ⅩⅩⅣ
Ⅰ atha saptaahaprathamadine.atipratyuu.se taa yo.sita.h sampaadita.m sugandhidravya.m g.rhiitvaa tadanyaabhi.h kiyatiibhi.h striibhi.h saha "sma"saana.m yayu.h|
Ⅱ kintu "sma"saanadvaaraat paa.saa.namapasaarita.m d.r.s.tvaa
Ⅲ taa.h pravi"sya prabho rdehamapraapya
Ⅳ vyaakulaa bhavanti etarhi tejomayavastraanvitau dvau puru.sau taasaa.m samiipe samupasthitau
Ⅴ tasmaattaa.h "sa"nkaayuktaa bhuumaavadhomukhyasyasthu.h| tadaa tau taa uucatu rm.rtaanaa.m madhye jiivanta.m kuto m.rgayatha?
Ⅵ sotra naasti sa udasthaat|
Ⅶ paapinaa.m kare.su samarpitena kru"se hatena ca manu.syaputre.na t.rtiiyadivase "sma"saanaadutthaatavyam iti kathaa.m sa galiili ti.s.than yu.smabhya.m kathitavaan taa.m smarata|
Ⅷ tadaa tasya saa kathaa taasaa.m mana.hsu jaataa|
Ⅸ anantara.m "sma"saanaad gatvaa taa ekaada"sa"si.syaadibhya.h sarvvebhyastaa.m vaarttaa.m kathayaamaasu.h|
Ⅹ magdaliiniimariyam, yohanaa, yaakuubo maataa mariyam tadanyaa.h sa"nginyo yo.sita"sca preritebhya etaa.h sarvvaa vaarttaa.h kathayaamaasu.h
Ⅺ kintu taasaa.m kathaam anarthakaakhyaanamaatra.m buddhvaa kopi na pratyait|
Ⅻ tadaa pitara utthaaya "sma"saanaantika.m dadhaava, tatra ca prahvo bhuutvaa paar"svaikasthaapita.m kevala.m vastra.m dadar"sa; tasmaadaa"scaryya.m manyamaano yadagha.tata tanmanasi vicaarayan pratasthe|
ⅩⅢ tasminneva dine dvau "siyyau yiruu"saalama"scatu.skro"saantaritam immaayugraama.m gacchantau
ⅩⅣ taasaa.m gha.tanaanaa.m kathaamakathayataa.m
ⅩⅤ tayoraalaapavicaarayo.h kaale yii"suraagatya taabhyaa.m saha jagaama
ⅩⅥ kintu yathaa tau ta.m na paricinutastadartha.m tayo rd.r.s.ti.h sa.mruddhaa|
ⅩⅦ sa tau p.r.s.tavaan yuvaa.m vi.sa.n.nau ki.m vicaarayantau gacchatha.h?
ⅩⅧ tatastayo.h kliyapaanaamaa pratyuvaaca yiruu"saalamapure.adhunaa yaanyagha.tanta tva.m kevalavide"sii ki.m tadv.rttaanta.m na jaanaasi?
ⅩⅨ sa papraccha kaa gha.tanaa.h? tadaa tau vaktumaarebhaate yii"sunaamaa yo naasaratiiyo bhavi.syadvaadii ii"svarasya maanu.saa.naa nca saak.saat vaakye karmma.ni ca "saktimaanaasiit
ⅩⅩ tam asmaaka.m pradhaanayaajakaa vicaarakaa"sca kenaapi prakaare.na kru"se viddhvaa tasya praa.naananaa"sayan tadiiyaa gha.tanaa.h;
ⅩⅪ kintu ya israayeliiyalokaan uddhaarayi.syati sa evaayam ityaa"saasmaabhi.h k.rtaa|tadyathaa tathaastu tasyaa gha.tanaayaa adya dinatraya.m gata.m|
ⅩⅫ adhikantvasmaaka.m sa"nginiinaa.m kiyatstrii.naa.m mukhebhyo.asambhavavaakyamida.m "sruta.m;
ⅩⅩⅢ taa.h pratyuu.se "sma"saana.m gatvaa tatra tasya deham apraapya vyaaghu.tyetvaa proktavatya.h svargiisaduutau d.r.s.taavasmaabhistau caavaadi.s.taa.m sa jiivitavaan|
ⅩⅩⅣ tatosmaaka.m kai"scit "sma"saanamagamyata te.api strii.naa.m vaakyaanuruupa.m d.r.s.tavanta.h kintu ta.m naapa"syan|
ⅩⅩⅤ tadaa sa taavuvaaca, he abodhau he bhavi.syadvaadibhiruktavaakya.m pratyetu.m vilambamaanau;
ⅩⅩⅥ etatsarvvadu.hkha.m bhuktvaa svabhuutipraapti.h ki.m khrii.s.tasya na nyaayyaa?
