yaakuuba.h patra.m
Ⅰ ii"svarasya prabho ryii"sukhrii.s.tasya ca daaso yaakuub vikiir.niibhuutaan dvaada"sa.m va.m"saan prati namask.rtya patra.m likhati|
Ⅱ he mama bhraatara.h, yuuya.m yadaa bahuvidhapariik.saa.su nipatata tadaa tat puur.naanandasya kaara.na.m manyadhva.m|
Ⅲ yato yu.smaaka.m vi"svaasasya pariik.sitatvena dhairyya.m sampaadyata iti jaaniitha|
Ⅳ tacca dhairyya.m siddhaphala.m bhavatu tena yuuya.m siddhaa.h sampuur.naa"sca bhavi.syatha kasyaapi gu.nasyaabhaava"sca yu.smaaka.m na bhavi.syati|
Ⅴ yu.smaaka.m kasyaapi j naanaabhaavo yadi bhavet tarhi ya ii"svara.h saralabhaavena tiraskaara nca vinaa sarvvebhyo dadaati tata.h sa yaacataa.m tatastasmai daayi.syate|
Ⅵ kintu sa ni.hsandeha.h san vi"svaasena yaacataa.m yata.h sandigdho maanavo vaayunaa caalitasyotplavamaanasya ca samudratara"ngasya sad.r"so bhavati|
Ⅶ taad.r"so maanava.h prabho.h ki ncit praapsyatiiti na manyataa.m|
Ⅷ dvimanaa loka.h sarvvagati.su ca ncalo bhavati|
Ⅸ yo bhraataa namra.h sa nijonnatyaa "slaaghataa.m|
Ⅹ ya"sca dhanavaan sa nijanamratayaa "slaaghataa.myata.h sa t.r.napu.spavat k.saya.m gami.syati|
Ⅺ yata.h sataapena suuryye.noditya t.r.na.m "so.syate tatpu.spa nca bhra"syati tena tasya ruupasya saundaryya.m na"syati tadvad dhaniloko.api sviiyamuu.dhatayaa mlaasyati|
Ⅻ yo jana.h pariik.saa.m sahate sa eva dhanya.h, yata.h pariik.sitatva.m praapya sa prabhunaa svapremakaaribhya.h pratij naata.m jiivanamuku.ta.m lapsyate|
ⅩⅢ ii"svaro maa.m pariik.sata iti pariik.saasamaye ko.api na vadatu yata.h paapaaye"svarasya pariik.saa na bhavati sa ca kamapi na pariik.sate|
ⅩⅣ kintu ya.h ka"scit sviiyamanovaa nchayaak.r.syate lobhyate ca tasyaiva pariik.saa bhavati|
ⅩⅤ tasmaat saa manovaa nchaa sagarbhaa bhuutvaa du.sk.rti.m prasuute du.sk.rti"sca pari.naama.m gatvaa m.rtyu.m janayati|
ⅩⅥ he mama priyabhraatara.h, yuuya.m na bhraamyata|
ⅩⅦ yat ki ncid uttama.m daana.m puur.no vara"sca tat sarvvam uurddhvaad arthato yasmin da"saantara.m parivarttanajaatacchaayaa vaa naasti tasmaad diiptyaakaraat pituravarohati|
ⅩⅧ tasya s.r.s.tavastuunaa.m madhye vaya.m yat prathamaphalasvaruupaa bhavaamastadartha.m sa svecchaata.h satyamatasya vaakyenaasmaan janayaamaasa|
ⅩⅨ ataeva he mama priyabhraatara.h, yu.smaakam ekaiko jana.h "srava.ne tvarita.h kathane dhiira.h krodhe.api dhiiro bhavatu|
ⅩⅩ yato maanavasya krodha ii"svariiyadharmma.m na saadhayati|
ⅩⅪ ato heto ryuuya.m sarvvaam a"sucikriyaa.m du.s.tataabaahulya nca nik.sipya yu.smanmanasaa.m paritraa.ne samartha.m ropita.m vaakya.m namrabhaavena g.rhliita|
ⅩⅫ apara nca yuuya.m kevalam aatmava ncayitaaro vaakyasya "srotaaro na bhavata kintu vaakyasya karmmakaari.no bhavata|
ⅩⅩⅢ yato ya.h ka"scid vaakyasya karmmakaarii na bhuutvaa kevala.m tasya "srotaa bhavati sa darpa.ne sviiya"saariirikavadana.m niriik.samaa.nasya manujasya sad.r"sa.h|
ⅩⅩⅣ aatmaakaare d.r.s.te sa prasthaaya kiid.r"sa aasiit tat tatk.sa.naad vismarati|
ⅩⅩⅤ kintu ya.h ka"scit natvaa mukte.h siddhaa.m vyavasthaam aalokya ti.s.thati sa vism.rtiyukta.h "srotaa na bhuutvaa karmmakarttaiva san svakaaryye dhanyo bhavi.syati|
ⅩⅩⅥ anaayattarasana.h san ya.h ka"scit svamano va ncayitvaa sva.m bhakta.m manyate tasya bhakti rmudhaa bhavati|
ⅩⅩⅦ kle"sakaale pit.rhiinaanaa.m vidhavaanaa nca yad avek.sa.na.m sa.msaaraacca ni.skala"nkena yad aatmarak.sa.na.m tadeva piturii"svarasya saak.saat "suci rnirmmalaa ca bhakti.h|