ⅩⅫ
Ⅰ apara nca ki.nva"suunyapuupotsavasya kaala upasthite
Ⅱ pradhaanayaajakaa adhyaayakaa"sca yathaa ta.m hantu.m "saknuvanti tathopaayaam ace.s.tanta kintu lokebhyo bibhyu.h|
Ⅲ etastin samaye dvaada"sa"si.sye.su ga.nita ii.skariyotiiyaruu.dhimaan yo yihuudaastasyaanta.hkara.na.m "saitaanaa"sritatvaat
Ⅳ sa gatvaa yathaa yii"su.m te.saa.m kare.su samarpayitu.m "saknoti tathaa mantra.naa.m pradhaanayaajakai.h senaapatibhi"sca saha cakaara|
Ⅴ tena te tu.s.taastasmai mudraa.m daatu.m pa.na.m cakru.h|
Ⅵ tata.h so"ngiik.rtya yathaa lokaanaamagocare ta.m parakare.su samarpayitu.m "saknoti tathaavakaa"sa.m ce.s.titumaarebhe|
Ⅶ atha ki.nva"suunyapuupotmavadine, arthaat yasmin dine nistaarotsavasya me.so hantavyastasmin dine
Ⅷ yii"su.h pitara.m yohana ncaahuuya jagaada, yuvaa.m gatvaasmaaka.m bhojanaartha.m nistaarotsavasya dravyaa.nyaasaadayata.m|
Ⅸ tadaa tau papracchatu.h kucaasaadayaavo bhavata.h kecchaa?
Ⅹ tadaa sovaadiit, nagare pravi.s.te ka"scijjalakumbhamaadaaya yuvaa.m saak.saat kari.syati sa yannive"sana.m pravi"sati yuvaamapi tannive"sana.m tatpa"scaaditvaa nive"sanapatim iti vaakya.m vadata.m,
Ⅺ yatraaha.m nistaarotsavasya bhojya.m "si.syai.h saarddha.m bhoktu.m "saknomi saatithi"saalaaा kutra? kathaamimaa.m prabhustvaa.m p.rcchati|
Ⅻ tata.h sa jano dvitiiyaprako.s.thiiyam eka.m "sasta.m ko.s.tha.m dar"sayi.syati tatra bhojyamaasaadayata.m|
ⅩⅢ tatastau gatvaa tadvaakyaanusaare.na sarvva.m d.r.sdvaa tatra nistaarotsaviiya.m bhojyamaasaadayaamaasatu.h|
ⅩⅣ atha kaala upasthite yii"su rdvaada"sabhi.h preritai.h saha bhoktumupavi"sya kathitavaan
ⅩⅤ mama du.hkhabhogaat puurvva.m yubhaabhi.h saha nistaarotsavasyaitasya bhojya.m bhoktu.m mayaativaa nchaa k.rtaa|
ⅩⅥ yu.smaan vadaami, yaavatkaalam ii"svararaajye bhojana.m na kari.sye taavatkaalam ida.m na bhok.sye|
ⅩⅦ tadaa sa paanapaatramaadaaya ii"svarasya gu.naan kiirttayitvaa tebhyo datvaavadat, ida.m g.rhliita yuuya.m vibhajya pivata|
ⅩⅧ yu.smaan vadaami yaavatkaalam ii"svararaajatvasya sa.msthaapana.m na bhavati taavad draak.saaphalarasa.m na paasyaami|
ⅩⅨ tata.h puupa.m g.rhiitvaa ii"svaragu.naan kiirttayitvaa bha"nktaa tebhyo datvaavadat, yu.smadartha.m samarpita.m yanmama vapustadida.m, etat karmma mama smara.naartha.m kurudhva.m|
ⅩⅩ atha bhojanaante taad.r"sa.m paatra.m g.rhiitvaavadat, yu.smatk.rte paatita.m yanmama rakta.m tena nir.niitanavaniyamaruupa.m paanapaatramida.m|
ⅩⅪ pa"syata yo maa.m parakare.su samarpayi.syati sa mayaa saha bhojanaasana upavi"sati|
ⅩⅫ yathaa niruupitamaaste tadanusaare.naa manu.syapuुtrasya gati rbhavi.syati kintu yasta.m parakare.su samarpayi.syati tasya santaapo bhavi.syati|
ⅩⅩⅢ tadaa te.saa.m ko jana etat karmma kari.syati tat te paraspara.m pra.s.tumaarebhire|
ⅩⅩⅣ apara.m te.saa.m ko jana.h "sre.s.thatvena ga.nayi.syate, atraarthe te.saa.m vivaadobhavat|
ⅩⅩⅤ asmaat kaara.naat sovadat, anyade"siiyaanaa.m raajaana.h prajaanaamupari prabhutva.m kurvvanti daaru.na"saasana.m k.rtvaapi te bhuupatitvena vikhyaataa bhavanti ca|
