Ⅰ aha.m kim eka.h prerito naasmi? kimaha.m svatantro naasmi? asmaaka.m prabhu ryii"su.h khrii.s.ta.h ki.m mayaa naadar"si? yuuyamapi ki.m prabhunaa madiiya"sramaphalasvaruupaa na bhavatha?
Ⅱ anyalokaanaa.m k.rte yadyapyaha.m prerito na bhaveya.m tathaaca yu.smatk.rte prerito.asmi yata.h prabhunaa mama preritatvapadasya mudraasvaruupaa yuuyamevaadhve|
Ⅲ ye lokaa mayi do.samaaropayanti taan prati mama pratyuttarametat|
Ⅳ bhojanapaanayo.h kimasmaaka.m k.samataa naasti?
Ⅴ anye preritaa.h prabho rbhraatarau kaiphaa"sca yat kurvvanti tadvat kaa ncit dharmmabhaginii.m vyuuhya tayaa saarddha.m paryya.titu.m vaya.m ki.m na "saknuma.h?
Ⅵ saa.msaarika"sramasya parityaagaat ki.m kevalamaha.m bar.nabbaa"sca nivaaritau?
Ⅶ nijadhanavyayena ka.h sa.mgraama.m karoti? ko vaa draak.saak.setra.m k.rtvaa tatphalaani na bhu"nkte? ko vaa pa"suvraja.m paalayan tatpayo na pivati?
Ⅷ kimaha.m kevalaa.m maanu.sikaa.m vaaca.m vadaami? vyavasthaayaa.m kimetaad.r"sa.m vacana.m na vidyate?
Ⅸ muusaavyavasthaagranthe likhitamaaste, tva.m "sasyamarddakav.r.sasyaasya.m na bha.mtsyasiiti| ii"svare.na baliivarddaanaameva cintaa ki.m kriyate?
Ⅹ ki.m vaa sarvvathaasmaaka.m k.rte tadvacana.m tenokta.m? asmaakameva k.rte tallikhita.m| ya.h k.setra.m kar.sati tena pratyaa"saayuktena kar.s.tavya.m, ya"sca "sasyaani marddayati tena laabhapratyaa"saayuktena mardditavya.m|
Ⅺ yu.smatk.rte.asmaabhi.h paaratrikaa.ni biijaani ropitaani, ato yu.smaakamaihikaphalaanaa.m vayam a.m"sino bhavi.syaama.h kimetat mahat karmma?
Ⅻ yu.smaasu yo.adhikaarastasya bhaagino yadyanye bhaveyustarhyasmaabhistato.adhika.m ki.m tasya bhaagibhi rna bhavitavya.m? adhikantu vaya.m tenaadhikaare.na na vyavah.rtavanta.h kintu khrii.s.tiiyasusa.mvaadasya ko.api vyaaghaato.asmaabhiryanna jaayeta tadartha.m sarvva.m sahaamahe|
ⅩⅢ apara.m ye pavitravastuunaa.m paricaryyaa.m kurvvanti te pavitravastuto bhak.syaa.ni labhante, ye ca vedyaa.h paricaryyaa.m kurvvanti te vedisthavastuunaam a.m"sino bhavantyetad yuuya.m ki.m na vida?
ⅩⅣ tadvad ye susa.mvaada.m gho.sayanti tai.h susa.mvaadena jiivitavyamiti prabhunaadi.s.ta.m|
ⅩⅤ ahamete.saa.m sarvve.saa.m kimapi naa"sritavaan maa.m prati tadanusaaraat aacaritavyamityaa"sayenaapi patramida.m mayaa na likhyate yata.h kenaapi janena mama ya"saso mudhaakara.naat mama mara.na.m vara.m|
ⅩⅥ susa.mvaadaghe.sa.naat mama ya"so na jaayate yatastadgho.sa.na.m mamaava"syaka.m yadyaha.m susa.mvaada.m na gho.sayeya.m tarhi maa.m dhik|
ⅩⅦ icchukena tat kurvvataa mayaa phala.m lapsyate kintvanicchuke.api mayi tatkarmma.no bhaaro.arpito.asti|
ⅩⅧ etena mayaa labhya.m phala.m ki.m? susa.mvaadena mama yo.adhikaara aaste ta.m yadabhadrabhaavena naacareya.m tadartha.m susa.mvaadagho.sa.nasamaye tasya khrii.s.tiiyasusa.mvaadasya nirvyayiikara.nameva mama phala.m|
ⅩⅨ sarvve.saam anaayatto.aha.m yad bhuuri"so lokaan pratipadye tadartha.m sarvve.saa.m daasatvama"ngiik.rtavaan|
ⅩⅩ yihuudiiyaan yat pratipadye tadartha.m yihuudiiyaanaa.m k.rte yihuudiiya_ivaabhava.m| ye ca vyavasthaayattaastaan yat pratipadye tadartha.m vyavasthaanaayatto yo.aha.m so.aha.m vyavasthaayattaanaa.m k.rte vyavasthaayatta_ivaabhava.m|
ⅩⅪ ye caalabdhavyavasthaastaan yat pratipadye tadartham ii"svarasya saak.saad alabdhavyavastho na bhuutvaa khrii.s.tena labdhavyavastho yo.aha.m so.aham alabdhavyavasthaanaa.m k.rte.alabdhavyavastha ivaabhava.m|
ⅩⅫ durbbalaan yat pratipadye tadarthamaha.m durbbalaanaa.m k.rte durbbala_ivaabhava.m| ittha.m kenaapi prakaare.na katipayaa lokaa yanmayaa paritraa.na.m praapnuyustadartha.m yo yaad.r"sa aasiit tasya k.rte .aha.m taad.r"sa_ivaabhava.m|
ⅩⅩⅢ id.r"sa aacaara.h susa.mvaadaartha.m mayaa kriyate yato.aha.m tasya phalaanaa.m sahabhaagii bhavitumicchaami|
ⅩⅩⅣ pa.nyalaabhaartha.m ye dhaavanti dhaavataa.m te.saa.m sarvve.saa.m kevala eka.h pa.nya.m labhate yu.smaabhi.h kimetanna j naayate? ato yuuya.m yathaa pa.nya.m lapsyadhve tathaiva dhaavata|
ⅩⅩⅤ mallaa api sarvvabhoge parimitabhogino bhavanti te tu mlaanaa.m sraja.m lipsante kintu vayam amlaanaa.m lipsaamahe|
ⅩⅩⅥ tasmaad ahamapi dhaavaami kintu lak.syamanuddi"sya dhaavaami tannahi| aha.m malla_iva yudhyaami ca kintu chaayaamaaghaatayanniva yudhyaami tannahi|
ⅩⅩⅦ itaraan prati susa.mvaada.m gho.sayitvaaha.m yat svayamagraahyo na bhavaami tadartha.m deham aahanmi va"siikurvve ca|