ⅩⅪ
Ⅰ atha dhanilokaa bhaa.n.daagaare dhana.m nik.sipanti sa tadeva pa"syati,
Ⅱ etarhi kaaciddiinaa vidhavaa pa.nadvaya.m nik.sipati tad dadar"sa|
Ⅲ tato yii"suruvaaca yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, daridreya.m vidhavaa sarvvebhyodhika.m nyak.sepsiit,
Ⅳ yatonye svapraajyadhanebhya ii"svaraaya ki ncit nyak.sepsu.h, kintu daridreya.m vidhavaa dinayaapanaartha.m svasya yat ki ncit sthita.m tat sarvva.m nyak.sepsiit|
Ⅴ apara nca uttamaprastarairuts.r.s.tavyai"sca mandira.m su"sobhatetaraa.m kai"scidityukte sa pratyuvaaca
Ⅵ yuuya.m yadida.m nicayana.m pa"syatha, asya paa.saa.naikopyanyapaa.saa.nopari na sthaasyati, sarvve bhuusaadbhavi.syanti kaaloyamaayaati|
Ⅶ tadaa te papracchu.h, he guro gha.taned.r"sii kadaa bhavi.syati? gha.tanaayaa etasyasa"scihna.m vaa ki.m bhavi.syati?
Ⅷ tadaa sa jagaada, saavadhaanaa bhavata yathaa yu.smaaka.m bhrama.m kopi na janayati, khii.s.tohamityuktvaa mama naamraa bahava upasthaasyanti sa kaala.h praaye.nopasthita.h, te.saa.m pa"scaanmaa gacchata|
Ⅸ yuddhasyopaplavasya ca vaarttaa.m "srutvaa maa "sa"nkadhva.m, yata.h prathamam etaa gha.tanaa ava"sya.m bhavi.syanti kintu naapaate yugaanto bhavi.syati|
Ⅹ apara nca kathayaamaasa, tadaa de"sasya vipak.satvena de"so raajyasya vipak.satvena raajyam utthaasyati,
Ⅺ naanaasthaane.su mahaabhuukampo durbhik.sa.m maarii ca bhavi.syanti, tathaa vyomama.n.dalasya bhaya"nkaradar"sanaanya"scaryyalak.sa.naani ca prakaa"sayi.syante|
Ⅻ kintu sarvvaasaametaasaa.m gha.tanaanaa.m puurvva.m lokaa yu.smaan dh.rtvaa taa.dayi.syanti, bhajanaalaye kaaraayaa nca samarpayi.syanti mama naamakaara.naad yu.smaan bhuupaanaa.m "saasakaanaa nca sammukha.m ne.syanti ca|
ⅩⅢ saak.syaartham etaani yu.smaan prati gha.ti.syante|
ⅩⅣ tadaa kimuttara.m vaktavyam etat na cintayi.syaama iti mana.hsu ni"scitanuta|
ⅩⅤ vipak.saa yasmaat kimapyuttaram aapatti nca karttu.m na "sak.syanti taad.r"sa.m vaakpa.tutva.m j naana nca yu.smabhya.m daasyaami|
ⅩⅥ ki nca yuuya.m pitraa maatraa bhraatraa bandhunaa j naatyaa ku.tumbena ca parakare.su samarpayi.syadhve; tataste yu.smaaka.m ka ncana ka ncana ghaatayi.syanti|
ⅩⅦ mama naamna.h kaara.naat sarvvai rmanu.syai ryuuyam .rtiiyi.syadhve|
ⅩⅧ kintu yu.smaaka.m "sira.hke"saikopi na vina.mk.syati,
ⅩⅨ tasmaadeva dhairyyamavalambya svasvapraa.naan rak.sata|
ⅩⅩ apara nca yiruu"saalampura.m sainyave.s.tita.m vilokya tasyocchinnataayaa.h samaya.h samiipa ityavagami.syatha|
ⅩⅪ tadaa yihuudaade"sasthaa lokaa.h parvvata.m palaayantaa.m, ye ca nagare ti.s.thanti te de"saantara.m palaayantaa, ye ca graame ti.s.thanti te nagara.m na pravi"santu,
ⅩⅫ yatastadaa samucitada.n.danaaya dharmmapustake yaani sarvvaa.ni likhitaani taani saphalaani bhavi.syanti|
ⅩⅩⅢ kintu yaa yaastadaa garbhavatya.h stanyadaavya"sca taamaa.m durgati rbhavi.syati, yata etaallokaan prati kopo de"se ca vi.samadurgati rgha.ti.syate|
ⅩⅩⅣ vastutastu te kha"ngadhaaraparivva"nga.m lapsyante baddhaa.h santa.h sarvvade"se.su naayi.syante ca ki ncaanyade"siiyaanaa.m samayopasthitiparyyanta.m yiruu"saalampura.m tai.h padatalai rdalayi.syate|
ⅩⅩⅤ suuryyacandranak.satre.su lak.sa.naadi bhavi.syanti, bhuvi sarvvade"siiyaanaa.m du.hkha.m cintaa ca sindhau viiciinaa.m tarjana.m garjana nca bhavi.syanti|
ⅩⅩⅥ bhuubhau bhaavigha.tanaa.m cintayitvaa manujaa bhiyaam.rtakalpaa bhavi.syanti, yato vyomama.n.dale tejasvino dolaayamaanaa bhavi.syanti|
ⅩⅩⅦ tadaa paraakrame.naa mahaatejasaa ca meghaaruu.dha.m manu.syaputram aayaanta.m drak.syanti|
ⅩⅩⅧ kintvetaasaa.m gha.tanaanaamaarambhe sati yuuya.m mastakaanyuttolya uurdadhva.m drak.syatha, yato yu.smaaka.m mukte.h kaala.h savidho bhavi.syati|
ⅩⅩⅨ tatastenaitad.r.s.taantakathaa kathitaa, pa"syata u.dumbaraadiv.rk.saa.naa.m
ⅩⅩⅩ naviinapatraa.ni jaataaniiti d.r.s.tvaa nidaavakaala upasthita iti yathaa yuuya.m j naatu.m "saknutha,
ⅩⅩⅪ tathaa sarvvaasaamaasaa.m gha.tanaanaam aarambhe d.r.s.te satii"svarasya raajatva.m nika.tam ityapi j naasyatha|
ⅩⅩⅫ yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, vidyamaanalokaanaame.saa.m gamanaat puurvvam etaani gha.ti.syante|
ⅩⅩⅩⅢ nabhobhuvorlopo bhavi.syati mama vaak tu kadaapi luptaa na bhavi.syati|
ⅩⅩⅩⅣ ataeva vi.samaa"sanena paanena ca saa.mmaarikacintaabhi"sca yu.smaaka.m citte.su matte.su taddinam akasmaad yu.smaan prati yathaa nopati.s.thati tadartha.m sve.su saavadhaanaasti.s.thata|
ⅩⅩⅩⅤ p.rthiviisthasarvvalokaan prati taddinam unmaatha iva upasthaasyati|
ⅩⅩⅩⅥ yathaa yuuyam etadbhaavigha.tanaa uttarttu.m manujasutasya sammukhe sa.msthaatu nca yogyaa bhavatha kaara.naadasmaat saavadhaanaa.h santo nirantara.m praarthayadhva.m|
ⅩⅩⅩⅦ apara nca sa divaa mandira upadi"sya raacai jaitunaadri.m gatvaati.s.that|
ⅩⅩⅩⅧ tata.h pratyuu.se laakaastatkathaa.m "srotu.m mandire tadantikam aagacchan|