ⅩⅩⅢ
Ⅰ tata.h sabhaasthaa.h sarvvalokaa utthaaya ta.m piilaatasammukha.m niitvaaprodya vaktumaarebhire,
Ⅱ svamabhi.sikta.m raajaana.m vadanta.m kaimararaajaaya karadaana.m ni.sedhanta.m raajyaviparyyaya.m kurttu.m pravarttamaanam ena praaptaa vaya.m|
Ⅲ tadaa piilaatasta.m p.r.s.tavaan tva.m ki.m yihuudiiyaanaa.m raajaa? sa pratyuvaaca tva.m satyamuktavaan|
Ⅳ tadaa piilaata.h pradhaanayaajakaadilokaan jagaad, ahametasya kamapyaparaadha.m naaptavaan|
Ⅴ tataste puna.h saahamino bhuutvaavadan, e.sa gaaliila etatsthaanaparyyante sarvvasmin yihuudaade"se sarvvaallokaanupadi"sya kuprav.rtti.m graahiitavaan|
Ⅵ tadaa piilaato gaaliilaprade"sasya naama "srutvaa papraccha, kimaya.m gaaliiliiyo loka.h?
Ⅶ tata.h sa gaaliilprade"siiyaherodraajasya tadaa sthitestasya samiipe yii"su.m pre.sayaamaasa|
Ⅷ tadaa herod yii"su.m vilokya santuto.sa, yata.h sa tasya bahuv.rttaanta"srava.naat tasya ki ni्cadaa"scaryyakarmma pa"syati ityaa"saa.m k.rtvaa bahukaalamaarabhya ta.m dra.s.tu.m prayaasa.m k.rtavaan|
Ⅸ tasmaat ta.m bahukathaa.h papraccha kintu sa tasya kasyaapi vaakyasya pratyuttara.m novaaca|
Ⅹ atha pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca protti.s.thanta.h saahasena tamapavaditu.m praarebhire|
Ⅺ herod tasya senaaga.na"sca tamavaj naaya upahaasatvena raajavastra.m paridhaapya puna.h piilaata.m prati ta.m praahi.not|
Ⅻ puurvva.m herodpiilaatayo.h paraspara.m vairabhaava aasiit kintu taddine dvayo rmelana.m jaatam|
ⅩⅢ pa"scaat piilaata.h pradhaanayaajakaan "saasakaan lokaa.m"sca yugapadaahuuya babhaa.se,
ⅩⅣ raajyaviparyyayakaarakoyam ityuktvaa manu.syamena.m mama nika.tamaanai.s.ta kintu pa"syata yu.smaaka.m samak.sam asya vicaara.m k.rtvaapi proktaapavaadaanuruupe.naasya kopyaparaadha.h sapramaa.no na jaata.h,
ⅩⅤ yuuya nca heroda.h sannidhau pre.sitaa mayaa tatraasya kopyaparaadhastenaapi na praapta.h|pa"syataanena vadhaheेtuka.m kimapi naaparaaddha.m|
ⅩⅥ tasmaadena.m taa.dayitvaa vihaasyaami|
ⅩⅦ tatrotsave te.saameko mocayitavya.h|
ⅩⅧ iti hetoste proccairekadaa procu.h, ena.m duuriik.rtya barabbaanaamaana.m mocaya|
ⅩⅨ sa barabbaa nagara upaplavavadhaaparaadhaabhyaa.m kaaraayaa.m baddha aasiit|
ⅩⅩ kintu piilaato yii"su.m mocayitu.m vaa nchan punastaanuvaaca|
ⅩⅪ tathaapyena.m kru"se vyadha kru"se vyadheti vadantaste ruruvu.h|
ⅩⅫ tata.h sa t.rtiiyavaara.m jagaada kuta.h? sa ki.m karmma k.rtavaan? naahamasya kamapi vadhaaparaadha.m praapta.h kevala.m taa.dayitvaamu.m tyajaami|
ⅩⅩⅢ tathaapi te punarena.m kru"se vyadha ityuktvaa proccaird.r.dha.m praarthayaa ncakrire;
ⅩⅩⅣ tata.h pradhaanayaajakaadiinaa.m kalarave prabale sati te.saa.m praarthanaaruupa.m karttu.m piilaata aadide"sa|
ⅩⅩⅤ raajadrohavadhayoraparaadhena kaaraastha.m ya.m jana.m te yayaacire ta.m mocayitvaa yii"su.m te.saamicchaayaa.m samaarpayat|
ⅩⅩⅥ atha te yii"su.m g.rhiitvaa yaanti, etarhi graamaadaagata.m "simonanaamaana.m kurii.niiya.m jana.m dh.rtvaa yii"so.h pa"scaannetu.m tasya skandhe kru"samarpayaamaasu.h|
ⅩⅩⅦ tato loाkaara.nyamadhye bahustriyo rudatyo vilapantya"sca yii"so.h pa"scaad yayu.h|
ⅩⅩⅧ kintu sa vyaaghu.tya taa uvaaca, he yiruu"saalamo naaryyo yuya.m madartha.m na ruditvaa svaartha.m svaapatyaartha nca ruditi;
ⅩⅩⅨ pa"syata ya.h kadaapi garbhavatyo naabhavan stanya nca naapaayayan taad.r"sii rvandhyaa yadaa dhanyaa vak.syanti sa kaala aayaati|
ⅩⅩⅩ tadaa he "sailaa asmaakamupari patata, he upa"sailaa asmaanaacchaadayata kathaamiid.r"sii.m lokaa vak.syanti|
ⅩⅩⅪ yata.h satejasi "saakhini cedetad gha.tate tarhi "su.ska"saakhini ki.m na gha.ti.syate?
