Ⅰ tata.h para.m yii"su.h pavitre.naatmanaa puur.na.h san yarddananadyaa.h paraav.rtyaatmanaa praantara.m niita.h san catvaari.m"saddinaani yaavat "saitaanaa pariik.sito.abhuut,
Ⅱ ki nca taani sarvvadinaani bhojana.m vinaa sthitatvaat kaale puur.ne sa k.sudhitavaan|
Ⅲ tata.h "saitaanaagatya tamavadat tva.m cedii"svarasya putrastarhi prastaraanetaan aaj nayaa puupaan kuru|
Ⅳ tadaa yii"suruvaaca, lipiriid.r"sii vidyate manuja.h kevalena puupena na jiivati kintvii"svarasya sarvvaabhiraaj naabhi rjiivati|
Ⅴ tadaa "saitaan tamucca.m parvvata.m niitvaa nimi.saikamadhye jagata.h sarvvaraajyaani dar"sitavaan|
Ⅵ pa"scaat tamavaadiit sarvvam etad vibhava.m prataapa nca tubhya.m daasyaami tan mayi samarpitamaaste ya.m prati mamecchaa jaayate tasmai daatu.m "saknomi,
Ⅶ tva.m cenmaa.m bhajase tarhi sarvvametat tavaiva bhavi.syati|
Ⅷ tadaa yii"susta.m pratyuktavaan duurii bhava "saitaan lipiraaste, nija.m prabhu.m parame"svara.m bhajasva kevala.m tameva sevasva ca|
Ⅸ atha "saitaan ta.m yiruu"saalama.m niitvaa mandirasya cuu.daayaa upari samupave"sya jagaada tva.m cedii"svarasya putrastarhi sthaanaadito lamphitvaadha.h
Ⅹ pata yato lipiraaste, aaj naapayi.syati sviiyaan duutaan sa parame"svara.h|
Ⅺ rak.situ.m sarvvamaarge tvaa.m tena tvaccara.ne yathaa| na laget prastaraaghaatastvaa.m dhari.syanti te tathaa|
Ⅻ tadaa yii"sunaa pratyuktam idamapyuktamasti tva.m svaprabhu.m pare"sa.m maa pariik.sasva|
ⅩⅢ pa"scaat "saitaan sarvvapariik.saa.m samaapya k.sa.naatta.m tyaktvaa yayau|
ⅩⅣ tadaa yii"suraatmaprabhaavaat punargaaliilprade"sa.m gatastadaa tatsukhyaati"scaturdi"sa.m vyaana"se|
ⅩⅤ sa te.saa.m bhajanag.rhe.su upadi"sya sarvvai.h pra"sa.msito babhuuva|
ⅩⅥ atha sa svapaalanasthaana.m naasaratpurametya vi"sraamavaare svaacaaraad bhajanageha.m pravi"sya pa.thitumuttasthau|
ⅩⅦ tato yi"sayiyabhavi.syadvaadina.h pustake tasya karadatte sati sa tat pustaka.m vistaaryya yatra vak.syamaa.naani vacanaani santi tat sthaana.m praapya papaa.tha|
ⅩⅧ aatmaa tu parame"sasya madiiyopari vidyate| daridre.su susa.mvaada.m vaktu.m maa.m sobhi.siktavaan| bhagnaanta.h kara.naallokaan susvasthaan karttumeva ca| bandiik.rte.su loke.su mukte rgho.sayitu.m vaca.h| netraa.ni daatumandhebhyastraatu.m baddhajanaanapi|
ⅩⅨ pare"saanugrahe kaala.m pracaarayitumeva ca| sarvvaitatkara.naarthaaya maameva prahi.noti sa.h||
ⅩⅩ tata.h pustaka.m badvvaa paricaarakasya haste samarpya caasane samupavi.s.ta.h, tato bhajanag.rhe yaavanto lokaa aasan te sarvve.ananyad.r.s.tyaa ta.m vilulokire|
ⅩⅪ anantaram adyaitaani sarvvaa.ni likhitavacanaani yu.smaaka.m madhye siddhaani sa imaa.m kathaa.m tebhya.h kathayitumaarebhe|
ⅩⅫ tata.h sarvve tasmin anvarajyanta, ki nca tasya mukhaannirgataabhiranugrahasya kathaabhi"scamatk.rtya kathayaamaasu.h kimaya.m yuu.sapha.h putro na?
