Ⅰ apara nca yu.smaabhi rmaa.m prati yat patramalekhi tasyottarametat, yo.sito.aspar"sana.m manujasya vara.m;
Ⅱ kintu vyabhicaarabhayaad ekaikasya pu.msa.h svakiiyabhaaryyaa bhavatu tadvad ekaikasyaa yo.sito .api svakiiyabharttaa bhavatu|
Ⅲ bhaaryyaayai bhartraa yadyad vitara.niiya.m tad vitiiryyataa.m tadvad bhartre.api bhaaryyayaa vitara.niiya.m vitiiryyataa.m|
Ⅳ bhaaryyaayaa.h svadehe svatva.m naasti bharttureva, tadvad bhartturapi svadehe svatva.m naasti bhaaryyaayaa eva|
Ⅴ upo.sa.napraarthanayo.h sevanaartham ekamantra.naanaa.m yu.smaaka.m kiyatkaala.m yaavad yaa p.rthaksthiti rbhavati tadanyo vicchedo yu.smanmadhye na bhavatu, tata.h param indriyaa.naam adhairyyaat "sayataan yad yu.smaan pariik.saa.m na nayet tadartha.m punarekatra milata|
Ⅵ etad aade"sato nahi kintvanuj naata eva mayaa kathyate,
Ⅶ yato mamaavastheva sarvvamaanavaanaamavasthaa bhavatviti mama vaa nchaa kintvii"svaraad ekenaiko varo.anyena caanyo vara itthamekaikena svakiiyavaro labdha.h|
Ⅷ aparam ak.rtavivaahaan vidhavaa"sca prati mamaitannivedana.m mameva te.saamavasthiti rbhadraa;
Ⅸ ki nca yadi tairindriyaa.ni niyantu.m na "sakyante tarhi vivaaha.h kriyataa.m yata.h kaamadahanaad vyuu.dhatva.m bhadra.m|
Ⅹ ye ca k.rtavivaahaaste mayaa nahi prabhunaivaitad aaj naapyante|
Ⅺ bhaaryyaa bhartt.rta.h p.rthak na bhavatu| yadi vaa p.rthagbhuutaa syaat tarhi nirvivaahaa ti.s.thatu sviiyapatinaa vaa sandadhaatu bharttaapi bhaaryyaa.m na tyajatu|
Ⅻ itaraan janaan prati prabhu rna braviiti kintvaha.m braviimi; kasyacid bhraaturyo.sid avi"svaasinii satyapi yadi tena sahavaase tu.syati tarhi saa tena na tyajyataa.m|
ⅩⅢ tadvat kasyaa"scid yo.sita.h patiravi"svaasii sannapi yadi tayaa sahavaase tu.syati tarhi sa tayaa na tyajyataa.m|
ⅩⅣ yato.avi"svaasii bharttaa bhaaryyayaa pavitriibhuuta.h, tadvadavi"svaasinii bhaaryyaa bhartraa pavitriibhuutaa; noced yu.smaakamapatyaanya"suciinyabhavi.syan kintvadhunaa taani pavitraa.ni santi|
ⅩⅤ avi"svaasii jano yadi vaa p.rthag bhavati tarhi p.rthag bhavatu; etena bhraataa bhaginii vaa na nibadhyate tathaapi vayamii"svare.na "saantaye samaahuutaa.h|
ⅩⅥ he naari tava bharttu.h paritraa.na.m tvatto bhavi.syati na veti tvayaa ki.m j naayate? he nara tava jaayaayaa.h paritraa.na.m tvatteा bhavi.syati na veti tvayaa ki.m j naayate?
