Ⅰ he bhraatara.h, asmatpit.rpuru.saanadhi yuuya.m yadaj naataa na ti.s.thateti mama vaa nchaa, te sarvve meghaadha.hsthitaa babhuuvu.h sarvve samudramadhyena vavraju.h,
Ⅱ sarvve muusaamuddi"sya meghasamudrayo rmajjitaa babhuuvu.h
Ⅲ sarvva ekam aatmika.m bhak.sya.m bubhujira ekam aatmika.m peya.m papu"sca
Ⅳ yataste.anucarata aatmikaad acalaat labdha.m toya.m papu.h so.acala.h khrii.s.taeva|
Ⅴ tathaa satyapi te.saa.m madhye.adhike.su loke.svii"svaro na santuto.seti hetoste prantare nipaatitaa.h|
Ⅵ etasmin te .asmaaka.m nidar"sanasvaruupaa babhuuvu.h; ataste yathaa kutsitaabhilaa.si.no babhuuvurasmaabhistathaa kutsitaabhilaa.sibhi rna bhavitavya.m|
Ⅶ likhitamaaste, lokaa bhoktu.m paatu ncopavivi"sustata.h krii.ditumutthitaa itayanena prakaare.na te.saa.m kai"scid yadvad devapuujaa k.rtaa yu.smaabhistadvat na kriyataa.m|
Ⅷ apara.m te.saa.m kai"scid yadvad vyabhicaara.h k.rtastena caikasmin dine trayovi.m"satisahasraa.ni lokaa nipaatitaastadvad asmaabhi rvyabhicaaro na karttavya.h|
Ⅸ te.saa.m kecid yadvat khrii.s.ta.m pariik.sitavantastasmaad bhuja"ngai rna.s.taa"sca tadvad asmaabhi.h khrii.s.to na pariik.sitavya.h|
Ⅹ te.saa.m kecid yathaa vaakkalaha.m k.rtavantastatkaara.naat hantraa vinaa"sitaa"sca yu.smaabhistadvad vaakkalaho na kriyataa.m|
Ⅺ taan prati yaanyetaani jagha.tire taanyasmaaka.m nidar"sanaani jagata.h "se.sayuge varttamaanaanaam asmaaka.m "sik.saartha.m likhitaani ca babhuuvu.h|
Ⅻ ataeva ya.h ka"scid susthira.mmanya.h sa yanna patet tatra saavadhaano bhavatu|
ⅩⅢ maanu.sikapariik.saatiriktaa kaapi pariik.saa yu.smaan naakraamat, ii"svara"sca vi"svaasya.h so.ati"saktyaa.m pariik.saayaa.m patanaat yu.smaan rak.si.syati, pariik.saa ca yad yu.smaabhi.h so.dhu.m "sakyate tadartha.m tayaa saha nistaarasya panthaana.m niruupayi.syati|
ⅩⅣ he priyabhraatara.h, devapuujaato duuram apasarata|
ⅩⅤ aha.m yu.smaan vij naan matvaa prabhaa.se mayaa yat kathyate tad yu.smaabhi rvivicyataa.m|
ⅩⅥ yad dhanyavaadapaatram asmaabhi rdhanya.m gadyate tat ki.m khrii.s.tasya "so.nitasya sahabhaagitva.m nahi? ya"sca puupo.asmaabhi rbhajyate sa ki.m khrii.s.tasya vapu.sa.h sahabhaagitva.m nahi?
ⅩⅦ vaya.m bahava.h santo.apyekapuupasvaruupaa ekavapu.hsvaruupaa"sca bhavaama.h, yato vaya.m sarvva ekapuupasya sahabhaagina.h|
ⅩⅧ yuuya.m "saariirikam israayeliiyava.m"sa.m niriik.sadhva.m| ye baliinaa.m maa.msaani bhu njate te ki.m yaj navedyaa.h sahabhaagino na bhavanti?
ⅩⅨ ityanena mayaa ki.m kathyate? devataa vaastavikii devataayai balidaana.m vaa vaastavika.m ki.m bhavet?
ⅩⅩ tannahi kintu bhinnajaatibhi rye balayo diiyante ta ii"svaraaya tannahi bhuutebhyaeva diiyante tasmaad yuuya.m yad bhuutaanaa.m sahabhaagino bhavathetyaha.m naabhila.saami|
ⅩⅪ prabho.h ka.msena bhuutaanaamapi ka.msena paana.m yu.smaabhirasaadhya.m; yuuya.m prabho rbhojyasya bhuutaanaamapi bhojyasya sahabhaagino bhavitu.m na "saknutha|
ⅩⅫ vaya.m ki.m prabhu.m sparddhi.syaamahe? vaya.m ki.m tasmaad balavanta.h?
ⅩⅩⅢ maa.m prati sarvva.m karmmaaprati.siddha.m kintu na sarvva.m hitajanaka.m sarvvam aprati.siddha.m kintu na sarvva.m ni.s.thaajanaka.m|
ⅩⅩⅣ aatmahita.h kenaapi na ce.s.titavya.h kintu sarvvai.h parahita"sce.s.titavya.h|
ⅩⅩⅤ aapa.ne yat krayya.m tad yu.smaabhi.h sa.mvedasyaartha.m kimapi na p.r.s.tvaa bhujyataa.m
ⅩⅩⅥ yata.h p.rthivii tanmadhyastha nca sarvva.m parame"svarasya|
ⅩⅩⅦ aparam avi"svaasilokaanaa.m kenacit nimantritaa yuuya.m yadi tatra jigami.satha tarhi tena yad yad upasthaapyate tad yu.smaabhi.h sa.mvedasyaartha.m kimapi na p.r.s.tvaa bhujyataa.m|
ⅩⅩⅧ kintu tatra yadi ka"scid yu.smaan vadet bhak.syametad devataayaa.h prasaada iti tarhi tasya j naapayituranurodhaat sa.mvedasyaartha nca tad yu.smaabhi rna bhoktavya.m| p.rthivii tanmadhyastha nca sarvva.m parame"svarasya,
ⅩⅩⅨ satyametat, kintu mayaa ya.h sa.mvedo nirddi"syate sa tava nahi parasyaiva|
ⅩⅩⅩ anugrahapaatre.na mayaa dhanyavaada.m k.rtvaa yad bhujyate tatkaara.naad aha.m kuto nindi.sye?
ⅩⅩⅪ tasmaad bhojana.m paanam anyadvaa karmma kurvvadbhi ryu.smaabhi.h sarvvameve"svarasya mahimna.h prakaa"saartha.m kriyataa.m|
ⅩⅩⅫ yihuudiiyaanaa.m bhinnajaatiiyaanaam ii"svarasya samaajasya vaa vighnajanakai ryu.smaabhi rna bhavitavya.m|
ⅩⅩⅩⅢ ahamapyaatmahitam ace.s.tamaano bahuunaa.m paritraa.naartha.m te.saa.m hita.m ce.s.tamaana.h sarvvavi.saye sarvve.saa.m tu.s.tikaro bhavaamiityanenaaha.m yadvat khrii.s.tasyaanugaamii tadvad yuuya.m mamaanugaamino bhavata|