Ⅰ anantara.m tibiriyakaisarasya raajatvasya pa ncada"se vatsare sati yadaa pantiiyapiilaato yihuudaade"saadhipati rherod tu gaaliilprade"sasya raajaa philipanaamaa tasya bhraataa tu yituuriyaayaastraakhoniitiyaaprade"sasya ca raajaasiit lu.saaniiyanaamaa aviliiniide"sasya raajaasiit
Ⅱ haanan kiyaphaa"scemau pradhaanayaajaakaavaastaa.m tadaanii.m sikhariyasya putraaya yohane madhyepraantaram ii"svarasya vaakye prakaa"site sati
Ⅲ sa yarddana ubhayata.taprade"saan sametya paapamocanaartha.m mana.hparaavarttanasya cihnaruupa.m yanmajjana.m tadiiyaa.h kathaa.h sarvvatra pracaarayitumaarebhe|
Ⅳ yi"sayiyabhavi.syadvakt.rgranthe yaad.r"sii lipiraaste yathaa, parame"sasya panthaana.m pari.skuruta sarvvata.h| tasya raajapatha ncaiva samaana.m kurutaadhunaa|
Ⅴ kaari.syante samucchraayaa.h sakalaa nimnabhuumaya.h| kaari.syante nataa.h sarvve parvvataa"scopaparvvataa.h| kaari.syante ca yaa vakraastaa.h sarvvaa.h saralaa bhuva.h| kaari.syante samaanaastaa yaa uccaniicabhuumaya.h|
Ⅵ ii"svare.na k.rta.m traa.na.m drak.syanti sarvvamaanavaa.h| ityetat praantare vaakya.m vadata.h kasyacid rava.h||
Ⅶ ye ye lokaa majjanaartha.m bahiraayayustaan sovadat re re sarpava.m"saa aagaamina.h kopaat palaayitu.m yu.smaan ka"scetayaamaasa?
Ⅷ tasmaad ibraahiim asmaaka.m pitaa kathaamiid.r"sii.m manobhi rna kathayitvaa yuuya.m mana.hparivarttanayogya.m phala.m phalata; yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami paa.saa.nebhya etebhya ii"svara ibraahiima.h santaanotpaadane samartha.h|
Ⅸ apara nca tarumuule.adhunaapi para"su.h sa.mlagnosti yastaruruttama.m phala.m na phalati sa chidyate.agnau nik.sipyate ca|
Ⅹ tadaanii.m lokaasta.m papracchustarhi ki.m karttavyamasmaabhi.h?
Ⅺ tata.h sovaadiit yasya dve vasane vidyete sa vastrahiinaayaika.m vitaratu ki.m nca yasya khaadyadravya.m vidyate sopi tathaiva karotu|
Ⅻ tata.h para.m karasa ncaayino majjanaartham aagatya papracchu.h he guro ki.m karttavyamasmaabhi.h?
ⅩⅢ tata.h sokathayat niruupitaadadhika.m na g.rhlita|
ⅩⅣ anantara.m senaaga.na etya papraccha kimasmaabhi rvaa karttavyam? tata.h sobhidadhe kasya kaamapi haani.m maa kaar.s.ta tathaa m.r.saapavaada.m maa kuruta nijavetanena ca santu.sya ti.s.thata|
ⅩⅤ apara nca lokaa apek.sayaa sthitvaa sarvvepiiti manobhi rvitarkayaa ncakru.h, yohanayam abhi.siktastraataa na veti?
