Ⅰ tadaanii.m lokaa.h sahasra.m sahasram aagatya samupasthitaastata ekaiko .anye.saamupari patitum upacakrame; tadaa yii"su.h "si.syaan babhaa.se, yuuya.m phiruu"sinaa.m ki.nvaruupakaapa.tye vi"se.se.na saavadhaanaasti.s.thata|
Ⅱ yato yanna prakaa"sayi.syate tadaacchanna.m vastu kimapi naasti; tathaa yanna j naasyate tad gupta.m vastu kimapi naasti|
Ⅲ andhakaare ti.s.thanato yaa.h kathaa akathayata taa.h sarvvaa.h kathaa diiptau "sro.syante nirjane kar.ne ca yadakathayata g.rhap.r.s.thaat tat pracaarayi.syate|
Ⅳ he bandhavo yu.smaanaha.m vadaami, ye "sariirasya naa"sa.m vinaa kimapyapara.m karttu.m na "sakruvanti tebhyo maa bhai.s.ta|
Ⅴ tarhi kasmaad bhetavyam ityaha.m vadaami, ya.h "sariira.m naa"sayitvaa naraka.m nik.septu.m "saknoti tasmaadeva bhaya.m kuruta, punarapi vadaami tasmaadeva bhaya.m kuruta|
Ⅵ pa nca ca.takapak.si.na.h ki.m dvaabhyaa.m taamrakha.n.daabhyaa.m na vikriiyante? tathaapii"svaraste.saam ekamapi na vismarati|
Ⅶ yu.smaaka.m "sira.hke"saa api ga.nitaa.h santi tasmaat maa vibhiita bahuca.takapak.sibhyopi yuuya.m bahumuulyaa.h|
Ⅷ apara.m yu.smabhya.m kathayaami ya.h ka"scin maanu.saa.naa.m saak.saan maa.m sviikaroti manu.syaputra ii"svaraduutaanaa.m saak.saat ta.m sviikari.syati|
Ⅸ kintu ya.h ka"scinmaanu.saa.naa.m saak.saanmaam asviikaroti tam ii"svarasya duutaanaa.m saak.saad aham asviikari.syaami|
Ⅹ anyacca ya.h ka"scin manujasutasya nindaabhaavena kaa ncit kathaa.m kathayati tasya tatpaapasya mocana.m bhavi.syati kintu yadi ka"scit pavitram aatmaana.m nindati tarhi tasya tatpaapasya mocana.m na bhavi.syati|
Ⅺ yadaa lokaa yu.smaan bhajanageha.m vicaarakart.rraajyakart.r.naa.m sammukha nca ne.syanti tadaa kena prakaare.na kimuttara.m vadi.syatha ki.m kathayi.syatha cetyatra maa cintayata;
Ⅻ yato yu.smaabhiryad yad vaktavya.m tat tasmin samayaeva pavitra aatmaa yu.smaan "sik.sayi.syati|
ⅩⅢ tata.h para.m janataamadhyastha.h ka"scijjanasta.m jagaada he guro mayaa saha pait.rka.m dhana.m vibhaktu.m mama bhraataramaaj naapayatu bhavaan|
ⅩⅣ kintu sa tamavadat he manu.sya yuvayo rvicaara.m vibhaaga nca karttu.m maa.m ko niyuktavaan?
ⅩⅤ anantara.m sa lokaanavadat lobhe saavadhaanaa.h satarkaa"sca ti.s.thata, yato bahusampattipraaptyaa manu.syasyaayu rna bhavati|
ⅩⅥ pa"scaad d.r.s.taantakathaamutthaapya kathayaamaasa, ekasya dhanino bhuumau bahuuni "sasyaani jaataani|
ⅩⅦ tata.h sa manasaa cintayitvaa kathayaambabhuuva mamaitaani samutpannaani dravyaa.ni sthaapayitu.m sthaana.m naasti ki.m kari.syaami?
ⅩⅧ tatovadad ittha.m kari.syaami, mama sarvvabhaa.n.daagaaraa.ni bha"nktvaa b.rhadbhaa.n.daagaaraa.ni nirmmaaya tanmadhye sarvvaphalaani dravyaa.ni ca sthaapayi.syaami|
ⅩⅨ apara.m nijamano vadi.syaami, he mano bahuvatsaraartha.m naanaadravyaa.ni sa ncitaani santi vi"sraama.m kuru bhuktvaa piitvaa kautuka nca kuru| kintvii"svarastam avadat,
ⅩⅩ re nirbodha adya raatrau tava praa.naastvatto ne.syante tata etaani yaani dravyaa.ni tvayaasaaditaani taani kasya bhavi.syanti?
