Ⅰ apara.m yu.smaaka.m madhye vyabhicaaro vidyate sa ca vyabhicaarastaad.r"so yad devapuujakaanaa.m madhye.api tattulyo na vidyate phalato yu.smaakameko jano vimaat.rgamana.m k.rruta iti vaarttaa sarvvatra vyaaptaa|
Ⅱ tathaaca yuuya.m darpadhmaataa aadhbe, tat karmma yena k.rta.m sa yathaa yu.smanmadhyaad duuriikriyate tathaa "soko yu.smaabhi rna kriyate kim etat?
Ⅲ avidyamaane madiiya"sariire mamaatmaa yu.smanmadhye vidyate ato.aha.m vidyamaana iva tatkarmmakaari.no vicaara.m ni"scitavaan,
Ⅳ asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya naamnaa yu.smaaka.m madiiyaatmana"sca milane jaate .asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya "sakte.h saahaayyena
Ⅴ sa nara.h "sariiranaa"saarthamasmaabhi.h "sayataano haste samarpayitavyastato.asmaaka.m prabho ryii"so rdivase tasyaatmaa rak.saa.m gantu.m "sak.syati|
Ⅵ yu.smaaka.m darpo na bhadraaya yuuya.m kimetanna jaaniitha, yathaa, vikaara.h k.rtsna"saktuunaa.m svalpaki.nvena jaayate|
Ⅶ yuuya.m yat naviina"saktusvaruupaa bhaveta tadartha.m puraatana.m ki.nvam avamaarjjata yato yu.smaabhi.h ki.nva"suunyai rbhavitavya.m| aparam asmaaka.m nistaarotsaviiyame.sa"saavako ya.h khrii.s.ta.h so.asmadartha.m baliik.rto .abhavat|
Ⅷ ata.h puraatanaki.nvenaarthato du.s.tataajighaa.msaaruupe.na ki.nvena tannahi kintu saaralyasatyatvaruupayaa ki.nva"suunyatayaasmaabhirutsava.h karttavya.h|
Ⅸ vyaabhicaari.naa.m sa.msargo yu.smaabhi rvihaatavya iti mayaa patre likhita.m|
Ⅹ kintvaihikalokaanaa.m madhye ye vyabhicaari.no lobhina upadraavi.no devapuujakaa vaa te.saa.m sa.msarga.h sarvvathaa vihaatavya iti nahi, vihaatavye sati yu.smaabhi rjagato nirgantavyameva|
Ⅺ kintu bhraat.rtvena vikhyaata.h ka"scijjano yadi vyabhicaarii lobhii devapuujako nindako madyapa upadraavii vaa bhavet tarhi taad.r"sena maanavena saha bhojanapaane.api yu.smaabhi rna karttavye ityadhunaa mayaa likhita.m|
Ⅻ samaajabahi.hsthitaanaa.m lokaanaa.m vicaarakara.ne mama ko.adhikaara.h? kintu tadantargataanaa.m vicaara.na.m yu.smaabhi.h ki.m na karttavya.m bhavet?
ⅩⅢ bahi.hsthaanaa.m tu vicaara ii"svare.na kaari.syate| ato yu.smaabhi.h sa paatakii svamadhyaad bahi.skriyataa.m|