ⅩⅩⅫ tadaa te hantu.m dvaavaparaadhinau tena saarddha.m ninyu.h|
ⅩⅩⅩⅢ apara.m "sira.hkapaalanaamakasthaana.m praapya ta.m kru"se vividhu.h; taddvayoraparaadhinoreka.m tasya dak.si.no tadanya.m vaame kru"se vividhu.h|
ⅩⅩⅩⅣ tadaa yii"surakathayat, he pitaretaan k.samasva yata ete yat karmma kurvvanti tan na vidu.h; pa"scaatte gu.tikaapaata.m k.rtvaa tasya vastraa.ni vibhajya jag.rhu.h|
ⅩⅩⅩⅤ tatra lokasa.mghasti.s.than dadar"sa; te te.saa.m "saasakaa"sca tamupahasya jagadu.h, e.sa itaraan rak.sitavaan yadii"svare.naabhirucito .abhi.siktastraataa bhavati tarhi svamadhunaa rak.satu|
ⅩⅩⅩⅥ tadanya.h senaaga.naa etya tasmai amlarasa.m datvaa parihasya provaaca,
ⅩⅩⅩⅦ cettva.m yihuudiiyaanaa.m raajaasi tarhi sva.m rak.sa|
ⅩⅩⅩⅧ yihuudiiyaanaa.m raajeti vaakya.m yuunaaniiyaromiiyebriiyaak.sarai rlikhita.m tacchirasa uurddhve.asthaapyata|
ⅩⅩⅩⅨ tadobhayapaar"svayo rviddhau yaavaparaadhinau tayorekasta.m vinindya babhaa.se, cettvam abhi.siktosi tarhi svamaavaa nca rak.sa|
ⅩⅬ kintvanyasta.m tarjayitvaavadat, ii"svaraattava ki ncidapi bhaya.m naasti ki.m? tvamapi samaanada.n.dosi,
ⅩⅬⅠ yogyapaatre aavaa.m svasvakarmma.naa.m samucitaphala.m praapnuva.h kintvanena kimapi naaparaaddha.m|
ⅩⅬⅡ atha sa yii"su.m jagaada he prabhe bhavaan svaraajyaprave"sakaale maa.m smaratu|
ⅩⅬⅢ tadaa yii"su.h kathitavaan tvaa.m yathaartha.m vadaami tvamadyaiva mayaa saarddha.m paralokasya sukhasthaana.m praapsyasi|
ⅩⅬⅣ apara nca dvitiiyayaamaat t.rtiiyayaamaparyyanta.m ravestejasontarhitatvaat sarvvade"so.andhakaare.naav.rto
ⅩⅬⅤ mandirasya yavanikaa ca chidyamaanaa dvidhaa babhuuva|
ⅩⅬⅥ tato yii"suruccairuvaaca, he pita rmamaatmaana.m tava kare samarpaye, ityuktvaa sa praa.naan jahau|
ⅩⅬⅦ tadaitaa gha.tanaa d.r.s.tvaa "satasenaapatirii"svara.m dhanyamuktvaa kathitavaan aya.m nitaanta.m saadhumanu.sya aasiit|
ⅩⅬⅧ atha yaavanto lokaa dra.s.tum aagataaste taa gha.tanaa d.r.s.tvaa vak.sa.hsu karaaghaata.m k.rtvaa vyaacu.tya gataa.h|
ⅩⅬⅨ yii"so rj naatayo yaa yaa yo.sita"sca gaaliilastena saarddhamaayaataastaa api duure sthitvaa tat sarvva.m dad.r"su.h|
Ⅼ tadaa yihuudiiyaanaa.m mantra.naa.m kriyaa ncaasammanyamaana ii"svarasya raajatvam apek.samaa.no
ⅬⅠ yihuudide"siiyo .arimathiiyanagariiyo yuu.saphnaamaa mantrii bhadro dhaarmmika"sca pumaan
ⅬⅡ piilaataantika.m gatvaa yii"so rdeha.m yayaace|
ⅬⅢ pa"scaad vapuravarohya vaasasaa sa.mve.s.tya yatra kopi maanu.so naasthaapyata tasmin "saile svaate "sma"saane tadasthaapayat|
ⅬⅣ taddinamaayojaniiya.m dina.m vi"sraamavaara"sca samiipa.h|
ⅬⅤ apara.m yii"sunaa saarddha.m gaaliila aagataa yo.sita.h pa"scaaditvaa "sma"saane tatra yathaa vapu.h sthaapita.m tacca d.r.s.tvaa
ⅬⅥ vyaaghu.tya sugandhidravyatailaani k.rtvaa vidhivad vi"sraamavaare vi"sraama.m cakru.h|