ⅩⅨ
Ⅰ yadaa yii"su ryiriihopura.m pravi"sya tanmadhyena gaccha.mstadaa
Ⅱ sakkeyanaamaa karasa ncaayinaa.m pradhaano dhanavaaneko
Ⅲ yii"su.h kiid.rgiti dra.s.tu.m ce.s.titavaan kintu kharvvatvaallokasa.mghamadhye taddar"sanamapraapya
Ⅳ yena pathaa sa yaasyati tatpathe.agre dhaavitvaa ta.m dra.s.tum u.dumbaratarumaaruroha|
Ⅴ pa"scaad yii"sustatsthaanam itvaa uurddhva.m vilokya ta.m d.r.s.tvaavaadiit, he sakkeya tva.m "siighramavaroha mayaadya tvadgehe vastavya.m|
Ⅵ tata.h sa "siighramavaruhya saahlaada.m ta.m jagraaha|
Ⅶ tad d.r.s.tvaa sarvve vivadamaanaa vaktumaarebhire, sotithitvena du.s.talokag.rha.m gacchati|
Ⅷ kintu sakkeyo da.n.daayamaano vaktumaarebhe, he prabho pa"sya mama yaa sampattirasti tadarddha.m daridrebhyo dade, aparam anyaaya.m k.rtvaa kasmaadapi yadi kadaapi ki ncit mayaa g.rhiita.m tarhi taccaturgu.na.m dadaami|
Ⅸ tadaa yii"sustamuktavaan ayamapi ibraahiima.h santaano.ata.h kaara.naad adyaasya g.rhe traa.namupasthita.m|
Ⅹ yad haarita.m tat m.rgayitu.m rak.situ nca manu.syaputra aagatavaan|
Ⅺ atha sa yiruu"saalama.h samiipa upaati.s.thad ii"svararaajatvasyaanu.s.thaana.m tadaiva bhavi.syatiiti lokairanvabhuuyata, tasmaat sa "srot.rbhya.h punard.r.s.taantakathaam utthaapya kathayaamaasa|
Ⅻ kopi mahaalloko nijaartha.m raajatvapada.m g.rhiitvaa punaraagantu.m duurade"sa.m jagaama|
ⅩⅢ yaatraakaale nijaan da"sadaasaan aahuuya da"sasvar.namudraa dattvaa mamaagamanaparyyanta.m vaa.nijya.m kurutetyaadide"sa|
ⅩⅣ kintu tasya prajaastamavaj naaya manu.syamenam asmaakamupari raajatva.m na kaarayivyaama imaa.m vaarttaa.m tannika.te prerayaamaasu.h|
ⅩⅤ atha sa raajatvapada.m praapyaagatavaan ekaiko jano baa.nijyena ki.m labdhavaan iti j naatu.m ye.su daase.su mudraa arpayat taan aahuuyaanetum aadide"sa|
ⅩⅥ tadaa prathama aagatya kathitavaan, he prabho tava tayaikayaa mudrayaa da"samudraa labdhaa.h|
ⅩⅦ tata.h sa uvaaca tvamuttamo daasa.h svalpena vi"svaasyo jaata ita.h kaara.naat tva.m da"sanagaraa.naam adhipo bhava|
ⅩⅧ dvitiiya aagatya kathitavaan, he prabho tavaikayaa mudrayaa pa ncamudraa labdhaa.h|
ⅩⅨ tata.h sa uvaaca, tva.m pa ncaanaa.m nagaraa.naamadhipati rbhava|
ⅩⅩ tatonya aagatya kathayaamaasa, he prabho pa"sya tava yaa mudraa aha.m vastre baddhvaasthaapaya.m seya.m|
ⅩⅪ tva.m k.rpa.no yannaasthaapayastadapi g.rhlaasi, yannaavapastadeva ca chinatsi tatoha.m tvatto bhiita.h|
ⅩⅫ tadaa sa jagaada, re du.s.tadaasa tava vaakyena tvaa.m do.si.na.m kari.syaami, yadaha.m naasthaapaya.m tadeva g.rhlaami, yadaha.m naavapa nca tadeva chinadmi, etaad.r"sa.h k.rpa.nohamiti yadi tva.m jaanaasi,
ⅩⅩⅢ tarhi mama mudraa ba.nijaa.m nika.te kuto naasthaapaya.h? tayaa k.rte.aham aagatya kusiidena saarddha.m nijamudraa apraapsyam|