ⅩⅩⅥ kintu yu.smaaka.m tathaa na bhavi.syati, yo yu.smaaka.m "sre.s.tho bhavi.syati sa kani.s.thavad bhavatu, ya"sca mukhyo bhavi.syati sa sevakavadbhavatu|
ⅩⅩⅦ bhojanopavi.s.taparicaarakayo.h ka.h "sre.s.tha.h? yo bhojanaayopavi"sati sa ki.m "sre.s.tho na bhavati? kintu yu.smaaka.m madhye.aha.m paricaaraka_ivaasmi|
ⅩⅩⅧ apara nca yuya.m mama pariik.saakaale prathamamaarabhya mayaa saha sthitaa
ⅩⅩⅨ etatkaara.naat pitraa yathaa madartha.m raajyameka.m niruupita.m tathaahamapi yu.smadartha.m raajya.m niruupayaami|
ⅩⅩⅩ tasmaan mama raajye bhojanaasane ca bhojanapaane kari.syadhve si.mhaasane.suupavi"sya cesraayeliiyaanaa.m dvaada"sava.m"saanaa.m vicaara.m kari.syadhve|
ⅩⅩⅪ apara.m prabhuruvaaca, he "simon pa"sya tita_unaa dhaanyaaniiva yu.smaan "saitaan caalayitum aicchat,
ⅩⅩⅫ kintu tava vi"svaasasya lopo yathaa na bhavati etat tvadartha.m praarthita.m mayaa, tvanmanasi parivarttite ca bhraat.r.naa.m manaa.msi sthiriikuru|
ⅩⅩⅩⅢ tadaa sovadat, he prabhoha.m tvayaa saarddha.m kaaraa.m m.rti nca yaatu.m majjitosmi|
ⅩⅩⅩⅣ tata.h sa uvaaca, he pitara tvaa.m vadaami, adya kukku.taravaat puurvva.m tva.m matparicaya.m vaaratrayam apahvo.syase|
ⅩⅩⅩⅤ apara.m sa papraccha, yadaa mudraasampu.ta.m khaadyapaatra.m paadukaa nca vinaa yu.smaan praahi.nava.m tadaa yu.smaaka.m kasyaapi nyuunataasiit? te procu.h kasyaapi na|
ⅩⅩⅩⅥ tadaa sovadat kintvidaanii.m mudraasampu.ta.m khaadyapaatra.m vaa yasyaasti tena tadgrahiitavya.m, yasya ca k.rpaa.noे naasti tena svavastra.m vikriiya sa kretavya.h|
ⅩⅩⅩⅦ yato yu.smaanaha.m vadaami, aparaadhijanai.h saarddha.m ga.nita.h sa bhavi.syati| ida.m yacchaastriiya.m vacana.m likhitamasti tanmayi phali.syati yato mama sambandhiiya.m sarvva.m setsyati|
ⅩⅩⅩⅧ tadaa te procu.h prabho pa"sya imau k.rpaa.nau| tata.h sovadad etau yathe.s.tau|
ⅩⅩⅩⅨ atha sa tasmaadvahi rgatvaa svaacaaraanusaare.na jaitunanaamaadri.m jagaama "si.syaa"sca tatpa"scaad yayu.h|
ⅩⅬ tatropasthaaya sa taanuvaaca, yathaa pariik.saayaa.m na patatha tadartha.m praarthayadhva.m|
ⅩⅬⅠ pa"scaat sa tasmaad eka"sarak.sepaad bahi rgatvaa jaanunii paatayitvaa etat praarthayaa ncakre,
ⅩⅬⅡ he pita ryadi bhavaan sammanyate tarhi ka.msamena.m mamaantikaad duuraya kintu madicchaanuruupa.m na tvadicchaanuruupa.m bhavatu|
ⅩⅬⅢ tadaa tasmai "sakti.m daatu.m svargiiyaduuto dar"sana.m dadau|
ⅩⅬⅣ pa"scaat sotyanta.m yaatanayaa vyaakulo bhuutvaa punard.r.dha.m praarthayaa ncakre, tasmaad b.rhaccho.nitabindava iva tasya svedabindava.h p.rthivyaa.m patitumaarebhire|
ⅩⅬⅤ atha praarthanaata utthaaya "si.syaa.naa.m samiipametya taan manodu.hkhino nidritaan d.r.s.tvaavadat
ⅩⅬⅥ kuto nidraatha? pariik.saayaam apatanaartha.m prarthayadhva.m|
ⅩⅬⅦ etatkathaayaa.h kathanakaale dvaada"sa"si.syaa.naa.m madhye ga.nito yihuudaanaamaa janataasahitaste.saam agre calitvaa yii"so"scumbanaartha.m tadantikam aayayau|
ⅩⅬⅧ tadaa yii"suruvaaca, he yihuudaa ki.m cumbanena manu.syaputra.m parakare.su samarpayasi?
