Ⅰ anantara.m sa kasmi.m"scit sthaane praarthayata tatsamaaptau satyaa.m tasyaika.h "si.syasta.m jagaada he prabho yohan yathaa sva"si.syaan praarthayitum upadi.s.tavaan tathaa bhavaanapyasmaan upadi"satu|
Ⅱ tasmaat sa kathayaamaasa, praarthanakaale yuuyam ittha.m kathayadhva.m, he asmaaka.m svargasthapitastava naama puujya.m bhavatu; tava raajatva.m bhavatu; svarge yathaa tathaa p.rthivyaamapi tavecchayaa sarvva.m bhavatu|
Ⅲ pratyaham asmaaka.m prayojaniiya.m bhojya.m dehi|
Ⅳ yathaa vaya.m sarvvaan aparaadhina.h k.samaamahe tathaa tvamapi paapaanyasmaaka.m k.samasva| asmaan pariik.saa.m maanaya kintu paapaatmano rak.sa|
Ⅴ pa"scaat soparamapi kathitavaan yadi yu.smaaka.m kasyacid bandhusti.s.thati ni"siithe ca tasya samiipa.m sa gatvaa vadati,
Ⅵ he bandho pathika eko bandhu rmama nive"sanam aayaata.h kintu tasyaatithya.m karttu.m mamaantike kimapi naasti, ataeva puupatraya.m mahyam .r.na.m dehi;
Ⅶ tadaa sa yadi g.rhamadhyaat prativadati maa.m maa kli"saana, idaanii.m dvaara.m ruddha.m "sayane mayaa saha baalakaa"sca ti.s.thanti tubhya.m daatum utthaatu.m na "saknomi,
Ⅷ tarhi yu.smaanaha.m vadaami, sa yadi mitratayaa tasmai kimapi daatu.m notti.s.thati tathaapi vaara.m vaara.m praarthanaata utthaapita.h san yasmin tasya prayojana.m tadeva daasyati|
Ⅸ ata.h kaara.naat kathayaami, yaacadhva.m tato yu.smabhya.m daasyate, m.rgayadhva.m tata udde"sa.m praapsyatha, dvaaram aahata tato yu.smabhya.m dvaara.m mok.syate|
Ⅹ yo yaacate sa praapnoti, yo m.rgayate sa evodde"sa.m praapnoti, yo dvaaram aahanti tadartha.m dvaara.m mocyate|
Ⅺ putre.na puupe yaacite tasmai paa.saa.na.m dadaati vaa matsye yaacite tasmai sarpa.m dadaati
Ⅻ vaa a.n.de yaacite tasmai v.r"scika.m dadaati yu.smaaka.m madhye ka etaad.r"sa.h pitaaste?
ⅩⅢ tasmaadeva yuuyamabhadraa api yadi svasvabaalakebhya uttamaani dravyaa.ni daatu.m jaaniitha tarhyasmaaka.m svargastha.h pitaa nijayaacakebhya.h ki.m pavitram aatmaana.m na daasyati?
ⅩⅣ anantara.m yii"sunaa kasmaaccid ekasmin muukabhuute tyaajite sati sa bhuutatyakto maanu.so vaakya.m vaktum aarebhe; tato lokaa.h sakalaa aa"scaryya.m menire|
ⅩⅤ kintu te.saa.m keciduucu rjanoya.m baalasibuubaa arthaad bhuutaraajena bhuutaan tyaajayati|
ⅩⅥ ta.m pariik.situ.m kecid aakaa"siiyam eka.m cihna.m dar"sayitu.m ta.m praarthayaa ncakrire|
ⅩⅦ tadaa sa te.saa.m mana.hkalpanaa.m j naatvaa kathayaamaasa, kasyacid raajyasya lokaa yadi paraspara.m virundhanti tarhi tad raajyam na"syati; kecid g.rhasthaa yadi paraspara.m virundhanti tarhi tepi na"syanti|
ⅩⅧ tathaiva "saitaanapi svalokaan yadi viru.naddhi tadaa tasya raajya.m katha.m sthaasyati? baalasibuubaaha.m bhuutaan tyaajayaami yuuyamiti vadatha|
ⅩⅨ yadyaha.m baalasibuubaa bhuutaan tyaajayaami tarhi yu.smaaka.m santaanaa.h kena tyaajayanti? tasmaat taeva kathaayaa etasyaa vicaarayitaaro bhavi.syanti|
ⅩⅩ kintu yadyaham ii"svarasya paraakrame.na bhuutaan tyaajayaami tarhi yu.smaaka.m nika.tam ii"svarasya raajyamava"syam upati.s.thati|
ⅩⅪ balavaan pumaan susajjamaano yatikaala.m nijaa.t.taalikaa.m rak.sati tatikaala.m tasya dravya.m nirupadrava.m ti.s.thati|