ⅩⅩⅢ tadaa so.avaadiid he cikitsaka svameva svastha.m kuru kapharnaahuumi yadyat k.rtavaan tada"srau.sma taa.h sarvaa.h kriyaa atra svade"se kuru kathaametaa.m yuuyamevaava"sya.m maa.m vadi.syatha|
ⅩⅩⅣ puna.h sovaadiid yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, kopi bhavi.syadvaadii svade"se satkaara.m na praapnoti|
ⅩⅩⅤ apara nca yathaartha.m vacmi, eliyasya jiivanakaale yadaa saarddhatritayavar.saa.ni yaavat jaladapratibandhaat sarvvasmin de"se mahaadurbhik.sam ajani.s.ta tadaaniim israayelo de"sasya madhye bahvyo vidhavaa aasan,
ⅩⅩⅥ kintu siidonprade"siiyasaariphatpuranivaasiniim ekaa.m vidhavaa.m vinaa kasyaa"scidapi samiipe eliya.h prerito naabhuut|
ⅩⅩⅦ apara nca ilii"saayabhavi.syadvaadividyamaanataakaale israayelde"se bahava.h ku.s.thina aasan kintu suriiyade"siiya.m naamaanku.s.thina.m vinaa kopyanya.h pari.sk.rto naabhuut|
ⅩⅩⅧ imaa.m kathaa.m "srutvaa bhajanagehasthitaa lokaa.h sakrodham utthaaya
ⅩⅩⅨ nagaraatta.m bahi.sk.rtya yasya "sikhari.na upari te.saa.m nagara.m sthaapitamaaste tasmaannik.septu.m tasya "sikhara.m ta.m ninyu.h
ⅩⅩⅩ kintu sa te.saa.m madhyaadapas.rtya sthaanaantara.m jagaama|
ⅩⅩⅪ tata.h para.m yii"surgaaliilprade"siiyakapharnaahuumnagara upasthaaya vi"sraamavaare lokaanupade.s.tum aarabdhavaan|
ⅩⅩⅫ tadupade"saat sarvve camaccakru ryatastasya kathaa gurutaraa aasan|
ⅩⅩⅩⅢ tadaanii.m tadbhajanagehasthito.amedhyabhuutagrasta eko jana uccai.h kathayaamaasa,
ⅩⅩⅩⅣ he naasaratiiyayii"so.asmaan tyaja, tvayaa sahaasmaaka.m ka.h sambandha.h? kimasmaan vinaa"sayitumaayaasi? tvamii"svarasya pavitro jana etadaha.m jaanaami|
ⅩⅩⅩⅤ tadaa yii"susta.m tarjayitvaavadat maunii bhava ito bahirbhava; tata.h somedhyabhuutasta.m madhyasthaane paatayitvaa ki ncidapyahi.msitvaa tasmaad bahirgatavaan|
ⅩⅩⅩⅥ tata.h sarvve lokaa"scamatk.rtya paraspara.m vaktumaarebhire koya.m camatkaara.h| e.sa prabhaave.na paraakrame.na caamedhyabhuutaan aaj naapayati tenaiva te bahirgacchanti|
ⅩⅩⅩⅦ anantara.m caturdiksthade"saan tasya sukhyaatirvyaapnot|
ⅩⅩⅩⅧ tadanantara.m sa bhajanagehaad bahiraagatya "simono nive"sana.m pravive"sa tadaa tasya "sva"sruurjvare.naatyanta.m pii.ditaasiit "si.syaastadartha.m tasmin vinaya.m cakru.h|
ⅩⅩⅩⅨ tata.h sa tasyaa.h samiipe sthitvaa jvara.m tarjayaamaasa tenaiva taa.m jvaro.atyaak.siit tata.h saa tatk.sa.nam utthaaya taan si.seve|
ⅩⅬ atha suuryyaastakaale sve.saa.m ye ye janaa naanaarogai.h pii.ditaa aasan lokaastaan yii"so.h samiipam aaninyu.h, tadaa sa ekaikasya gaatre karamarpayitvaa taanarogaan cakaara|
ⅩⅬⅠ tato bhuutaa bahubhyo nirgatya ciit"sabda.m k.rtvaa ca babhaa.sire tvamii"svarasya putro.abhi.siktatraataa; kintu sobhi.siktatraateti te vividuretasmaat kaara.naat taan tarjayitvaa tadvaktu.m ni.si.sedha|
ⅩⅬⅡ apara nca prabhaate sati sa vijanasthaana.m pratasthe pa"scaat janaastamanvicchantastannika.ta.m gatvaa sthaanaantaragamanaartha.m tamanvarundhan|
ⅩⅬⅢ kintu sa taan jagaada, ii"svariiyaraajyasya susa.mvaada.m pracaarayitum anyaani puraa.nyapi mayaa yaatavyaani yatastadarthameva preritoha.m|
ⅩⅬⅣ atha gaaliilo bhajanagehe.su sa upadide"sa|