Ⅰ yu.smaakamekasya janasyaapare.na saha vivaade jaate sa pavitralokai rvicaaramakaarayan kim adhaarmmikalokai rvicaarayitu.m protsahate?
Ⅱ jagato.api vicaara.na.m pavitralokai.h kaari.syata etad yuuya.m ki.m na jaaniitha? ato jagad yadi yu.smaabhi rvicaarayitavya.m tarhi k.sudratamavicaare.su yuuya.m kimasamarthaa.h?
Ⅲ duutaa apyasmaabhi rvicaarayi.syanta iti ki.m na jaaniitha? ata aihikavi.sayaa.h kim asmaabhi rna vicaarayitavyaa bhaveyu.h?
Ⅳ aihikavi.sayasya vicaare yu.smaabhi.h karttavye ye lokaa.h samitau k.sudratamaasta eva niyujyantaa.m|
Ⅴ aha.m yu.smaan trapayitumicchan vadaami y.r.smanmadhye kimeko.api manu.syastaad.rg buddhimaannahi yo bhraat.rvivaadavicaara.ne samartha.h syaat?
Ⅵ ki ncaiko bhraataa bhraatraanyena kimavi"svaasinaa.m vicaarakaa.naa.m saak.saad vivadate? ya.smanmadhye vivaadaa vidyanta etadapi yu.smaaka.m do.sa.h|
Ⅶ yuuya.m kuto.anyaayasahana.m k.satisahana.m vaa "sreyo na manyadhve?
Ⅷ kintu yuuyamapi bhraat.rneva pratyanyaaya.m k.sati nca kurutha kimetat?
Ⅸ ii"svarasya raajye.anyaayakaari.naa.m lokaanaamadhikaaro naastyetad yuuya.m ki.m na jaaniitha? maa va ncyadhva.m, ye vyabhicaari.no devaarccina.h paaradaarikaa.h striivadaacaari.na.h pu.mmaithunakaari.nastaskaraa
Ⅹ lobhino madyapaa nindakaa upadraavi.no vaa ta ii"svarasya raajyabhaagino na bhavi.syanti|
Ⅺ yuuya ncaiva.mvidhaa lokaa aasta kintu prabho ryii"so rnaamnaasmadii"svarasyaatmanaa ca yuuya.m prak.saalitaa.h paavitaa.h sapu.nyiik.rtaa"sca|
Ⅻ madartha.m sarvva.m dravyam aprati.siddha.m kintu na sarvva.m hitajanaka.m|madartha.m sarvvamaprati.siddha.m tathaapyaha.m kasyaapi dravyasya va"siik.rto na bhavi.syaami|
ⅩⅢ udaraaya bhak.syaa.ni bhak.syebhya"scodara.m, kintu bhak.syodare ii"svare.na naa"sayi.syete; apara.m deho na vyabhicaaraaya kintu prabhave prabhu"sca dehaaya|
ⅩⅣ ya"sce"svara.h prabhumutthaapitavaan sa sva"saktyaasmaanapyutthaapayi.syati|
ⅩⅤ yu.smaaka.m yaani "sariiraa.ni taani khrii.s.tasyaa"ngaaniiti ki.m yuuya.m na jaaniitha? ata.h khrii.s.tasya yaanya"ngaani taani mayaapah.rtya ve"syaayaa a"ngaani ki.m kaari.syante? tanna bhavatu|
ⅩⅥ ya.h ka"scid ve"syaayaam aasajyate sa tayaa sahaikadeho bhavati ki.m yuuyametanna jaaniitha? yato likhitamaaste, yathaa, tau dvau janaavekaa"ngau bhavi.syata.h|
ⅩⅦ maanavaa yaanyanyaani kalu.saa.ni kurvvate taani vapu rna samaavi"santi kintu vyabhicaari.naa svavigrahasya viruddha.m kalma.sa.m kriyate|
ⅩⅧ maanavaa yaanyanyaani kalu.saa.ni kurvvate taani vapu rna samaavi"santi kintu vyabhicaari.naa svavigrahasya viruddha.m kalma.sa.m kriyate|
ⅩⅨ yu.smaaka.m yaani vapuu.msi taani yu.smadanta.hsthitasye"svaraallabdhasya pavitrasyaatmano mandiraa.ni yuuya nca sve.saa.m svaamino naadhve kimetad yu.smaabhi rna j naayate?
ⅩⅩ yuuya.m muulyena kriitaa ato vapurmanobhyaam ii"svaro yu.smaabhi.h puujyataa.m yata ii"svara eva tayo.h svaamii|