Ⅰ he mama bhraatara.h, yuuyam asmaaka.m tejasvina.h prabho ryii"sukhrii.s.tasya dharmma.m mukhaapek.sayaa na dhaarayata|
Ⅱ yato yu.smaaka.m sabhaayaa.m svar.naa"nguriiyakayukte bhraaji.s.nuparicchade puru.se pravi.s.te malinavastre kasmi.m"scid daridre.api pravi.s.te
Ⅲ yuuya.m yadi ta.m bhraaji.s.nuparicchadavasaana.m jana.m niriik.sya vadeta bhavaan atrottamasthaana upavi"satviti ki nca ta.m daridra.m yadi vadeta tvam amusmin sthaane ti.s.tha yadvaatra mama paadapii.tha upavi"seti,
Ⅳ tarhi mana.hsu vi"se.sya yuuya.m ki.m kutarkai.h kuvicaarakaa na bhavatha?
Ⅴ he mama priyabhraatara.h, "s.r.nuta, sa.msaare ye daridraastaan ii"svaro vi"svaasena dhanina.h svapremakaaribhya"sca prati"srutasya raajyasyaadhikaari.na.h karttu.m ki.m na variitavaan? kintu daridro yu.smaabhiravaj naayate|
Ⅵ dhanavanta eva ki.m yu.smaan nopadravanti balaacca vicaaraasanaanaa.m samiipa.m na nayanti?
Ⅶ yu.smadupari parikiirttita.m parama.m naama ki.m taireva na nindyate?
Ⅷ ki nca tva.m svasamiipavaasini svaatmavat priiyasva, etacchaastriiyavacanaanusaarato yadi yuuya.m raajakiiyavyavasthaa.m paalayatha tarhi bhadra.m kurutha|
Ⅸ yadi ca mukhaapek.saa.m kurutha tarhi paapam aacaratha vyavasthayaa caaj naala"nghina iva duu.syadhve|
Ⅹ yato ya.h ka"scit k.rtsnaa.m vyavasthaa.m paalayati sa yadyekasmin vidhau skhalati tarhi sarvve.saam aparaadhii bhavati|
Ⅺ yato hetostva.m paradaaraan maa gaccheti ya.h kathitavaan sa eva narahatyaa.m maa kuryyaa ityapi kathitavaan tasmaat tva.m paradaaraan na gatvaa yadi narahatyaa.m karo.si tarhi vyavasthaala"nghii bhavasi|
Ⅻ mukte rvyavasthaato ye.saa.m vicaare.na bhavitavya.m taad.r"saa lokaa iva yuuya.m kathaa.m kathayata karmma kuruta ca|
ⅩⅢ yo dayaa.m naacarati tasya vicaaro nirddayena kaari.syate, kintu dayaa vicaaram abhibhavi.syati|
ⅩⅣ he mama bhraatara.h, mama pratyayo.astiiti ya.h kathayati tasya karmmaa.ni yadi na vidyanta tarhi tena ki.m phala.m? tena pratyayena ki.m tasya paritraa.na.m bhavitu.m "saknoti?
ⅩⅤ ke.sucid bhraat.r.su bhaginii.su vaa vasanahiine.su praatyahikaahaarahiine.su ca satsu yu.smaaka.m ko.api tebhya.h "sariiraartha.m prayojaniiyaani dravyaa.ni na datvaa yadi taan vadet,
ⅩⅥ yuuya.m saku"sala.m gatvo.s.nagaatraa bhavata t.rpyata ceti tarhyetena ki.m phala.m?
ⅩⅦ tadvat pratyayo yadi karmmabhi ryukto na bhavet tarhyekaakitvaat m.rta evaaste|
ⅩⅧ ki nca ka"scid ida.m vadi.syati tava pratyayo vidyate mama ca karmmaa.ni vidyante, tva.m karmmahiina.m svapratyaya.m maa.m dar"saya tarhyahamapi matkarmmabhya.h svapratyaya.m tvaa.m dar"sayi.syaami|
ⅩⅨ eka ii"svaro .astiiti tva.m pratye.si| bhadra.m karo.si| bhuutaa api tat pratiyanti kampante ca|
ⅩⅩ kintu he nirbbodhamaanava, karmmahiina.h pratyayo m.rta evaastyetad avagantu.m kim icchasi?
ⅩⅪ asmaaka.m puurvvapuru.so ya ibraahiim svaputram ishaaka.m yaj navedyaam uts.r.s.tavaan sa ki.m karmmabhyo na sapu.nyiik.rta.h?
ⅩⅫ pratyaye tasya karmma.naa.m sahakaari.ni jaate karmmabhi.h pratyaya.h siddho .abhavat tat ki.m pa"syasi?
ⅩⅩⅢ ittha nceda.m "saastriiyavacana.m saphalam abhavat, ibraahiim parame"svare vi"svasitavaan tacca tasya pu.nyaayaaga.nyata sa ce"svarasya mitra iti naama labdhavaan|
ⅩⅩⅣ pa"syata maanava.h karmmabhya.h sapu.nyiikriyate na caikaakinaa pratyayena|
ⅩⅩⅤ tadvad yaa raahabnaamikaa vaaraa"nganaa caaraan anug.rhyaapare.na maarge.na visasarja saapi ki.m karmmabhyo na sapu.nyiik.rtaa?
ⅩⅩⅥ ataevaatmahiino deho yathaa m.rto.asti tathaiva karmmahiina.h pratyayo.api m.rto.asti|