ⅩⅣ
Ⅰ anantara.m vi"sraamavaare yii"sau pradhaanasya phiruu"sino g.rhe bhoktu.m gatavati te ta.m viik.situm aarebhire|
Ⅱ tadaa jalodarii tasya sammukhe sthita.h|
Ⅲ tata.h sa vyavasthaapakaan phiruu"sina"sca papraccha, vi"sraamavaare svaasthya.m karttavya.m na vaa? tataste kimapi na pratyuucu.h|
Ⅳ tadaa sa ta.m rogi.na.m svastha.m k.rtvaa visasarja;
Ⅴ taanuvaaca ca yu.smaaka.m kasyacid garddabho v.r.sabho vaa ced gartte patati tarhi vi"sraamavaare tatk.sa.na.m sa ki.m ta.m notthaapayi.syati?
Ⅵ tataste kathaayaa etasyaa.h kimapi prativaktu.m na "seku.h|
Ⅶ apara nca pradhaanasthaanamanoniitatvakara.na.m vilokya sa nimantritaan etadupade"sakathaa.m jagaada,
Ⅷ tva.m vivaahaadibhojye.su nimantrita.h san pradhaanasthaane mopaavek.sii.h| tvatto gauravaanvitanimantritajana aayaate
Ⅸ nimantrayitaagatya manu.syaayaitasmai sthaana.m dehiiti vaakya.m ced vak.syati tarhi tva.m sa"nkucito bhuutvaa sthaana itarasmin upave.s.tum udya.msyasi|
Ⅹ asmaat kaara.naadeva tva.m nimantrito gatvaa.apradhaanasthaana upavi"sa, tato nimantrayitaagatya vadi.syati, he bandho proccasthaana.m gatvopavi"sa, tathaa sati bhojanopavi.s.taanaa.m sakalaanaa.m saak.saat tva.m maanyo bhavi.syasi|
Ⅺ ya.h ka"scit svamunnamayati sa namayi.syate, kintu ya.h ka"scit sva.m namayati sa unnamayi.syate|
Ⅻ tadaa sa nimantrayitaara.m janamapi jagaada, madhyaahne raatrau vaa bhojye k.rte nijabandhuga.no vaa bhraat.rृga.no vaa j naatiga.no vaa dhaniga.no vaa samiipavaasiga.no vaa etaan na nimantraya, tathaa k.rte cet te tvaa.m nimantrayi.syanti, tarhi pari"sodho bhavi.syati|
ⅩⅢ kintu yadaa bhejya.m karo.si tadaa daridra"su.skakarakha njaandhaan nimantraya,
ⅩⅣ tata aa"si.sa.m lapsyase, te.su pari"sodha.m karttuma"saknuvatsu "sma"saanaaddhaarmmikaanaamutthaanakaale tva.m phalaa.m lapsyase|
ⅩⅤ anantara.m taa.m kathaa.m ni"samya bhojanopavi.s.ta.h ka"scit kathayaamaasa, yo jana ii"svarasya raajye bhoktu.m lapsyate saeva dhanya.h|
ⅩⅥ tata.h sa uvaaca, ka"scit jano raatrau bheाjya.m k.rtvaa bahuun nimantrayaamaasa|
ⅩⅦ tato bhojanasamaye nimantritalokaan aahvaatu.m daasadvaaraa kathayaamaasa, khadyadravyaa.ni sarvvaa.ni samaasaaditaani santi, yuuyamaagacchata|
ⅩⅧ kintu te sarvva ekaika.m chala.m k.rtvaa k.samaa.m praarthayaa ncakrire| prathamo jana.h kathayaamaasa, k.setrameka.m kriitavaanaha.m tadeva dra.s.tu.m mayaa gantavyam, ataeva maa.m k.santu.m ta.m nivedaya|
ⅩⅨ anyo jana.h kathayaamaasa, da"sav.r.saanaha.m kriitavaan taan pariik.situ.m yaami tasmaadeva maa.m k.santu.m ta.m nivedaya|
ⅩⅩ apara.h kathayaamaasa, vyuu.dhavaanaha.m tasmaat kaara.naad yaatu.m na "saknomi|
ⅩⅪ pa"scaat sa daaso gatvaa nijaprabho.h saak.saat sarvvav.rttaanta.m nivedayaamaasa, tatosau g.rhapati.h kupitvaa svadaasa.m vyaajahaara, tva.m satvara.m nagarasya sannive"saan maargaa.m"sca gatvaa daridra"su.skakarakha njaandhaan atraanaya|
ⅩⅫ tato daaso.avadat, he prabho bhavata aaj naanusaare.naakriyata tathaapi sthaanamasti|
ⅩⅩⅢ tadaa prabhu.h puna rdaasaayaakathayat, raajapathaan v.rk.samuulaani ca yaatvaa madiiyag.rhapuura.naartha.m lokaanaagantu.m pravarttaya|
ⅩⅩⅣ aha.m yu.smabhya.m kathayaami, puurvvanimantritaanamekopi mamaasya raatribhojyasyaasvaada.m na praapsyati|
ⅩⅩⅤ anantara.m bahu.su loke.su yii"so.h pa"scaad vrajite.su satsu sa vyaaghu.tya tebhya.h kathayaamaasa,
ⅩⅩⅥ ya.h ka"scin mama samiipam aagatya svasya maataa pitaa patnii santaanaa bhraataro bhagimyo nijapraa.naa"sca, etebhya.h sarvvebhyo mayyadhika.m prema na karoti, sa mama "si.syo bhavitu.m na "sak.syati|
ⅩⅩⅦ ya.h ka"scit sviiya.m kru"sa.m vahan mama pa"scaanna gacchati, sopi mama "si.syo bhavitu.m na "sak.syati|
ⅩⅩⅧ durganirmmaa.ne kativyayo bhavi.syati, tathaa tasya samaaptikara.naartha.m sampattirasti na vaa, prathamamupavi"sya etanna ga.nayati, yu.smaaka.m madhya etaad.r"sa.h kosti?
ⅩⅩⅨ noced bhitti.m k.rtvaa "se.se yadi samaapayitu.m na "sak.syati,
ⅩⅩⅩ tarhi maanu.soya.m nicetum aarabhata samaapayitu.m naa"saknot, iti vyaah.rtya sarvve tamupahasi.syanti|
ⅩⅩⅪ apara nca bhinnabhuupatinaa saha yuddha.m karttum udyamya da"sasahasraa.ni sainyaani g.rhiitvaa vi.m"satisahasre.h sainyai.h sahitasya samiipavaasina.h sammukha.m yaatu.m "sak.syaami na veti prathama.m upavi"sya na vicaarayati etaad.r"so bhuumipati.h ka.h?
ⅩⅩⅫ yadi na "saknoti tarhi ripaavatiduure ti.s.thati sati nijaduuta.m pre.sya sandhi.m karttu.m praarthayeta|
ⅩⅩⅩⅢ tadvad yu.smaaka.m madhye ya.h ka"scin madartha.m sarvvasva.m haatu.m na "saknoti sa mama "si.syo bhavitu.m na "sak.syati|
ⅩⅩⅩⅣ lava.nam uttamam iti satya.m, kintu yadi lava.nasya lava.natvam apagacchati tarhi tat katha.m svaaduyukta.m bhavi.syati?
ⅩⅩⅩⅤ tada bhuumyartham aalavaalaraa"syarthamapi bhadra.m na bhavati; lokaastad bahi.h k.sipanti|yasya "srotu.m "srotre sta.h sa "s.r.notu|