajjaajanaka.m, kintu yo.sito diirghake"satva.m tasyaa gauravajanaka.m
ⅩⅤ yata aacchaadanaaya tasyai ke"saa dattaa iti ki.m yu.smaabhi.h svabhaavato na "sik.syate?
ⅩⅥ atra yadi ka"scid vivaditum icchet tarhyasmaakam ii"svariiyasamitiinaa nca taad.r"sii riiti rna vidyate|
ⅩⅦ yu.smaabhi rna bhadraaya kintu kutsitaaya samaagamyate tasmaad etaani bhaa.samaa.nena mayaa yuuya.m na pra"sa.msaniiyaa.h|
ⅩⅧ prathamata.h samitau samaagataanaa.m yu.smaaka.m madhye bhedaa.h santiiti vaarttaa mayaa "sruuyate tanmadhye ki ncit satya.m manyate ca|
ⅩⅨ yato heto ryu.smanmadhye ye pariik.sitaaste yat prakaa"syante tadartha.m bhedai rbhavitavyameva|
ⅩⅩ ekatra samaagatai ryu.smaabhi.h prabhaava.m bheाjya.m bhujyata iti nahi;
ⅩⅪ yato bhojanakaale yu.smaakamekaikena svakiiya.m bhak.sya.m tuur.na.m grasyate tasmaad eko jano bubhuk.sitasti.s.thati, anya"sca parit.rpto bhavati|
ⅩⅫ bhojanapaanaartha.m yu.smaaka.m ki.m ve"smaani na santi? yu.smaabhi rvaa kim ii"svarasya samiti.m tucchiik.rtya diinaa lokaa avaj naayante? ityanena mayaa ki.m vaktavya.m? yuuya.m ki.m mayaa pra"sa.msaniiyaa.h? etasmin yuuya.m na pra"sa.msaniiyaa.h|
ⅩⅩⅢ prabhuto ya upade"so mayaa labdho yu.smaasu samarpita"sca sa e.sa.h|
ⅩⅩⅣ parakarasamarpa.nak.sapaayaa.m prabhu ryii"su.h puupamaadaaye"svara.m dhanya.m vyaah.rtya ta.m bha"nktvaa bhaa.sitavaan yu.smaabhiretad g.rhyataa.m bhujyataa nca tad yu.smatk.rte bhagna.m mama "sariira.m; mama smara.naartha.m yu.smaabhiretat kriyataa.m|
ⅩⅩⅤ puna"sca bhejanaat para.m tathaiva ka.msam aadaaya tenokta.m ka.mso.aya.m mama "so.nitena sthaapito nuutananiyama.h; yativaara.m yu.smaabhiretat piiyate tativaara.m mama smara.naartha.m piiyataa.m|
ⅩⅩⅥ yativaara.m yu.smaabhire.sa puupo bhujyate bhaajanenaanena piiyate ca tativaara.m prabhoraagamana.m yaavat tasya m.rtyu.h prakaa"syate|
ⅩⅩⅦ apara nca ya.h ka"scid ayogyatvena prabhorima.m puupam a"snaati tasyaanena bhaajanena pivati ca sa prabho.h kaayarudhirayo rda.n.dadaayii bhavi.syati|
ⅩⅩⅧ tasmaat maanavenaagra aatmaana pariik.sya pa"scaad e.sa puupo bhujyataa.m ka.msenaanena ca piiyataa.m|
ⅩⅩⅨ yena caanarhatvena bhujyate piiyate ca prabho.h kaayam avim.r"sataa tena da.n.dapraaptaye bhujyate piiyate ca|
ⅩⅩⅩ etatkaara.naad yu.smaaka.m bhuuri"so lokaa durbbalaa rogi.na"sca santi bahava"sca mahaanidraa.m gataa.h|
ⅩⅩⅪ asmaabhi ryadyaatmavicaaro.akaari.syata tarhi da.n.do naalapsyata;
ⅩⅩⅫ kintu yadaasmaaka.m vicaaro bhavati tadaa vaya.m jagato janai.h sama.m yad da.n.da.m na labhaamahe tadartha.m prabhunaa "saasti.m bhu.mjmahe|
ⅩⅩⅩⅢ he mama bhraatara.h, bhojanaartha.m militaanaa.m yu.smaakam ekenetaro.anug.rhyataa.m|
ⅩⅩⅩⅣ ya"sca bubhuk.sita.h sa svag.rhe bhu"nktaa.m| da.n.dapraaptaye yu.smaabhi rna samaagamyataa.m| etadbhinna.m yad aade.s.tavya.m tad yu.smatsamiipaagamanakaale mayaadek.syate|