ⅩⅬⅨ tadaa yadyad gha.ti.syate tadanumaaya sa"ngibhirukta.m, he prabho vaya.m ki kha"ngena ghaatayi.syaama.h?
Ⅼ tata eka.h karavaalenaahatya pradhaanayaajakasya daasasya dak.si.na.m kar.na.m ciccheda|
ⅬⅠ adhuunaa nivarttasva ityuktvaa yii"sustasya "sruti.m sp.r.s.tvaa svasya.m cakaara|
ⅬⅡ pa"scaad yii"su.h samiipasthaan pradhaanayaajakaan mandirasya senaapatiin praaciinaa.m"sca jagaada, yuuya.m k.rpaa.naan ya.s.tii.m"sca g.rhiitvaa maa.m ki.m cora.m dharttumaayaataa.h?
ⅬⅢ yadaaha.m yu.smaabhi.h saha pratidina.m mandire.ati.s.tha.m tadaa maa.m dhartta.m na prav.rttaa.h, kintvidaanii.m yu.smaaka.m samayondhakaarasya caadhipatyamasti|
ⅬⅣ atha te ta.m dh.rtvaa mahaayaajakasya nive"sana.m ninyu.h| tata.h pitaro duure duure pa"scaaditvaa
ⅬⅤ b.rhatko.s.thasya madhye yatraagni.m jvaalayitvaa lokaa.h sametyopavi.s.taastatra tai.h saarddham upavive"sa|
ⅬⅥ atha vahnisannidhau samupave"sakaale kaaciddaasii mano nivi"sya ta.m niriik.syaavadat pumaanaya.m tasya sa"nge.asthaat|
ⅬⅦ kintu sa tad apahnutyaavaadiit he naari tamaha.m na paricinomi|
ⅬⅧ k.sa.naantare.anyajanasta.m d.r.s.tvaabraviit tvamapi te.saa.m nikarasyaikajanosi| pitara.h pratyuvaaca he nara naahamasmi|
ⅬⅨ tata.h saarddhada.n.dadvayaat para.m punaranyo jano ni"scitya babhaa.se, e.sa tasya sa"ngiiti satya.m yatoya.m gaaliiliiyo loka.h|
ⅬⅩ tadaa pitara uvaaca he nara tva.m yad vadami tadaha.m boddhu.m na "saknomi, iti vaakye kathitamaatre kukku.to ruraava|
ⅬⅪ tadaa prabhu.naa vyaadhu.tya pitare niriik.site k.rkavaakuravaat puurvva.m maa.m trirapahno.syase iti puurvvokta.m tasya vaakya.m pitara.h sm.rtvaa
ⅬⅫ bahirgatvaa mahaakhedena cakranda|
ⅬⅩⅢ tadaa yai ryii"surdh.rtaste tamupahasya praharttumaarebhire|
ⅬⅩⅣ vastre.na tasya d.r"sau baddhvaa kapole cape.taaghaata.m k.rtvaa papracchu.h, kaste kapole cape.taaghaata.m k.rtavaana? ga.nayitvaa tad vada|
ⅬⅩⅤ tadanyat tadviruddha.m bahunindaavaakya.m vaktumaarebhire|
ⅬⅩⅥ atha prabhaate sati lokapraa nca.h pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca sabhaa.m k.rtvaa madhyesabha.m yii"sumaaniiya papracchu.h, tvam abhi.sikatosi na vaasmaan vada|
ⅬⅩⅦ sa pratyuvaaca, mayaa tasminnukte.api yuuya.m na vi"svasi.syatha|
ⅬⅩⅧ kasmi.m"scidvaakye yu.smaan p.r.s.te.api maa.m na taduttara.m vak.syatha na maa.m tyak.syatha ca|
ⅬⅩⅨ kintvita.h para.m manujasuta.h sarvva"saktimata ii"svarasya dak.si.ne paar"sve samupavek.syati|
ⅬⅩⅩ tataste papracchu.h, rtiha tvamii"svarasya putra.h? sa kathayaamaasa, yuuya.m yathaartha.m vadatha sa evaaha.m|
ⅬⅩⅪ tadaa te sarvve kathayaamaasu.h, rtiha saak.sye.ansasmin asmaaka.m ki.m prayojana.m? asya svamukhaadeva saak.sya.m praaptam|