ⅩⅫ kintu tasmaad adhikabala.h ka"scidaagatya yadi ta.m jayati tarhi ye.su "sastraastre.su tasya vi"svaasa aasiit taani sarvvaa.ni h.rtvaa tasya dravyaa.ni g.rhlaati|
ⅩⅩⅢ ata.h kaara.naad yo mama sapak.so na sa vipak.sa.h, yo mayaa saha na sa.mg.rhlaati sa vikirati|
ⅩⅩⅣ apara nca amedhyabhuuto maanu.sasyaantarnirgatya "su.skasthaane bhraantvaa vi"sraama.m m.rgayate kintu na praapya vadati mama yasmaad g.rhaad aagatoha.m punastad g.rha.m paraav.rtya yaami|
ⅩⅩⅤ tato gatvaa tad g.rha.m maarjita.m "sobhita nca d.r.s.tvaa
ⅩⅩⅥ tatk.sa.nam apagatya svasmaadapi durmmatiin aparaan saptabhuutaan sahaanayati te ca tadg.rha.m pavi"sya nivasanti| tasmaat tasya manu.syasya prathamada"saata.h "se.sada"saa du.hkhataraa bhavati|
ⅩⅩⅦ asyaa.h kathaayaa.h kathanakaale janataamadhyasthaa kaacinnaarii tamuccai.hsvara.m provaaca, yaa yo.sit tvaa.m garbbhe.adhaarayat stanyamapaayayacca saiva dhanyaa|
ⅩⅩⅧ kintu sokathayat ye parame"svarasya kathaa.m "srutvaa tadanuruupam aacaranti taeva dhanyaa.h|
ⅩⅩⅨ tata.h para.m tasyaantike bahulokaanaa.m samaagame jaate sa vaktumaarebhe, aadhunikaa du.s.talokaa"scihna.m dra.s.tumicchanti kintu yuunasbhavi.syadvaadina"scihna.m vinaanyat ki nciccihna.m taan na dar"sayi.syate|
ⅩⅩⅩ yuunas tu yathaa niiniviiyalokaanaa.m samiipe cihnaruupobhavat tathaa vidyamaanalokaanaam e.saa.m samiipe manu.syaputropi cihnaruupo bhavi.syati|
ⅩⅩⅪ vicaarasamaye idaaniintanalokaanaa.m praatikuulyena dak.si.nade"siiyaa raaj nii protthaaya taan do.si.na.h kari.syati, yata.h saa raaj nii sulemaana upade"sakathaa.m "srotu.m p.rthivyaa.h siimaata aagacchat kintu pa"syata sulemaanopi gurutara eko jano.asmin sthaane vidyate|
ⅩⅩⅫ apara nca vicaarasamaye niiniviiyalokaa api varttamaanakaalikaanaa.m lokaanaa.m vaipariityena protthaaya taan do.si.na.h kari.syanti, yato hetoste yuunaso vaakyaat cittaani parivarttayaamaasu.h kintu pa"syata yuunasotigurutara eko jano.asmin sthaane vidyate|
ⅩⅩⅩⅢ pradiipa.m prajvaalya dro.nasyaadha.h kutraapi guptasthaane vaa kopi na sthaapayati kintu g.rhaprave"sibhyo diipti.m daata.m diipaadhaaroparyyeva sthaapayati|
ⅩⅩⅩⅣ dehasya pradiipa"scak.sustasmaadeva cak.su ryadi prasanna.m bhavati tarhi tava sarvva"sariira.m diiptimad bhavi.syati kintu cak.su ryadi maliimasa.m ti.s.thati tarhi sarvva"sariira.m saandhakaara.m sthaasyati|
ⅩⅩⅩⅤ asmaat kaara.naat tavaanta.hstha.m jyoti ryathaandhakaaramaya.m na bhavati tadarthe saavadhaano bhava|
ⅩⅩⅩⅥ yata.h "sariirasya kutraapya.m"se saandhakaare na jaate sarvva.m yadi diiptimat ti.s.thati tarhi tubhya.m diiptidaayiprojjvalan pradiipa iva tava savarva"sariira.m diiptimad bhavi.syati|
ⅩⅩⅩⅦ etatkathaayaa.h kathanakaale phiru"syeko bhejanaaya ta.m nimantrayaamaasa, tata.h sa gatvaa bhoktum upavive"sa|
ⅩⅩⅩⅧ kintu bhojanaat puurvva.m naamaa"nk.siit etad d.r.s.tvaa sa phiru"syaa"scaryya.m mene|
ⅩⅩⅩⅨ tadaa prabhusta.m provaaca yuuya.m phiruu"silokaa.h paanapaatraa.naa.m bhojanapaatraa.naa nca bahi.h pari.skurutha kintu yu.smaakamanta rdauraatmyai rdu.skriyaabhi"sca paripuur.na.m ti.s.thati|
ⅩⅬ he sarvve nirbodhaa yo bahi.h sasarja sa eva kimanta rna sasarja?