ⅩⅥ tadaa yohan sarvvaan vyaajahaara, jale.aha.m yu.smaan majjayaami satya.m kintu yasya paadukaabandhana.m mocayitumapi na yogyosmi taad.r"sa eko matto gurutara.h pumaan eti, sa yu.smaan vahniruupe pavitra aatmani majjayi.syati|
ⅩⅦ apara nca tasya haste "suurpa aaste sa sva"sasyaani "suddharuupa.m praspho.tya godhuumaan sarvvaan bhaa.n.daagaare sa.mgrahii.syati kintu buu.saa.ni sarvvaa.nyanirvvaa.navahninaa daahayi.syati|
ⅩⅧ yohan upade"senettha.m naanaakathaa lokaanaa.m samak.sa.m pracaarayaamaasa|
ⅩⅨ apara nca herod raajaa philipnaamna.h sahodarasya bhaaryyaa.m herodiyaamadhi tathaanyaani yaani yaani kukarmmaa.ni k.rtavaan tadadhi ca
ⅩⅩ yohanaa tirask.rto bhuutvaa kaaraagaare tasya bandhanaad aparamapi kukarmma cakaara|
ⅩⅪ ita.h puurvva.m yasmin samaye sarvve yohanaa majjitaastadaanii.m yii"surapyaagatya majjita.h|
ⅩⅫ tadanantara.m tena praarthite meghadvaara.m mukta.m tasmaacca pavitra aatmaa muurttimaan bhuutvaa kapotavat taduparyyavaruroha; tadaa tva.m mama priya.h putrastvayi mama parama.h santo.sa ityaakaa"savaa.nii babhuuva|
ⅩⅩⅢ tadaanii.m yii"su.h praaye.na tri.m"sadvar.savayaska aasiit| laukikaj naane tu sa yuu.sapha.h putra.h,
ⅩⅩⅣ yuu.saph ele.h putra.h, elirmattata.h putra.h, mattat leve.h putra.h, levi rmalke.h putra.h, malkiryaannasya putra.h; yaanno yuu.sapha.h putra.h|
ⅩⅩⅤ yuu.saph mattathiyasya putra.h, mattathiya aamosa.h putra.h, aamos nahuuma.h putra.h, nahuum i.sle.h putra.h i.slirnage.h putra.h|
ⅩⅩⅥ nagirmaa.ta.h putra.h, maa.t mattathiyasya putra.h, mattathiya.h "simiye.h putra.h, "simiyiryuu.sapha.h putra.h, yuu.saph yihuudaa.h putra.h|
ⅩⅩⅦ yihuudaa yohaanaa.h putra.h, yohaanaa rii.saa.h putra.h, rii.saa.h sirubbaabila.h putra.h, sirubbaabil "saltiiyela.h putra.h, "saltiiyel nere.h putra.h|
ⅩⅩⅧ nerirmalke.h putra.h, malki.h adya.h putra.h, addii ko.sama.h putra.h, ko.sam ilmodada.h putra.h, ilmodad era.h putra.h|
ⅩⅩⅨ er yo"se.h putra.h, yo"si.h iliiye.sara.h putra.h, iliiye.sar yoriima.h putra.h, yoriim mattata.h putra.h, mattata leve.h putra.h|
ⅩⅩⅩ levi.h "simiyona.h putra.h, "simiyon yihuudaa.h putra.h, yihuudaa yuu.supha.h putra.h, yuu.suph yonana.h putra.h, yaanan iliiyaakiima.h putra.h|
ⅩⅩⅪ iliyaakiim.h mileyaa.h putra.h, mileyaa mainana.h putra.h, mainan mattattasya putra.h, mattatto naathana.h putra.h, naathan daayuuda.h putra.h|
ⅩⅩⅫ daayuud yi"saya.h putra.h, yi"saya obeda.h putra, obed boyasa.h putra.h, boyas salmona.h putra.h, salmon naha"sona.h putra.h|
ⅩⅩⅩⅢ naha"son ammiinaadaba.h putra.h, ammiinaadab araama.h putra.h, araam hi.sro.na.h putra.h, hi.sro.n perasa.h putra.h, peras yihuudaa.h putra.h|
ⅩⅩⅩⅣ yihuudaa yaakuuba.h putra.h, yaakuub ishaaka.h putra.h, ishaak ibraahiima.h putra.h, ibraahiim teraha.h putra.h, terah naahora.h putra.h|
ⅩⅩⅩⅤ naahor siruga.h putra.h, sirug riyva.h putra.h, riyuu.h pelaga.h putra.h, pelag evara.h putra.h, evar "selaha.h putra.h|
ⅩⅩⅩⅥ "selah kainana.h putra.h, kainan arphak.sada.h putra.h, arphak.sad "saama.h putra.h, "saam noha.h putra.h, noho lemaka.h putra.h|
ⅩⅩⅩⅦ lemak mithuu"selaha.h putra.h, mithuu"selah hanoka.h putra.h, hanok yerada.h putra.h, yerad mahalalela.h putra.h, mahalalel kainana.h putra.h|
ⅩⅩⅩⅧ kainan ino"sa.h putra.h, ino"s "seta.h putra.h, "set aadama.h putra, aadam ii"svarasya putra.h|