ⅩⅦ ekaiko jana.h parame"svaraallabdha.m yad bhajate yasyaa ncaavasthaayaam ii"svare.naahvaayi tadanusaare.naivaacaratu tadaha.m sarvvasamaajasthaan aadi"saami|
ⅩⅧ chinnatvag bh.rtvaa ya aahuuta.h sa prak.r.s.tatvak na bhavatu, tadvad achinnatvag bhuutvaa ya aahuuta.h sa chinnatvak na bhavatu|
ⅩⅨ tvakcheda.h saaro nahi tadvadatvakchedo.api saaro nahi kintvii"svarasyaaj naanaa.m paalanameva|
ⅩⅩ yo jano yasyaamavasthaayaamaahvaayi sa tasyaamevaavati.s.thataa.m|
ⅩⅪ daasa.h san tva.m kimaahuuto.asi? tanmaa cintaya, tathaaca yadi svatantro bhavitu.m "saknuyaastarhi tadeva v.r.nu|
ⅩⅫ yata.h prabhunaahuuto yo daasa.h sa prabho rmocitajana.h| tadvad tenaahuuta.h svatantro jano.api khrii.s.tasya daasa eva|
ⅩⅩⅢ yuuya.m muulyena kriitaa ato heto rmaanavaanaa.m daasaa maa bhavata|
ⅩⅩⅣ he bhraataro yasyaamavasthaayaa.m yasyaahvaanamabhavat tayaa sa ii"svarasya saak.saat ti.s.thatu|
ⅩⅩⅤ aparam ak.rtavivaahaan janaan prati prabho.h ko.apyaade"so mayaa na labdha.h kintu prabhoranukampayaa vi"svaasyo bhuuto.aha.m yad bhadra.m manye tad vadaami|
ⅩⅩⅥ varttamaanaat kle"sasamayaat manu.syasyaanuu.dhatva.m bhadramiti mayaa budhyate|
ⅩⅩⅦ tva.m ki.m yo.siti nibaddho.asi tarhi mocana.m praaptu.m maa yatasva| ki.m vaa yo.sito mukto.asi? tarhi jaayaa.m maa gave.saya|
ⅩⅩⅧ vivaaha.m kurvvataa tvayaa kimapi naapaaraadhyate tadvad vyuuhyamaanayaa yuvatyaapi kimapi naaparaadhyate tathaaca taad.r"sau dvau janau "saariirika.m kle"sa.m lapsyete kintu yu.smaan prati mama karu.naa vidyate|
ⅩⅩⅨ he bhraataro.ahamida.m braviimi, ita.h para.m samayo.atiiva sa.mk.sipta.h,
ⅩⅩⅩ ata.h k.rtadaarairak.rtadaarairiva rudadbhi"scaarudadbhiriva saanandai"sca niraanandairiva kret.rbhi"scaabhaagibhirivaacaritavya.m
ⅩⅩⅪ ye ca sa.msaare caranti tai rnaaticaritavya.m yata ihaleाkasya kautuko vicalati|
ⅩⅩⅫ kintu yuuya.m yanni"scintaa bhaveteti mama vaa nchaa| ak.rtavivaaho jano yathaa prabhu.m parito.sayet tathaa prabhu.m cintayati,
ⅩⅩⅩⅢ kintu k.rtavivaaho jano yathaa bhaaryyaa.m parito.sayet tathaa sa.msaara.m cintayati|
ⅩⅩⅩⅣ tadvad uu.dhayo.sito .anuu.dhaa vi"si.syate| yaanuu.dhaa saa yathaa kaayamanaso.h pavitraa bhavet tathaa prabhu.m cintayati yaa co.dhaa saa yathaa bharttaara.m parito.sayet tathaa sa.msaara.m cintayati|
ⅩⅩⅩⅤ aha.m yad yu.smaan m.rgabandhinyaa parik.sipeya.m tadartha.m nahi kintu yuuya.m yadaninditaa bhuutvaa prabho.h sevane.abaadham aasaktaa bhaveta tadarthametaani sarvvaa.ni yu.smaaka.m hitaaya mayaa kathyante|
ⅩⅩⅩⅥ kasyacit kanyaayaa.m yauvanapraaptaayaa.m yadi sa tasyaa anuu.dhatva.m nindaniiya.m vivaaha"sca saadhayitavya iti manyate tarhi yathaabhilaa.sa.m karotu, etena kimapi naaparaatsyati vivaaha.h kriyataa.m|
ⅩⅩⅩⅦ kintu du.hkhenaakli.s.ta.h ka"scit pitaa yadi sthiramanogata.h svamano.abhilaa.sasaadhane samartha"sca syaat mama kanyaa mayaa rak.sitavyeti manasi ni"scinoti ca tarhi sa bhadra.m karmma karoti|
ⅩⅩⅩⅧ ato yo vivaaha.m karoti sa bhadra.m karmma karoti ya"sca vivaaha.m na karoti sa bhadratara.m karmma karoti|
ⅩⅩⅩⅨ yaavatkaala.m pati rjiivati taavad bhaaryyaa vyavasthayaa nibaddhaa ti.s.thati kintu patyau mahaanidraa.m gate saa muktiibhuuya yamabhila.sati tena saha tasyaa vivaaho bhavitu.m "saknoti, kintvetat kevala.m prabhubhaktaanaa.m madhye|
ⅩⅬ tathaaca saa yadi ni.spatikaa ti.s.thati tarhi tasyaa.h k.sema.m bhavi.syatiiti mama bhaava.h| aparam ii"svarasyaatmaa mamaapyanta rvidyata iti mayaa budhyate|