ⅩⅤ
Ⅰ tadaa karasa ncaayina.h paapina"sca lokaa upade"skathaa.m "srotu.m yii"so.h samiipam aagacchan|
Ⅱ tata.h phiruu"sina upaadhyaayaa"sca vivadamaanaa.h kathayaamaasu.h e.sa maanu.sa.h paapibhi.h saha pra.naya.m k.rtvaa tai.h saarddha.m bhu.mkte|
Ⅲ tadaa sa tebhya imaa.m d.r.s.taantakathaa.m kathitavaan,
Ⅳ kasyacit "satame.se.su ti.s.thatmu te.saameka.m sa yadi haarayati tarhi madhyepraantaram ekona"satame.saan vihaaya haaritame.sasya udde"sapraaptiparyyanata.m na gave.sayati, etaad.r"so loko yu.smaaka.m madhye ka aaste?
Ⅴ tasyodde"sa.m praapya h.r.s.tamanaasta.m skandhe nidhaaya svasthaanam aaniiya bandhubaandhavasamiipavaasina aahuuya vakti,
Ⅵ haarita.m me.sa.m praaptoham ato heto rmayaa saarddham aanandata|
Ⅶ tadvadaha.m yu.smaan vadaami, ye.saa.m mana.hparaavarttanasya prayojana.m naasti, taad.r"saikona"satadhaarmmikakaara.naad ya aanandastasmaad ekasya mana.hparivarttina.h paapina.h kaara.naat svarge .adhikaanando jaayate|
Ⅷ apara nca da"saanaa.m ruupyakha.n.daanaam ekakha.n.de haarite pradiipa.m prajvaalya g.rha.m sammaarjya tasya praapti.m yaavad yatnena na gave.sayati, etaad.r"sii yo.sit kaaste?
Ⅸ praapte sati bandhubaandhavasamiipavaasiniiraahuuya kathayati, haarita.m ruupyakha.n.da.m praaptaaha.m tasmaadeva mayaa saarddham aanandata|
Ⅹ tadvadaha.m yu.smaan vyaaharaami, ekena paapinaa manasi parivarttite, ii"svarasya duutaanaa.m madhyepyaanando jaayate|
Ⅺ apara nca sa kathayaamaasa, kasyacid dvau putraavaastaa.m,
Ⅻ tayo.h kani.s.tha.h putra.h pitre kathayaamaasa, he pitastava sampattyaa yama.m"sa.m praapsyaamyaha.m vibhajya ta.m dehi, tata.h pitaa nijaa.m sampatti.m vibhajya taabhyaa.m dadau|
ⅩⅢ katipayaat kaalaat para.m sa kani.s.thaputra.h samasta.m dhana.m sa.mg.rhya duurade"sa.m gatvaa du.s.taacara.nena sarvvaa.m sampatti.m naa"sayaamaasa|
ⅩⅣ tasya sarvvadhane vyaya.m gate tadde"se mahaadurbhik.sa.m babhuuva, tatastasya dainyada"saa bhavitum aarebhe|
ⅩⅤ tata.h para.m sa gatvaa tadde"siiya.m g.rhasthamekam aa"srayata; tata.h sata.m "suukaravraja.m caarayitu.m praantara.m pre.sayaamaasa|
ⅩⅥ kenaapi tasmai bhak.syaadaanaat sa "suukaraphalavalkalena pici.n.dapuura.naa.m vavaa ncha|
ⅩⅦ "se.se sa manasi cetanaa.m praapya kathayaamaasa, haa mama pitu.h samiipe kati kati vetanabhujo daasaa yathe.s.ta.m tatodhika nca bhak.sya.m praapnuvanti kintvaha.m k.sudhaa mumuur.su.h|
ⅩⅧ ahamutthaaya pitu.h samiipa.m gatvaa kathaametaa.m vadi.syaami, he pitar ii"svarasya tava ca viruddha.m paapamakaravam
ⅩⅨ tava putra_iti vikhyaato bhavitu.m na yogyosmi ca, maa.m tava vaitanika.m daasa.m k.rtvaa sthaapaya|
ⅩⅩ pa"scaat sa utthaaya pitu.h samiipa.m jagaama; tatastasya pitaatiduure ta.m niriik.sya dayaa ncakre, dhaavitvaa tasya ka.n.tha.m g.rhiitvaa ta.m cucumba ca|
ⅩⅪ tadaa putra uvaaca, he pitar ii"svarasya tava ca viruddha.m paapamakarava.m, tava putra_iti vikhyaato bhavitu.m na yogyosmi ca|
ⅩⅫ kintu tasya pitaa nijadaasaan aadide"sa, sarvvottamavastraa.nyaaniiya paridhaapayataina.m haste caa"nguriiyakam arpayata paadayo"scopaanahau samarpayata;
ⅩⅩⅢ pu.s.ta.m govatsam aaniiya maarayata ca ta.m bhuktvaa vayam aanandaama|
ⅩⅩⅣ yato mama putroyam amriyata punarajiiviid haarita"sca labdhobhuut tatasta aananditum aarebhire|
ⅩⅩⅤ tatkaale tasya jye.s.tha.h putra.h k.setra aasiit| atha sa nive"sanasya nika.ta.m aagacchan n.rtyaanaa.m vaadyaanaa nca "sabda.m "srutvaa
ⅩⅩⅥ daasaanaam ekam aahuuya papraccha, ki.m kaara.namasya?
ⅩⅩⅦ tata.h sovaadiit, tava bhraataagamat, tava taata"sca ta.m su"sariira.m praapya pu.s.ta.m govatsa.m maaritavaan|
ⅩⅩⅧ tata.h sa prakupya nive"sanaanta.h prave.s.tu.m na sammene; tatastasya pitaa bahiraagatya ta.m saadhayaamaasa|
ⅩⅩⅨ tata.h sa pitara.m pratyuvaaca, pa"sya tava kaa ncidapyaaj naa.m na vila.mghya bahuun vatsaraan aha.m tvaa.m seve tathaapi mitrai.h saarddham utsava.m karttu.m kadaapi chaagamekamapi mahya.m naadadaa.h;
ⅩⅩⅩ kintu tava ya.h putro ve"syaagamanaadibhistava sampattim apavyayitavaan tasminnaagatamaatre tasyaiva nimitta.m pu.s.ta.m govatsa.m maaritavaan|
ⅩⅩⅪ tadaa tasya pitaavocat, he putra tva.m sarvvadaa mayaa sahaasi tasmaan mama yadyadaaste tatsarvva.m tava|
ⅩⅩⅫ kintu tavaaya.m bhraataa m.rta.h punarajiiviid haarita"sca bhuutvaa praaptobhuut, etasmaat kaara.naad utsavaanandau karttum ucitamasmaakam|