ⅩⅬⅠ tata eva yu.smaabhiranta.hkara.na.m (ii"svaraaya) nivedyataa.m tasmin k.rte yu.smaaka.m sarvvaa.ni "sucitaa.m yaasyanti|
ⅩⅬⅡ kintu hanta phiruu"siga.naa yuuya.m nyaayam ii"svare prema ca parityajya podinaayaa arudaadiinaa.m sarvve.saa.m "saakaanaa nca da"samaa.m"saan dattha kintu prathama.m paalayitvaa "se.sasyaala"nghana.m yu.smaakam ucitamaasiit|
ⅩⅬⅢ haa haa phiruu"sino yuuya.m bhajanagehe proccaasane aapa.ne.su ca namaskaare.su priiyadhve|
ⅩⅬⅣ vata kapa.tino.adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca lokaayat "sma"saanam anupalabhya tadupari gacchanti yuuyam taad.rgaprakaa"sita"sma"saanavaad bhavatha|
ⅩⅬⅤ tadaanii.m vyavasthaapakaanaam ekaa yii"sumavadat, he upade"saka vaakyened.r"senaasmaasvapi do.sam aaropayasi|
ⅩⅬⅥ tata.h sa uvaaca, haa haa vyavasthaapakaa yuuyam maanu.saa.naam upari du.hsahyaan bhaaraan nyasyatha kintu svayam ekaa"nguुlyaapi taan bhaaraan na sp.r"satha|
ⅩⅬⅦ hanta yu.smaaka.m puurvvapuru.saa yaan bhavi.syadvaadino.avadhi.suste.saa.m "sma"saanaani yuuya.m nirmmaatha|
ⅩⅬⅧ tenaiva yuuya.m svapuurvvapuru.saa.naa.m karmmaa.ni sa.mmanyadhve tadeva sapramaa.na.m kurutha ca, yataste taanavadhi.su.h yuuya.m te.saa.m "sma"saanaani nirmmaatha|
ⅩⅬⅨ ataeva ii"svarasya "saastre proktamasti te.saamantike bhavi.syadvaadina.h preritaa.m"sca pre.sayi.syaami tataste te.saa.m kaa.m"scana hani.syanti kaa.m"scana taa.da"s.syinti|
Ⅼ etasmaat kaara.naat haabila.h "so.nitapaatamaarabhya mandirayaj navedyo rmadhye hatasya sikhariyasya raktapaataparyyanta.m
ⅬⅠ jagata.h s.r.s.timaarabhya p.rthivyaa.m bhavi.syadvaadinaa.m yatiraktapaataa jaataastatiinaam aparaadhada.n.daa e.saa.m varttamaanalokaanaa.m bhavi.syanti, yu.smaanaha.m ni"scita.m vadaami sarvve da.n.daa va.m"sasyaasya bhavi.syanti|
ⅬⅡ haa haa vyavasthapakaa yuuya.m j naanasya ku ncikaa.m h.rtvaa svaya.m na pravi.s.taa ye prave.s.tu nca prayaasinastaanapi prave.s.tu.m vaaritavanta.h|
ⅬⅢ ittha.m kathaakathanaad adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca satarkaa.h
ⅬⅣ santastamapavaditu.m tasya kathaayaa do.sa.m dharttamicchanto naanaakhyaanakathanaaya ta.m pravarttayitu.m kopayitu nca praarebhire|