Ⅰ apara nca tasmin kaale raajyasya sarvve.saa.m lokaanaa.m naamaani lekhayitum agastakaisara aaj naapayaamaasa|
Ⅱ tadanusaare.na kurii.niyanaamani suriyaade"sasya "saasake sati naamalekhana.m praarebhe|
Ⅲ ato heto rnaama lekhitu.m sarvve janaa.h sviiya.m sviiya.m nagara.m jagmu.h|
Ⅳ tadaanii.m yuu.saph naama lekhitu.m vaagdattayaa svabhaaryyayaa garbbhavatyaa mariyamaa saha svaya.m daayuuda.h sajaativa.m"sa iti kaara.naad gaaliilprade"sasya naasaratnagaraad
Ⅴ yihuudaaprade"sasya baitlehamaakhya.m daayuudnagara.m jagaama|
Ⅵ anyacca tatra sthaane tayosti.s.thato.h sato rmariyama.h prasuutikaala upasthite
Ⅶ saa ta.m prathamasuta.m praaso.s.ta kintu tasmin vaasag.rhe sthaanaabhaavaad baalaka.m vastre.na ve.s.tayitvaa go"saalaayaa.m sthaapayaamaasa|
Ⅷ anantara.m ye kiyanto me.sapaalakaa.h svame.savrajarak.saayai tatprade"se sthitvaa rajanyaa.m praantare prahari.na.h karmma kurvvanti,
Ⅸ te.saa.m samiipa.m parame"svarasya duuta aagatyopatasthau; tadaa catu.spaar"sve parame"svarasya tejasa.h prakaa"sitatvaat te.ati"sa"sa"nkire|
Ⅹ tadaa sa duuta uvaaca maa bhai.s.ta pa"syataadya daayuuda.h pure yu.smannimitta.m traataa prabhu.h khrii.s.to.ajani.s.ta,
Ⅺ sarvve.saa.m lokaanaa.m mahaanandajanakam ima.m ma"ngalav.rttaanta.m yu.smaan j naapayaami|
Ⅻ yuuya.m (tatsthaana.m gatvaa) vastrave.s.tita.m ta.m baalaka.m go"saalaayaa.m "sayana.m drak.syatha yu.smaan pratiida.m cihna.m bhavi.syati|
ⅩⅢ duuta imaa.m kathaa.m kathitavati tatraakasmaat svargiiyaa.h p.rtanaa aagatya kathaam imaa.m kathayitve"svarasya gu.naananvavaadi.su.h, yathaa,
ⅩⅣ sarvvordvvasthairii"svarasya mahimaa samprakaa"syataa.m| "saantirbhuuyaat p.rthivyaastu santo.sa"sca naraan prati||
ⅩⅤ tata.h para.m te.saa.m sannidhe rduutaga.ne svarga.m gate me.sapaalakaa.h parasparam avecan aagacchata prabhu.h parame"svaro yaa.m gha.tanaa.m j naapitavaan tasyaa yaatharya.m j naatu.m vayamadhunaa baitlehampura.m yaama.h|
ⅩⅥ pa"scaat te tuur.na.m vrajitvaa mariyama.m yuu.sapha.m go"saalaayaa.m "sayana.m baalaka nca dad.r"su.h|
ⅩⅦ ittha.m d.r.s.tvaa baalakasyaarthe proktaa.m sarvvakathaa.m te praacaarayaa ncakru.h|
ⅩⅧ tato ye lokaa me.sarak.sakaa.naa.m vadanebhyastaa.m vaarttaa.m "su"sruvuste mahaa"scaryya.m menire|
ⅩⅨ kintu mariyam etatsarvvagha.tanaanaa.m taatparyya.m vivicya manasi sthaapayaamaasa|
ⅩⅩ tatpa"scaad duutavij naptaanuruupa.m "srutvaa d.r.s.tvaa ca me.sapaalakaa ii"svarasya gu.naanuvaada.m dhanyavaada nca kurvvaa.naa.h paraav.rtya yayu.h|
ⅩⅪ atha baalakasya tvakchedanakaale.a.s.tamadivase samupasthite tasya garbbhasthite.h purvva.m svargiiyaduuto yathaaj naapayat tadanuruupa.m te tannaamadheya.m yii"suriti cakrire|
ⅩⅫ tata.h para.m muusaalikhitavyavasthaayaa anusaare.na mariyama.h "sucitvakaala upasthite,
ⅩⅩⅢ "prathamaja.h sarvva.h puru.sasantaana.h parame"svare samarpyataa.m," iti parame"svarasya vyavasthayaa
ⅩⅩⅣ yii"su.m parame"svare samarpayitum "saastriiyavidhyukta.m kapotadvaya.m paaraavata"saavakadvaya.m vaa bali.m daatu.m te ta.m g.rhiitvaa yiruu"saalamam aayayu.h|
ⅩⅩⅤ yiruu"saalampuranivaasii "simiyonnaamaa dhaarmmika eka aasiit sa israayela.h saantvanaamapek.sya tasthau ki nca pavitra aatmaa tasminnaavirbhuuta.h|
ⅩⅩⅥ apara.m prabhu.naa parame"svare.naabhi.sikte traatari tvayaa na d.r.s.te tva.m na mari.syasiiti vaakya.m pavitre.na aatmanaa tasma praakathyata|