ⅩⅪ ataeva ya.h ka"scid ii"svarasya samiipe dhanasa ncayamak.rtvaa kevala.m svanika.te sa ncaya.m karoti sopi taad.r"sa.h|
ⅩⅫ atha sa "si.syebhya.h kathayaamaasa, yu.smaanaha.m vadaami, ki.m khaadi.syaama.h? ki.m paridhaasyaama.h? ityuktvaa jiivanasya "sariirasya caartha.m cintaa.m maa kaar.s.ta|
ⅩⅩⅢ bhak.syaajjiivana.m bhuu.sa.naacchariira nca "sre.s.tha.m bhavati|
ⅩⅩⅣ kaakapak.si.naa.m kaaryya.m vicaarayata, te na vapanti "sasyaani ca na chindanti, te.saa.m bhaa.n.daagaaraa.ni na santi ko.saa"sca na santi, tathaapii"svarastebhyo bhak.syaa.ni dadaati, yuuya.m pak.sibhya.h "sre.s.thataraa na ki.m?
ⅩⅩⅤ apara nca bhaavayitvaa nijaayu.sa.h k.sa.namaatra.m varddhayitu.m "saknoti, etaad.r"so laako yu.smaaka.m madhye kosti?
ⅩⅩⅥ ataeva k.sudra.m kaaryya.m saadhayitum asamarthaa yuuyam anyasmin kaaryye kuto bhaavayatha?
ⅩⅩⅦ anyacca kaampilapu.spa.m katha.m varddhate tadaapi vicaarayata, tat ka ncana "srama.m na karoti tantuu.m"sca na janayati kintu yu.smabhya.m yathaartha.m kathayaami sulemaan bahvai"svaryyaanvitopi pu.spasyaasya sad.r"so vibhuu.sito naasiit|
ⅩⅩⅧ adya k.setre varttamaana.m "sva"scuullyaa.m k.sepsyamaana.m yat t.r.na.m, tasmai yadii"svara ittha.m bhuu.sayati tarhi he alpapratyayino yu.smaana ki.m na paridhaapayi.syati?
ⅩⅩⅨ ataeva ki.m khaadi.syaama.h? ki.m paridhaasyaama.h? etadartha.m maa ce.s.tadhva.m maa sa.mdigdhva nca|
ⅩⅩⅩ jagato devaarccakaa etaani sarvvaa.ni ce.s.tanate; e.su vastu.su yu.smaaka.m prayojanamaaste iti yu.smaaka.m pitaa jaanaati|
ⅩⅩⅪ ataeve"svarasya raajyaartha.m sace.s.taa bhavata tathaa k.rte sarvvaa.nyetaani dravyaa.ni yu.smabhya.m pradaayi.syante|
ⅩⅩⅫ he k.sudrame.savraja yuuya.m maa bhai.s.ta yu.smabhya.m raajya.m daatu.m yu.smaaka.m pitu.h sammatirasti|
ⅩⅩⅩⅢ ataeva yu.smaaka.m yaa yaa sampattirasti taa.m taa.m vikriiya vitarata, yat sthaana.m cauraa naagacchanti, kii.taa"sca na k.saayayanti taad.r"se svarge nijaartham ajare sampu.take .ak.saya.m dhana.m sa ncinuta ca;
ⅩⅩⅩⅣ yato yatra yu.smaaka.m dhana.m varttate tatreva yu.smaaka.m mana.h|
ⅩⅩⅩⅤ apara nca yuuya.m pradiipa.m jvaalayitvaa baddhaka.tayasti.s.thata;
ⅩⅩⅩⅥ prabhu rvivaahaadaagatya yadaiva dvaaramaahanti tadaiva dvaara.m mocayitu.m yathaa bh.rtyaa apek.sya ti.s.thanti tathaa yuuyamapi ti.s.thata|
ⅩⅩⅩⅦ yata.h prabhuraagatya yaan daasaan sacetanaan ti.s.thato drak.syati taeva dhanyaa.h; aha.m yu.smaan yathaartha.m vadaami prabhustaan bhojanaartham upave"sya svaya.m baddhaka.ti.h samiipametya parive.sayi.syati|
ⅩⅩⅩⅧ yadi dvitiiye t.rtiiye vaa prahare samaagatya tathaiva pa"syati, tarhi taeva daasaa dhanyaa.h|
ⅩⅩⅩⅨ apara nca kasmin k.sa.ne cauraa aagami.syanti iti yadi g.rhapati rj naatu.m "saknoti tadaava"sya.m jaagran nijag.rhe sandhi.m karttayitu.m vaarayati yuuyametad vitta|
ⅩⅬ ataeva yuuyamapi sajjamaanaasti.s.thata yato yasmin k.sa.ne ta.m naaprek.sadhve tasminneva k.sa.ne manu.syaputra aagami.syati|
ⅩⅬⅠ tadaa pitara.h papraccha, he prabho bhavaan kimasmaan uddi"sya ki.m sarvvaan uddi"sya d.r.s.taantakathaamimaa.m vadati?
