Ⅰ he mama bhraatara.h, "sik.sakairasmaabhi rgurutarada.n.do lapsyata iti j naatvaa yuuyam aneke "sik.sakaa maa bhavata|
Ⅱ yata.h sarvve vaya.m bahuvi.saye.su skhalaama.h, ya.h ka"scid vaakye na skhalati sa siddhapuru.sa.h k.rtsna.m va"siikarttu.m samartha"scaasti|
Ⅲ pa"syata vayam a"svaan va"siikarttu.m te.saa.m vaktre.su khaliinaan nidhaaya te.saa.m k.rtsna.m "sariiram anuvarttayaama.h|
Ⅳ pa"syata ye potaa atiiva b.rhadaakaaraa.h praca.n.davaatai"sca caalitaaste.api kar.nadhaarasya mano.abhimataad atik.sudre.na kar.nena vaa nchita.m sthaana.m pratyanuvarttante|
Ⅴ tadvad rasanaapi k.sudrataraa"nga.m santii darpavaakyaani bhaa.sate| pa"sya kiid.r"nmahaara.nya.m dahyate .alpena vahninaa|
Ⅵ rasanaapi bhaved vahniradharmmaruupapi.s.tape| asmada"nge.su rasanaa taad.r"sa.m santi.s.thati saa k.rtsna.m deha.m kala"nkayati s.r.s.tirathasya cakra.m prajvalayati narakaanalena jvalati ca|
Ⅶ pa"supak.syurogajalacaraa.naa.m sarvve.saa.m svabhaavo damayitu.m "sakyate maanu.sikasvabhaavena damayaa ncakre ca|
Ⅷ kintu maanavaanaa.m kenaapi jihvaa damayitu.m na "sakyate saa na nivaaryyam ani.s.ta.m halaahalavi.se.na puur.naa ca|
Ⅸ tayaa vaya.m pitaram ii"svara.m dhanya.m vadaama.h, tayaa ce"svarasya saad.r"sye s.r.s.taan maanavaan "sapaama.h|
Ⅹ ekasmaad vadanaad dhanyavaada"saapau nirgacchata.h| he mama bhraatara.h, etaad.r"sa.m na karttavya.m|
Ⅺ prasrava.na.h kim ekasmaat chidraat mi.s.ta.m tikta nca toya.m nirgamayati?
Ⅻ he mama bhraatara.h, u.dumbarataru.h ki.m jitaphalaani draak.saalataa vaa kim u.dumbaraphalaani phalitu.m "saknoti? tadvad eka.h prasrava.no lava.nami.s.te toye nirgamayitu.m na "saknoti|
ⅩⅢ yu.smaaka.m madhye j naanii subodha"sca ka aaste? tasya karmmaa.ni j naanamuulakam.rdutaayuktaaniiti sadaacaaraat sa pramaa.nayatu|
ⅩⅣ kintu yu.smadanta.hkara.namadhye yadi tikter.syaa vivaadecchaa ca vidyate tarhi satyamatasya viruddha.m na "slaaghadhva.m nacaan.rta.m kathayata|
ⅩⅤ taad.r"sa.m j naanam uurddhvaad aagata.m nahi kintu paarthiva.m "sariiri bhautika nca|
ⅩⅥ yato hetoriir.syaa vivaadecchaa ca yatra vedyete tatraiva kalaha.h sarvva.m du.sk.rta nca vidyate|
ⅩⅦ kintuurddhvaad aagata.m yat j naana.m tat prathama.m "suci tata.h para.m "saanta.m k.saantam aa"susandheya.m dayaadisatphalai.h paripuur.nam asandigdha.m ni.skapa.ta nca bhavati|
ⅩⅧ "saantyaacaaribhi.h "saantyaa dharmmaphala.m ropyate|