ⅩⅩ
Ⅰ athaikadaa yii"su rmanidare susa.mvaada.m pracaarayan lokaanupadi"sati, etarhi pradhaanayaajakaa adhyaapakaa.h praa nca"sca tannika.tamaagatya papracchu.h
Ⅱ kayaaj nayaa tva.m karmmaa.nyetaani karo.si? ko vaa tvaamaaj naapayat? tadasmaan vada|
Ⅲ sa pratyuvaaca, tarhi yu.smaanapi kathaamekaa.m p.rcchaami tasyottara.m vadata|
Ⅳ yohano majjanam ii"svarasya maanu.saa.naa.m vaaj naato jaata.m?
Ⅴ tataste mitho vivicya jagadu.h, yadii"svarasya vadaamastarhi ta.m kuto na pratyaita sa iti vak.syati|
Ⅵ yadi manu.syasyeti vadaamastarhi sarvve lokaa asmaan paa.saa.nai rhani.syanti yato yohan bhavi.syadvaadiiti sarvve d.r.dha.m jaananti|
Ⅶ ataeva te pratyuucu.h kasyaaj nayaa jaatam iti vaktu.m na "saknuma.h|
Ⅷ tadaa yii"suravadat tarhi kayaaj nayaa karmmaa.nyetaati karomiiti ca yu.smaan na vak.syaami|
Ⅸ atha lokaanaa.m saak.saat sa imaa.m d.r.s.taantakathaa.m vaktumaarebhe, ka"scid draak.saak.setra.m k.rtvaa tat k.setra.m k.r.siivalaanaa.m haste.su samarpya bahukaalaartha.m duurade"sa.m jagaama|
Ⅹ atha phalakaale phalaani grahiitu k.r.siivalaanaa.m samiipe daasa.m praahi.not kintu k.r.siivalaasta.m prah.rtya riktahasta.m visasarju.h|
Ⅺ tata.h sodhipati.h punaranya.m daasa.m pre.sayaamaasa, te tamapi prah.rtya kuvyavah.rtya riktahasta.m visas.rju.h|
Ⅻ tata.h sa t.rtiiyavaaram anya.m praahi.not te tamapi k.sataa"nga.m k.rtvaa bahi rnicik.sipu.h|
ⅩⅢ tadaa k.setrapati rvicaarayaamaasa, mamedaanii.m ki.m karttavya.m? mama priye putre prahite te tamava"sya.m d.r.s.tvaa samaadari.syante|
ⅩⅣ kintu k.r.siivalaasta.m niriik.sya paraspara.m vivicya procu.h, ayamuttaraadhikaarii aagacchataina.m hanmastatodhikaarosmaaka.m bhavi.syati|
ⅩⅤ tataste ta.m k.setraad bahi rnipaatya jaghnustasmaat sa k.setrapatistaan prati ki.m kari.syati?
ⅩⅥ sa aagatya taan k.r.siivalaan hatvaa pare.saa.m haste.su tatk.setra.m samarpayi.syati; iti kathaa.m "srutvaa te .avadan etaad.r"sii gha.tanaa na bhavatu|
ⅩⅦ kintu yii"sustaanavalokya jagaada, tarhi, sthapataya.h kari.syanti graavaa.na.m yantu tucchaka.m| pradhaanaprastara.h ko.ne sa eva hi bhavi.syati| etasya "saastriiyavacanasya ki.m taatparyya.m?
ⅩⅧ apara.m tatpaa.saa.nopari ya.h pati.syati sa bha.mk.syate kintu yasyopari sa paa.saa.na.h pati.syati sa tena dhuulivac cuur.niibhavi.syati|
ⅩⅨ sosmaaka.m viruddha.m d.r.s.taantamima.m kathitavaan iti j naatvaa pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca tadaiva ta.m dhartu.m vavaa nchu.h kintu lokebhyo bibhyu.h|
ⅩⅩ ataeva ta.m prati satarkaa.h santa.h katha.m tadvaakyado.sa.m dh.rtvaa ta.m de"saadhipasya saadhuve"sadhaari.na"scaraan tasya samiipe pre.sayaamaasu.h|
ⅩⅪ tadaa te ta.m papracchu.h, he upade"saka bhavaan yathaartha.m kathayan upadi"sati, kamapyanapek.sya satyatvenai"svara.m maargamupadi"sati, vayametajjaaniima.h|
ⅩⅫ kaisararaajaaya karosmaabhi rdeyo na vaa?