ⅩⅬⅡ tata.h prabhu.h provaaca, prabhu.h samucitakaale nijaparivaaraartha.m bhojyaparive.sa.naaya ya.m tatpade niyok.syati taad.r"so vi"svaasyo boddhaa karmmaadhii"sa.h kosti?
ⅩⅬⅢ prabhuraagatya yam etaad.r"se karmma.ni prav.rtta.m drak.syati saeva daaso dhanya.h|
ⅩⅬⅣ aha.m yu.smaan yathaartha.m vadaami sa ta.m nijasarvvasvasyaadhipati.m kari.syati|
ⅩⅬⅤ kintu prabhurvilambenaagami.syati, iti vicintya sa daaso yadi tadanyadaasiidaasaan praharttum bhoktu.m paatu.m maditu nca praarabhate,
ⅩⅬⅥ tarhi yadaa prabhu.m naapek.si.syate yasmin k.sa.ne so.acetana"sca sthaasyati tasminneva k.sa.ne tasya prabhuraagatya ta.m padabhra.s.ta.m k.rtvaa vi"svaasahiinai.h saha tasya a.m"sa.m niruupayi.syati|
ⅩⅬⅦ yo daasa.h prabheाraaj naa.m j naatvaapi sajjito na ti.s.thati tadaaj naanusaare.na ca kaaryya.m na karoti sonekaan prahaaraan praapsyati;
ⅩⅬⅧ kintu yo jano.aj naatvaa prahaaraarha.m karmma karoti solpaprahaaraan praapsyati| yato yasmai baahulyena datta.m tasmaadeva baahulyena grahii.syate, maanu.saa yasya nika.te bahu samarpayanti tasmaad bahu yaacante|
ⅩⅬⅨ aha.m p.rthivyaam anaikyaruupa.m vahni nik.septum aagatosmi, sa ced idaaniimeva prajvalati tatra mama kaa cintaa?
Ⅼ kintu yena majjanenaaha.m magno bhavi.syaami yaavatkaala.m tasya siddhi rna bhavi.syati taavadaha.m katika.s.ta.m praapsyaami|
ⅬⅠ melana.m karttu.m jagad aagatosmi yuuya.m kimittha.m bodhadhve? yu.smaan vadaami na tathaa, kintvaha.m melanaabhaava.m karttu.mm aagatosmi|
ⅬⅡ yasmaadetatkaalamaarabhya ekatrasthaparijanaanaa.m madhye pa ncajanaa.h p.rthag bhuutvaa trayo janaa dvayorjanayo.h pratikuulaa dvau janau ca trayaa.naa.m janaanaa.m pratikuulau bhavi.syanti|
ⅬⅢ pitaa putrasya vipak.sa.h putra"sca pitu rvipak.so bhavi.syati maataa kanyaayaa vipak.saa kanyaa ca maatu rvipak.saa bhavi.syati, tathaa "sva"sruurbadhvaa vipak.saa badhuu"sca "sva"srvaa vipak.saa bhavi.syati|
ⅬⅣ sa lokebhyoparamapi kathayaamaasa, pa"scimadi"si meghodgama.m d.r.s.tvaa yuuya.m ha.thaad vadatha v.r.s.ti rbhavi.syati tatastathaiva jaayate|
ⅬⅤ apara.m dak.si.nato vaayau vaati sati vadatha nidaagho bhavi.syati tata.h sopi jaayate|
ⅬⅥ re re kapa.tina aakaa"sasya bhuumyaa"sca lak.sa.na.m boddhu.m "saknutha,
ⅬⅦ kintu kaalasyaasya lak.sa.na.m kuto boddhu.m na "saknutha? yuuya nca svaya.m kuto na nyaa.sya.m vicaarayatha?
ⅬⅧ apara nca vivaadinaa saarddha.m vicaarayitu.h samiipa.m gacchan pathi tasmaaduddhaara.m praaptu.m yatasva nocet sa tvaa.m dh.rtvaa vicaarayitu.h samiipa.m nayati| vicaarayitaa yadi tvaa.m praharttu.h samiipa.m samarpayati praharttaa tvaa.m kaaraayaa.m badhnaati
ⅬⅨ tarhi tvaamaha.m vadaami tvayaa ni.h"se.sa.m kapardake.su na pari"sodhite.su tva.m tato mukti.m praaptu.m na "sak.syasi|