ⅩⅢ
Ⅰ apara nca piilaato ye.saa.m gaaliiliiyaanaa.m raktaani baliinaa.m raktai.h sahaami"srayat te.saa.m gaaliiliiyaanaa.m v.rttaanta.m katipayajanaa upasthaapya yii"save kathayaamaasu.h|
Ⅱ tata.h sa pratyuvaaca te.saa.m lokaanaam etaad.r"sii durgati rgha.titaa tatkaara.naad yuuya.m kimanyebhyo gaaliiliiyebhyopyadhikapaapinastaan bodhadhve?
Ⅲ yu.smaanaha.m vadaami tathaa na kintu mana.hsu na paraavarttite.su yuuyamapi tathaa na.mk.syatha|
Ⅳ apara nca "siilohanaamna uccag.rhasya patanaad ye.a.s.taada"sajanaa m.rtaaste yiruu"saalami nivaasisarvvalokebhyo.adhikaaparaadhina.h ki.m yuuyamitya.m bodhadhve?
Ⅴ yu.smaanaha.m vadaami tathaa na kintu mana.hsu na parivarttite.su yuuyamapi tathaa na.mk.syatha|
Ⅵ anantara.m sa imaa.m d.r.s.taantakathaamakathayad eko jano draak.saak.setramadhya ekamu.dumbarav.rk.sa.m ropitavaan| pa"scaat sa aagatya tasmin phalaani gave.sayaamaasa,
Ⅶ kintu phalaapraapte.h kaara.naad udyaanakaara.m bh.rtya.m jagaada, pa"sya vatsaratraya.m yaavadaagatya etasminnu.dumbaratarau k.salaanyanvicchaami, kintu naikamapi prapnomi taruraya.m kuto v.rthaa sthaana.m vyaapya ti.s.thati? ena.m chindhi|
Ⅷ tato bh.rtya.h pratyuvaaca, he prabho punarvar.sameka.m sthaatum aadi"sa; etasya muulasya caturdik.su khanitvaaham aalavaala.m sthaapayaami|
Ⅸ tata.h phalitu.m "saknoti yadi na phalati tarhi pa"scaat chetsyasi|
Ⅹ atha vi"sraamavaare bhajanagehe yii"surupadi"sati
Ⅺ tasmit samaye bhuutagrastatvaat kubjiibhuuyaa.s.taada"savar.saa.ni yaavat kenaapyupaayena .rju rbhavitu.m na "saknoti yaa durbbalaa strii,
Ⅻ taa.m tatropasthitaa.m vilokya yii"sustaamaahuuya kathitavaan he naari tava daurbbalyaat tva.m muktaa bhava|
ⅩⅢ tata.h para.m tasyaa gaatre hastaarpa.namaatraat saa .rjurbhuutve"svarasya dhanyavaada.m karttumaarebhe|
ⅩⅣ kintu vi"sraamavaare yii"sunaa tasyaa.h svaasthyakara.naad bhajanagehasyaadhipati.h prakupya lokaan uvaaca, .sa.tsu dine.su lokai.h karmma karttavya.m tasmaaddheto.h svaasthyaartha.m te.su dine.su aagacchata, vi"sraamavaare maagacchata|
ⅩⅤ tadaa pabhu.h pratyuvaaca re kapa.tino yu.smaakam ekaiko jano vi"sraamavaare sviiya.m sviiya.m v.r.sabha.m gardabha.m vaa bandhanaanmocayitvaa jala.m paayayitu.m ki.m na nayati?
ⅩⅥ tarhyaa.s.taada"savatsaraan yaavat "saitaanaa baddhaa ibraahiima.h santatiriya.m naarii ki.m vi"sraamavaare na mocayitavyaa?
ⅩⅦ e.su vaakye.su kathite.su tasya vipak.saa.h salajjaa jaataa.h kintu tena k.rtasarvvamahaakarmmakaara.naat lokanivaha.h saanando.abhavat|
ⅩⅧ anantara.m sovadad ii"svarasya raajya.m kasya sad.r"sa.m? kena tadupamaasyaami?
