ⅩⅥ
Ⅰ apara nca yii"su.h "si.syebhyonyaamekaa.m kathaa.m kathayaamaasa kasyacid dhanavato manu.syasya g.rhakaaryyaadhii"se sampatterapavyaye.apavaadite sati
Ⅱ tasya prabhustam aahuuya jagaada, tvayi yaamimaa.m kathaa.m "s.r.nomi saa kiid.r"sii? tva.m g.rhakaaryyaadhii"sakarmma.no ga.nanaa.m dar"saya g.rhakaaryyaadhii"sapade tva.m na sthaasyasi|
Ⅲ tadaa sa g.rhakaaryyaadhii"so manasaa cintayaamaasa, prabhu ryadi maa.m g.rhakaaryyaadhii"sapadaad bhra.m"sayati tarhi ki.m kari.sye.aha.m? m.rda.m khanitu.m mama "sakti rnaasti bhik.situ nca lajji.sye.aha.m|
Ⅳ ataeva mayi g.rhakaaryyaadhii"sapadaat cyute sati yathaa lokaa mahyam aa"sraya.m daasyanti tadartha.m yatkarmma mayaa kara.niiya.m tan nir.niiyate|
Ⅴ pa"scaat sa svaprabhorekaikam adhamar.nam aahuuya prathama.m papraccha, tvatto me prabhu.naa kati praapyam?
Ⅵ tata.h sa uvaaca, eka"sataa.dhakatailaani; tadaa g.rhakaaryyaadhii"sa.h provaaca, tava patramaaniiya "siighramupavi"sya tatra pa ncaa"sata.m likha|
Ⅶ pa"scaadanyameka.m papraccha, tvatto me prabhu.naa kati praapyam? tata.h sovaadiid eka"sataa.dhakagodhuumaa.h; tadaa sa kathayaamaasa, tava patramaaniiya a"siiti.m likha|
Ⅷ tenaiva prabhustamayathaarthak.rtam adhii"sa.m tadbuddhinaipu.nyaat pra"sa"sa.msa; ittha.m diiptiruupasantaanebhya etatsa.msaarasya santaanaa varttamaanakaale.adhikabuddhimanto bhavanti|
Ⅸ ato vadaami yuuyamapyayathaarthena dhanena mitraa.ni labhadhva.m tato yu.smaasu padabhra.s.te.svapi taani cirakaalam aa"sraya.m daasyanti|
Ⅹ ya.h ka"scit k.sudre kaaryye vi"svaasyo bhavati sa mahati kaaryyepi vi"svaasyo bhavati, kintu ya.h ka"scit k.sudre kaaryye.avi"svaasyo bhavati sa mahati kaaryyepyavi"svaasyo bhavati|
Ⅺ ataeva ayathaarthena dhanena yadi yuuyamavi"svaasyaa jaataastarhi satya.m dhana.m yu.smaaka.m kare.su ka.h samarpayi.syati?
Ⅻ yadi ca paradhanena yuuyam avi"svaasyaa bhavatha tarhi yu.smaaka.m svakiiyadhana.m yu.smabhya.m ko daasyati?
ⅩⅢ kopi daasa ubhau prabhuu sevitu.m na "saknoti, yata ekasmin priiyamaa.no.anyasminnapriiyate yadvaa eka.m jana.m samaad.rtya tadanya.m tucchiikaroti tadvad yuuyamapi dhane"svarau sevitu.m na "saknutha|
ⅩⅣ tadaitaa.h sarvvaa.h kathaa.h "srutvaa lobhiphiruu"sinastamupajahasu.h|
ⅩⅤ tata.h sa uvaaca, yuuya.m manu.syaa.naa.m nika.te svaan nirdo.saan dar"sayatha kintu yu.smaakam anta.hkara.naanii"svaro jaanaati, yat manu.syaa.naam ati pra"sa.msya.m tad ii"svarasya gh.r.nya.m|
ⅩⅥ yohana aagamanaparyyanata.m yu.smaaka.m samiipe vyavasthaabhavi.syadvaadinaa.m lekhanaani caasan tata.h prabh.rti ii"svararaajyasya susa.mvaada.h pracarati, ekaiko lokastanmadhya.m yatnena pravi"sati ca|
ⅩⅦ vara.m nabhasa.h p.rthivyaa"sca lopo bhavi.syati tathaapi vyavasthaayaa ekabindorapi lopo na bhavi.syati|
ⅩⅧ ya.h ka"scit sviiyaa.m bhaaryyaa.m vihaaya striyamanyaa.m vivahati sa paradaaraan gacchati, ya"sca taa tyaktaa.m naarii.m vivahati sopi paradaaraana gacchati|
ⅩⅨ eko dhanii manu.sya.h "suklaani suuk.smaa.ni vastraa.ni paryyadadhaat pratidina.m parito.saruupe.naabhu.mktaapivacca|
ⅩⅩ sarvvaa"nge k.satayukta iliyaasaranaamaa ka"scid daridrastasya dhanavato bhojanapaatraat patitam ucchi.s.ta.m bhoktu.m vaa nchan tasya dvaare patitvaati.s.that;
ⅩⅪ atha "svaana aagatya tasya k.sataanyalihan|
ⅩⅫ kiyatkaalaatpara.m sa daridra.h praa.naan jahau; tata.h svargiiyaduutaasta.m niitvaa ibraahiima.h kro.da upave"sayaamaasu.h|
ⅩⅩⅢ pa"scaat sa dhanavaanapi mamaara, ta.m "sma"saane sthaapayaamaasu"sca; kintu paraloke sa vedanaakula.h san uurddhvaa.m niriik.sya bahuduuraad ibraahiima.m tatkro.da iliyaasara nca vilokya ruvannuvaaca;
ⅩⅩⅣ he pitar ibraahiim anug.rhya a"ngulyagrabhaaga.m jale majjayitvaa mama jihvaa.m "siitalaa.m karttum iliyaasara.m preraya, yato vahni"sikhaatoha.m vyathitosmi|
ⅩⅩⅤ tadaa ibraahiim babhaa.se, he putra tva.m jiivan sampada.m praaptavaan iliyaasarastu vipada.m praaptavaan etat smara, kintu samprati tasya sukha.m tava ca du.hkha.m bhavati|
ⅩⅩⅥ aparamapi yu.smaakam asmaaka nca sthaanayo rmadhye mahadvicchedo.asti tata etatsthaanasya lokaastat sthaana.m yaatu.m yadvaa tatsthaanasya lokaa etat sthaanamaayaatu.m na "saknuvanti|
ⅩⅩⅦ tadaa sa uktavaan, he pitastarhi tvaa.m nivedayaami mama pitu rgehe ye mama pa nca bhraatara.h santi
ⅩⅩⅧ te yathaitad yaatanaasthaana.m naayaasyanti tathaa mantra.naa.m daatu.m te.saa.m samiipam iliyaasara.m preraya|
ⅩⅩⅨ tata ibraahiim uvaaca, muusaabhavi.syadvaadinaa nca pustakaani te.saa.m nika.te santi te tadvacanaani manyantaa.m|
ⅩⅩⅩ tadaa sa nivedayaamaasa, he pitar ibraahiim na tathaa, kintu yadi m.rtalokaanaa.m ka"scit te.saa.m samiipa.m yaati tarhi te manaa.msi vyaagho.tayi.syanti|
ⅩⅩⅪ tata ibraahiim jagaada, te yadi muusaabhavi.syadvaadinaa nca vacanaani na manyante tarhi m.rtalokaanaa.m kasmi.m"scid utthitepi te tasya mantra.naa.m na ma.msyante|