ⅩⅩⅢ sa te.saa.m va ncana.m j naatvaavadat kuto maa.m pariik.sadhve? maa.m mudraameka.m dar"sayata|
ⅩⅩⅣ iha likhitaa muurtiriya.m naama ca kasya? te.avadan kaisarasya|
ⅩⅩⅤ tadaa sa uvaaca, tarhi kaisarasya dravya.m kaisaraaya datta; ii"svarasya tu dravyamii"svaraaya datta|
ⅩⅩⅥ tasmaallokaanaa.m saak.saat tatkathaayaa.h kamapi do.sa.m dhartumapraapya te tasyottaraad aa"scaryya.m manyamaanaa mauninastasthu.h|
ⅩⅩⅦ apara nca "sma"saanaadutthaanaana"ngiikaari.naa.m siduukinaa.m kiyanto janaa aagatya ta.m papracchu.h,
ⅩⅩⅧ he upade"saka "saastre muusaa asmaan pratiiti lilekha yasya bhraataa bhaaryyaayaa.m satyaa.m ni.hsantaano mriyate sa tajjaayaa.m vivahya tadva.m"sam utpaadayi.syati|
ⅩⅩⅨ tathaaca kecit sapta bhraatara aasan te.saa.m jye.s.tho bhraataa vivahya nirapatya.h praa.naan jahau|
ⅩⅩⅩ atha dvitiiyastasya jaayaa.m vivahya nirapatya.h san mamaara| t.rtiiya"sca taameva vyuvaaha;
ⅩⅩⅪ ittha.m sapta bhraatarastaameva vivahya nirapatyaa.h santo mamru.h|
ⅩⅩⅫ "se.se saa strii ca mamaara|
ⅩⅩⅩⅢ ataeva "sma"saanaadutthaanakaale te.saa.m saptajanaanaa.m kasya saa bhaaryyaa bhavi.syati? yata.h saa te.saa.m saptaanaameva bhaaryyaasiit|
ⅩⅩⅩⅣ tadaa yii"su.h pratyuvaaca, etasya jagato lokaa vivahanti vaagdattaa"sca bhavanti
ⅩⅩⅩⅤ kintu ye tajjagatpraaptiyogyatvena ga.nitaa.m bhavi.syanti "sma"saanaaccotthaasyanti te na vivahanti vaagdattaa"sca na bhavanti,
ⅩⅩⅩⅥ te puna rna mriyante kintu "sma"saanaadutthaapitaa.h santa ii"svarasya santaanaa.h svargiiyaduutaanaa.m sad.r"saa"sca bhavanti|
ⅩⅩⅩⅦ adhikantu muusaa.h stambopaakhyaane parame"svara iibraahiima ii"svara ishaaka ii"svaro yaakuuba"sce"svara ityuktvaa m.rtaanaa.m "sma"saanaad utthaanasya pramaa.na.m lilekha|
ⅩⅩⅩⅧ ataeva ya ii"svara.h sa m.rtaanaa.m prabhu rna kintu jiivataameva prabhu.h, tannika.te sarvve jiivanta.h santi|
ⅩⅩⅩⅨ iti "srutvaa kiyantodhyaapakaa uucu.h, he upade"saka bhavaan bhadra.m pratyuktavaan|
ⅩⅬ ita.h para.m ta.m kimapi pra.s.ta.m te.saa.m pragalbhataa naabhuut|
ⅩⅬⅠ pa"scaat sa taan uvaaca, ya.h khrii.s.ta.h sa daayuuda.h santaana etaa.m kathaa.m lokaa.h katha.m kathayanti?
ⅩⅬⅡ yata.h mama prabhumida.m vaakyamavadat parame"svara.h| tava "satruunaha.m yaavat paadapii.tha.m karomi na| taavat kaala.m madiiye tva.m dak.sapaar"sva upaavi"sa|
ⅩⅬⅢ iti kathaa.m daayuud svaya.m giitagranthe.avadat|
ⅩⅬⅣ ataeva yadi daayuud ta.m prabhu.m vadati, tarhi sa katha.m tasya santaano bhavati?
ⅩⅬⅤ pa"scaad yii"su.h sarvvajanaanaa.m kar.nagocare "si.syaanuvaaca,
ⅩⅬⅥ ye.adhyaapakaa diirghaparicchada.m paridhaaya bhramanti, ha.t.taapa.nayo rnamaskaare bhajanagehasya proccaasane bhojanag.rhasya pradhaanasthaane ca priiyante
ⅩⅬⅦ vidhavaanaa.m sarvvasva.m grasitvaa chalena diirghakaala.m praarthayante ca te.su saavadhaanaa bhavata, te.saamugrada.n.do bhavi.syati|