ⅩⅨ yat sar.sapabiija.m g.rhiitvaa ka"scijjana udyaana uptavaan tad biijama"nkurita.m sat mahaav.rk.so.ajaayata, tatastasya "saakhaasu vihaayasiiyavihagaa aagatya nyuu.su.h, tadraajya.m taad.r"sena sar.sapabiijena tulya.m|
ⅩⅩ puna.h kathayaamaasa, ii"svarasya raajya.m kasya sad.r"sa.m vadi.syaami? yat ki.nva.m kaacit strii g.rhiitvaa dro.natrayaparimitagodhuumacuur.ne.su sthaapayaamaasa,
ⅩⅪ tata.h krame.na tat sarvvagodhuumacuur.na.m vyaapnoti, tasya ki.nvasya tulyam ii"svarasya raajya.m|
ⅩⅫ tata.h sa yiruu"saalamnagara.m prati yaatraa.m k.rtvaa nagare nagare graame graame samupadi"san jagaama|
ⅩⅩⅢ tadaa ka"scijjanasta.m papraccha, he prabho ki.m kevalam alpe lokaa.h paritraasyante?
ⅩⅩⅣ tata.h sa lokaan uvaaca, sa.mkiir.nadvaare.na prave.s.tu.m yataghva.m, yatoha.m yu.smaan vadaami, bahava.h prave.s.tu.m ce.s.ti.syante kintu na "sak.syanti|
ⅩⅩⅤ g.rhapatinotthaaya dvaare ruddhe sati yadi yuuya.m bahi.h sthitvaa dvaaramaahatya vadatha, he prabho he prabho asmatkaara.naad dvaara.m mocayatu, tata.h sa iti prativak.syati, yuuya.m kutratyaa lokaa ityaha.m na jaanaami|
ⅩⅩⅥ tadaa yuuya.m vadi.syatha, tava saak.saad vaya.m bheाjana.m paana nca k.rtavanta.h, tva ncaasmaaka.m nagarasya pathi samupadi.s.tavaan|
ⅩⅩⅦ kintu sa vak.syati, yu.smaanaha.m vadaami, yuuya.m kutratyaa lokaa ityaha.m na jaanaami; he duraacaari.no yuuya.m matto duuriibhavata|
ⅩⅩⅧ tadaa ibraahiima.m ishaaka.m yaakuuba nca sarvvabhavi.syadvaadina"sca ii"svarasya raajya.m praaptaan svaa.m"sca bahi.sk.rtaan d.r.s.tvaa yuuya.m rodana.m dantairdantaghar.sa.na nca kari.syatha|
ⅩⅩⅨ apara nca puurvvapa"scimadak.si.nottaradigbhyo lokaa aagatya ii"svarasya raajye nivatsyanti|
ⅩⅩⅩ pa"syatettha.m "se.siiyaa lokaa agraa bhavi.syanti, agriiyaa lokaa"sca "se.saa bhavi.syanti|
ⅩⅩⅪ apara nca tasmin dine kiyanta.h phiruu"sina aagatya yii"su.m procu.h, bahirgaccha, sthaanaadasmaat prasthaana.m kuru, herod tvaa.m jighaa.msati|
ⅩⅩⅫ tata.h sa pratyavocat pa"syataadya "sva"sca bhuutaan vihaapya rogi.no.arogi.na.h k.rtvaa t.rtiiyehni setsyaami, kathaametaa.m yuuyamitvaa ta.m bhuurimaaya.m vadata|
ⅩⅩⅩⅢ tatraapyadya "sva.h para"sva"sca mayaa gamanaagamane karttavye, yato heto ryiruu"saalamo bahi.h kutraapi kopi bhavi.syadvaadii na ghaani.syate|
ⅩⅩⅩⅣ he yiruu"saalam he yiruu"saalam tva.m bhavi.syadvaadino ha.msi tavaantike preritaan prastarairmaarayasi ca, yathaa kukku.tii nijapak.saadha.h sva"saavakaan sa.mg.rhlaati, tathaahamapi tava "si"suun sa.mgrahiitu.m kativaaraan aiccha.m kintu tva.m naiccha.h|
ⅩⅩⅩⅤ pa"syata yu.smaaka.m vaasasthaanaani procchidyamaanaani parityaktaani ca bhavi.syanti; yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, ya.h prabho rnaamnaagacchati sa dhanya iti vaaca.m yaavatkaala.m na vadi.syatha, taavatkaala.m yuuya.m maa.m na drak.syatha|