ⅩⅩⅣ pa"scaat sa samiipasthaan janaan aaj naapayat asmaat mudraa aaniiya yasya da"samudraa.h santi tasmai datta|
ⅩⅩⅤ te procu.h prabho.asya da"samudraa.h santi|
ⅩⅩⅥ yu.smaanaha.m vadaami yasyaa"sraye vaddhate .adhika.m tasmai daayi.syate, kintu yasyaa"sraye na varddhate tasya yadyadasti tadapi tasmaan naayi.syate|
ⅩⅩⅦ kintu mamaadhipatitvasya va"satve sthaatum asammanyamaanaa ye mama ripavastaanaaniiya mama samak.sa.m sa.mharata|
ⅩⅩⅧ ityupade"sakathaa.m kathayitvaa sograga.h san yiruu"saalamapura.m yayau|
ⅩⅩⅨ tato baitphagiibaithaniiyaagraamayo.h samiipe jaitunaadrerantikam itvaa "si.syadvayam ityuktvaa pre.sayaamaasa,
ⅩⅩⅩ yuvaamamu.m sammukhasthagraama.m pravi"syaiva ya.m kopi maanu.sa.h kadaapi naarohat ta.m garddabha"saavaka.m baddha.m drak.syathasta.m mocayitvaanayata.m|
ⅩⅩⅪ tatra kuto mocayatha.h? iti cet kopi vak.syati tarhi vak.syatha.h prabheाratra prayojanam aaste|
ⅩⅩⅫ tadaa tau praritau gatvaa tatkathaaाnusaare.na sarvva.m praaptau|
ⅩⅩⅩⅢ gardabha"saavakamocanakaale tatvaamina uucu.h, gardabha"saavaka.m kuto mocayatha.h?
ⅩⅩⅩⅣ taavuucatu.h prabhoratra prayojanam aaste|
ⅩⅩⅩⅤ pa"scaat tau ta.m gardabha"saavaka.m yii"sorantikamaaniiya tatp.r.s.the nijavasanaani paatayitvaa tadupari yii"sumaarohayaamaasatu.h|
ⅩⅩⅩⅥ atha yaatraakaale lokaa.h pathi svavastraa.ni paatayitum aarebhire|
ⅩⅩⅩⅦ apara.m jaitunaadrerupatyakaam itvaa "si.syasa.mgha.h puurvvad.r.s.taani mahaakarmmaa.ni sm.rtvaa,
ⅩⅩⅩⅧ yo raajaa prabho rnaamnaayaati sa dhanya.h svarge ku"sala.m sarvvocce jayadhvani rbhavatu, kathaametaa.m kathayitvaa saanandam ucairii"svara.m dhanya.m vaktumaarebhe|
ⅩⅩⅩⅨ tadaa lokaara.nyamadhyasthaa.h kiyanta.h phiruu"sinastat "srutvaa yii"su.m procu.h, he upade"saka sva"si.syaan tarjaya|
ⅩⅬ sa uvaaca, yu.smaanaha.m vadaami yadyamii niiravaasti.s.thanti tarhi paa.saa.naa ucai.h kathaa.h kathayi.syanti|
ⅩⅬⅠ pa"scaat tatpuraantikametya tadavalokya saa"srupaata.m jagaada,
ⅩⅬⅡ haa haa cet tvamagre.aj naasyathaa.h, tavaasminneva dine vaa yadi svama"ngalam upaalapsyathaa.h, tarhyuttamam abhavi.syat, kintu k.sa.nesmin tattava d.r.s.teragocaram bhavati|
ⅩⅬⅢ tva.m svatraa.nakaale na mano nyadhatthaa iti heto ryatkaale tava ripavastvaa.m caturdik.su praaciire.na ve.s.tayitvaa rotsyanti
ⅩⅬⅣ baalakai.h saarddha.m bhuumisaat kari.syanti ca tvanmadhye paa.saa.naikopi paa.saa.nopari na sthaasyati ca, kaala iid.r"sa upasthaasyati|
ⅩⅬⅤ atha madhyemandira.m pravi"sya tatratyaan krayivikrayi.no bahi.skurvvan
ⅩⅬⅥ avadat madg.rha.m praarthanaag.rhamiti lipiraaste kintu yuuya.m tadeva cairaa.naa.m gahvara.m kurutha|
ⅩⅬⅦ pa"scaat sa pratyaha.m madhyemandiram upadide"sa; tata.h pradhaanayaajakaa adhyaapakaa.h praaciinaa"sca ta.m naa"sayitu.m cice.s.tire;
ⅩⅬⅧ kintu tadupade"se sarvve lokaa nivi.s.tacittaa.h sthitaastasmaat te tatkarttu.m naavakaa"sa.m praapu.h|