ⅩⅩⅦ apara nca yadaa yii"so.h pitaa maataa ca tadartha.m vyavasthaanuruupa.m karmma karttu.m ta.m mandiram aaninyatustadaa
ⅩⅩⅧ "simiyon aatmana aakar.sa.nena mandiramaagatya ta.m kro.de nidhaaya ii"svarasya dhanyavaada.m k.rtvaa kathayaamaasa, yathaa,
ⅩⅩⅨ he prabho tava daasoya.m nijavaakyaanusaarata.h| idaaniintu sakalyaa.no bhavataa sa.mvis.rjyataam|
ⅩⅩⅩ yata.h sakalade"sasya diiptaye diiptiruupaka.m|
ⅩⅩⅪ israayeliiyalokasya mahaagauravaruupaka.m|
ⅩⅩⅫ ya.m traayaka.m janaanaantu sammukhe tvamajiijana.h| saeva vidyate.asmaaka.m dhrava.m nayananagocare||
ⅩⅩⅩⅢ tadaanii.m tenoktaa etaa.h sakalaa.h kathaa.h "srutvaa tasya maataa yuu.saph ca vismaya.m menaate|
ⅩⅩⅩⅣ tata.h para.m "simiyon tebhya aa"si.sa.m dattvaa tanmaatara.m mariyamam uvaaca, pa"sya israayelo va.m"samadhye bahuunaa.m paatanaayotthaapanaaya ca tathaa virodhapaatra.m bhavitu.m, bahuunaa.m guptamanogataanaa.m praka.tiikara.naaya baalakoya.m niyuktosti|
ⅩⅩⅩⅤ tasmaat tavaapi praa.naa.h "suulena vyatsyante|
ⅩⅩⅩⅥ apara nca aa"serasya va.m"siiyaphinuuyelo duhitaa hannaakhyaa atijaratii bhavi.syadvaadinyekaa yaa vivaahaat para.m sapta vatsaraan patyaa saha nyavasat tato vidhavaa bhuutvaa catura"siitivar.savaya.hparyyanata.m
ⅩⅩⅩⅦ mandire sthitvaa praarthanopavaasairdivaani"sam ii"svaram asevata saapi strii tasmin samaye mandiramaagatya
ⅩⅩⅩⅧ parame"svarasya dhanyavaada.m cakaara, yiruu"saalampuravaasino yaavanto lokaa muktimapek.sya sthitaastaan yii"sorv.rttaanta.m j naapayaamaasa|
ⅩⅩⅩⅨ ittha.m parame"svarasya vyavasthaanusaare.na sarvve.su karmmasu k.rte.su tau puna"sca gaaliilo naasaratnaamaka.m nijanagara.m pratasthaate|
ⅩⅬ tatpa"scaad baalaka.h "sariire.na v.rddhimetya j naanena paripuur.na aatmanaa "saktimaa.m"sca bhavitumaarebhe tathaa tasmin ii"svaraanugraho babhuuva|
ⅩⅬⅠ tasya pitaa maataa ca prativar.sa.m nistaarotsavasamaye yiruu"saalamam agacchataam|
ⅩⅬⅡ apara nca yii"sau dvaada"savar.savayaske sati tau parvvasamayasya riityanusaare.na yiruu"saalama.m gatvaa
ⅩⅬⅢ paarvva.na.m sampaadya punarapi vyaaghuyya yaata.h kintu yii"surbaalako yiruu"saalami ti.s.thati| yuu.saph tanmaataa ca tad aviditvaa
ⅩⅬⅣ sa sa"ngibhi.h saha vidyata etacca budvvaa dinaikagamyamaarga.m jagmatu.h| kintu "se.se j naatibandhuunaa.m samiipe m.rgayitvaa taduddeे"samapraapya
ⅩⅬⅤ tau punarapi yiruu"saalamam paraav.rtyaagatya ta.m m.rgayaa ncakratu.h|
ⅩⅬⅥ atha dinatrayaat para.m pa.n.ditaanaa.m madhye te.saa.m kathaa.h "s.r.nvan tattva.m p.rccha.m"sca mandire samupavi.s.ta.h sa taabhyaa.m d.r.s.ta.h|
ⅩⅬⅦ tadaa tasya buddhyaa pratyuttarai"sca sarvve "srotaaro vismayamaapadyante|
ⅩⅬⅧ taad.r"sa.m d.r.s.tvaa tasya janako jananii ca camaccakratu.h ki nca tasya maataa tamavadat, he putra, kathamaavaa.m pratiittha.m samaacarastvam? pa"sya tava pitaaha nca "sokaakulau santau tvaamanvicchaava.h sma|
ⅩⅬⅨ tata.h sovadat kuto maam anvaicchata.m? piturg.rhe mayaa sthaatavyam etat ki.m yuvaabhyaa.m na j naayate?
Ⅼ kintu tau tasyaitadvaakyasya taatparyya.m boddhu.m naa"saknutaa.m|
ⅬⅠ tata.h para.m sa taabhyaa.m saha naasarata.m gatvaa tayorva"siibhuutastasthau kintu sarvvaa etaa.h kathaastasya maataa manasi sthaapayaamaasa|
ⅬⅡ atha yii"so rbuddhi.h "sariira nca tathaa tasmin ii"svarasya maanavaanaa ncaanugraho varddhitum aarebhe|