ⅩⅧ
Ⅰ apara nca lokairaklaantai rnirantara.m praarthayitavyam ityaa"sayena yii"sunaa d.r.s.taanta eka.h kathita.h|
Ⅱ kutracinnagare ka"scit praa.dvivaaka aasiit sa ii"svaraannaabibhet maanu.saa.m"sca naamanyata|
Ⅲ atha tatpuravaasinii kaacidvidhavaa tatsamiipametya vivaadinaa saha mama vivaada.m pari.skurvviti nivedayaamaasa|
Ⅳ tata.h sa praa.dvivaaka.h kiyaddinaani na tada"ngiik.rtavaan pa"scaaccitte cintayaamaasa, yadyapii"svaraanna bibhemi manu.syaanapi na manye
Ⅴ tathaapye.saa vidhavaa maa.m kli"snaati tasmaadasyaa vivaada.m pari.skari.syaami nocet saa sadaagatya maa.m vyagra.m kari.syati|
Ⅵ pa"scaat prabhuravadad asaavanyaayapraa.dvivaako yadaaha tatra mano nidhadhva.m|
Ⅶ ii"svarasya ye .abhirucitalokaa divaani"sa.m praarthayante sa bahudinaani vilambyaapi te.saa.m vivaadaan ki.m na pari.skari.syati?
Ⅷ yu.smaanaha.m vadaami tvarayaa pari.skari.syati, kintu yadaa manu.syaputra aagami.syati tadaa p.rthivyaa.m kimiid.r"sa.m vi"svaasa.m praapsyati?
Ⅸ ye svaan dhaarmmikaan j naatvaa paraan tucchiikurvvanti etaad.rgbhya.h, kiyadbhya ima.m d.r.s.taanta.m kathayaamaasa|
Ⅹ eka.h phiruu"syapara.h karasa ncaayii dvaavimau praarthayitu.m mandira.m gatau|
Ⅺ tato.asau phiruu"syekapaar"sve ti.s.than he ii"svara ahamanyalokavat lo.thayitaanyaayii paaradaarika"sca na bhavaami asya karasa ncaayinastulya"sca na, tasmaattvaa.m dhanya.m vadaami|
Ⅻ saptasu dine.su dinadvayamupavasaami sarvvasampatte rda"samaa.m"sa.m dadaami ca, etatkathaa.m kathayan praarthayaamaasa|
ⅩⅢ kintu sa karasa ncaayi duure ti.s.than svarga.m dra.s.tu.m necchan vak.sasi karaaghaata.m kurvvan he ii"svara paapi.s.tha.m maa.m dayasva, ittha.m praarthayaamaasa|
ⅩⅣ yu.smaanaha.m vadaami, tayordvayo rmadhye kevala.h karasa ncaayii pu.nyavattvena ga.nito nijag.rha.m jagaama, yato ya.h ka"scit svamunnamayati sa naamayi.syate kintu ya.h ka"scit sva.m namayati sa unnamayi.syate|
ⅩⅤ atha "si"suunaa.m gaatraspar"saartha.m lokaastaan tasya samiipamaaninyu.h "si.syaastad d.r.s.tvaanet.rn tarjayaamaasu.h,
ⅩⅥ kintu yii"sustaanaahuuya jagaada, mannika.tam aagantu.m "si"suun anujaaniidhva.m taa.m"sca maa vaarayata; yata ii"svararaajyaadhikaari.na e.saa.m sad.r"saa.h|
ⅩⅦ aha.m yu.smaan yathaartha.m vadaami, yo jana.h "si"so.h sad.r"so bhuutvaa ii"svararaajya.m na g.rhlaati sa kenaapi prakaare.na tat prave.s.tu.m na "saknoti|
ⅩⅧ aparam ekodhipatista.m papraccha, he paramaguro, anantaayu.sa.h praaptaye mayaa ki.m karttavya.m?