ⅩⅩⅦ tata.h sa muusaagranthamaarabhya sarvvabhavi.syadvaadinaa.m sarvva"saastre svasmin likhitaakhyaanaabhipraaya.m bodhayaamaasa|
ⅩⅩⅧ atha gamyagraamaabhyar.na.m praapya tenaagre gamanalak.sa.ne dar"site
ⅩⅩⅨ tau saadhayitvaavadataa.m sahaavaabhyaa.m ti.s.tha dine gate sati raatrirabhuut; tata.h sa taabhyaa.m saarddha.m sthaatu.m g.rha.m yayau|
ⅩⅩⅩ pa"scaadbhojanopave"sakaale sa puupa.m g.rhiitvaa ii"svaragu.naan jagaada ta nca bha.mktvaa taabhyaa.m dadau|
ⅩⅩⅪ tadaa tayo rd.r.s.tau prasannaayaa.m ta.m pratyabhij natu.h kintu sa tayo.h saak.saadantardadhe|
ⅩⅩⅫ tatastau mithobhidhaatum aarabdhavantau gamanakaale yadaa kathaamakathayat "saastraartha ncabodhayat tadaavayo rbuddhi.h ki.m na praajvalat?
ⅩⅩⅩⅢ tau tatk.sa.naadutthaaya yiruu"saalamapura.m pratyaayayatu.h, tatsthaane "si.syaa.naam ekaada"saanaa.m sa"nginaa nca dar"sana.m jaata.m|
ⅩⅩⅩⅣ te procu.h prabhurudati.s.thad iti satya.m "simone dar"sanamadaacca|
ⅩⅩⅩⅤ tata.h patha.h sarvvagha.tanaayaa.h puupabha njanena tatparicayasya ca sarvvav.rttaanta.m tau vaktumaarebhaate|
ⅩⅩⅩⅥ ittha.m te paraspara.m vadanti tatkaale yii"su.h svaya.m te.saa.m madhya protthaya yu.smaaka.m kalyaa.na.m bhuuyaad ityuvaaca,
ⅩⅩⅩⅦ kintu bhuuta.m pa"syaama ityanumaaya te samudvivijire tre.su"sca|
ⅩⅩⅩⅧ sa uvaaca, kuto du.hkhitaa bhavatha? yu.smaaka.m mana.hsu sandeha udeti ca kuta.h?
ⅩⅩⅩⅨ e.soha.m, mama karau pa"syata vara.m sp.r.s.tvaa pa"syata, mama yaad.r"saani pa"syatha taad.r"saani bhuutasya maa.msaasthiini na santi|
ⅩⅬ ityuktvaa sa hastapaadaan dar"sayaamaasa|
ⅩⅬⅠ te.asambhava.m j naatvaa saanandaa na pratyayan| tata.h sa taan papraccha, atra yu.smaaka.m samiipe khaadya.m ki ncidasti?
ⅩⅬⅡ tataste kiyaddagdhamatsya.m madhu ca dadu.h
ⅩⅬⅢ sa tadaadaaya te.saa.m saak.saad bubhuje
ⅩⅬⅣ kathayaamaasa ca muusaavyavasthaayaa.m bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su giitapustake ca mayi yaani sarvvaa.ni vacanaani likhitaani tadanuruupaa.ni gha.ti.syante yu.smaabhi.h saarddha.m sthitvaaha.m yadetadvaakyam avada.m tadidaanii.m pratyak.samabhuut|
ⅩⅬⅤ atha tebhya.h "saastrabodhaadhikaara.m datvaavadat,
ⅩⅬⅥ khrii.s.tenettha.m m.rtiyaatanaa bhoktavyaa t.rtiiyadine ca "sma"saanaadutthaatavya nceti lipirasti;
ⅩⅬⅦ tannaamnaa yiruu"saalamamaarabhya sarvvade"se mana.hparaavarttanasya paapamocanasya ca susa.mvaada.h pracaarayitavya.h,
ⅩⅬⅧ e.su sarvve.su yuuya.m saak.si.na.h|
ⅩⅬⅨ apara nca pa"syata pitraa yat pratij naata.m tat pre.sayi.syaami, ataeva yaavatkaala.m yuuya.m svargiiyaa.m "sakti.m na praapsyatha taavatkaala.m yiruu"saalamnagare ti.s.thata|
Ⅼ atha sa taan baithaniiyaaparyyanta.m niitvaa hastaavuttolya aa"si.sa vaktumaarebhe
ⅬⅠ aa"si.sa.m vadanneva ca tebhya.h p.rthag bhuutvaa svargaaya niito.abhavat|
ⅬⅡ tadaa te ta.m bhajamaanaa mahaanandena yiruu"saalama.m pratyaajagmu.h|
ⅬⅢ tato nirantara.m mandire ti.s.thanta ii"svarasya pra"sa.msaa.m dhanyavaada nca karttam aarebhire| iti||