ⅩⅨ yii"suruvaaca, maa.m kuta.h parama.m vadasi? ii"svara.m vinaa kopi paramo na bhavati|
ⅩⅩ paradaaraan maa gaccha, nara.m maa jahi, maa coraya, mithyaasaak.sya.m maa dehi, maatara.m pitara nca sa.mmanyasva, etaa yaa aaj naa.h santi taastva.m jaanaasi|
ⅩⅪ tadaa sa uvaaca, baalyakaalaat sarvvaa etaa aacaraami|
ⅩⅫ iti kathaa.m "srutvaa yii"sustamavadat, tathaapi tavaika.m karmma nyuunamaaste, nija.m sarvvasva.m vikriiya daridrebhyo vitara, tasmaat svarge dhana.m praapsyasi; tata aagatya mamaanugaamii bhava|
ⅩⅩⅢ kintvetaa.m kathaa.m "srutvaa sodhipati.h "su"soca, yatastasya bahudhanamaasiit|
ⅩⅩⅣ tadaa yii"sustamati"sokaanvita.m d.r.s.tvaa jagaada, dhanavataam ii"svararaajyaprave"sa.h kiid.rg du.skara.h|
ⅩⅩⅤ ii"svararaajye dhanina.h prave"saat suuce"schidre.na mahaa"ngasya gamanaagamane sukare|
ⅩⅩⅥ "srotaara.h papracchustarhi kena paritraa.na.m praapsyate?
ⅩⅩⅦ sa uktavaan, yan maanu.se.naa"sakya.m tad ii"svare.na "sakya.m|
ⅩⅩⅧ tadaa pitara uvaaca, pa"sya vaya.m sarvvasva.m parityajya tava pa"scaadgaamino.abhavaama|
ⅩⅩⅨ tata.h sa uvaaca, yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, ii"svararaajyaartha.m g.rha.m pitarau bhraat.rga.na.m jaayaa.m santaanaa.m"sca tyaktavaa
ⅩⅩⅩ iha kaale tato.adhika.m parakaale .anantaayu"sca na praapsyati loka iid.r"sa.h kopi naasti|
ⅩⅩⅪ anantara.m sa dvaada"sa"si.syaanaahuuya babhaa.se, pa"syata vaya.m yiruu"saalamnagara.m yaama.h, tasmaat manu.syaputre bhavi.syadvaadibhirukta.m yadasti tadanuruupa.m ta.m prati gha.ti.syate;
ⅩⅩⅫ vastutastu so.anyade"siiyaanaa.m haste.su samarpayi.syate, te tamupahasi.syanti, anyaayamaacari.syanti tadvapu.si ni.s.thiiva.m nik.sepsyanti, ka"saabhi.h prah.rtya ta.m hani.syanti ca,
ⅩⅩⅩⅢ kintu t.rtiiyadine sa "sma"saanaad utthaasyati|
ⅩⅩⅩⅣ etasyaa.h kathaayaa abhipraaya.m ki ncidapi te boddhu.m na "seku.h te.saa.m nika.te.aspa.s.tatavaat tasyaitaasaa.m kathaanaam aa"saya.m te j naatu.m na "seku"sca|
ⅩⅩⅩⅤ atha tasmin yiriiho.h purasyaantika.m praapte ka"scidandha.h patha.h paar"sva upavi"sya bhik.saam akarot
ⅩⅩⅩⅥ sa lokasamuuhasya gamana"sabda.m "srutvaa tatkaara.na.m p.r.s.tavaan|
ⅩⅩⅩⅦ naasaratiiyayii"suryaatiiti lokairukte sa uccairvaktumaarebhe,
ⅩⅩⅩⅧ he daayuuda.h santaana yii"so maa.m dayasva|
ⅩⅩⅩⅨ tatogragaaminasta.m maunii ti.s.theti tarjayaamaasu.h kintu sa punaaruvan uvaaca, he daayuuda.h santaana maa.m dayasva|
ⅩⅬ tadaa yii"su.h sthagito bhuutvaa svaantike tamaanetum aadide"sa|
ⅩⅬⅠ tata.h sa tasyaantikam aagamat, tadaa sa ta.m papraccha, tva.m kimicchasi? tvadarthamaha.m ki.m kari.syaami? sa uktavaan, he prabho.aha.m dra.s.tu.m labhai|
ⅩⅬⅡ tadaa yii"suruvaaca, d.r.s.ti"sakti.m g.rhaa.na tava pratyayastvaa.m svastha.m k.rtavaan|
ⅩⅬⅢ tatastatk.sa.naat tasya cak.su.sii prasanne; tasmaat sa ii"svara.m dhanya.m vadan tatpa"scaad yayau, tadaalokya sarvve lokaa ii"svara.m pra"sa.msitum aarebhire|